منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویبنامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپردهگذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوقضمانت سپردهها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
هیات دولت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴
تصویبنامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپردهگذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق
ضمانت سپردهها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
۲۷/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۲۲۴ت/۶۷۵۷۴شماره
تصویبنامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپردهگذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در
صندوق ضمانت سپردهها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۴۷۶/۹۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ سقف تضمین برای هر سپردهگذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپردهها برای سالهای
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲ـ استفاده بانکها و مؤسسات اعتباری از ظرفیتهای قانونی صندوق ضمانت سپردهها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در
مهلتهای تعیین شده توسط صندوق میباشد.
۳ـ تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانکها و مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF