منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح مواد (٬(۵)٬(۴ تبصره بند (الف) ماده (۵) و بند (ب) ماده (۱۸) تصویبنامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 52080/ 63550 ه                              1394/5/19
اصلاح مواد (٬(۵) ٬(۴ تبصره بند (الف) ماده (۵) و بند (ب) ماده (۱۸)
تصویبنامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
نظر به اینکه در مواد (٬(۵) ٬(۴ تبصره بند (الف) ماده (۵) و بند (ب) ماده (۱۸) تصویبنامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ
٬۱۱/۵/۱۳۹۴ عبارت «ماده (۳)» به صورت عبارت «ماده (۵)» تحریر شده است٬ مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF