منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
یکصد و پانزدهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره 35412                               19/3/1394 

یکصد و پانزدهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

1- اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بنا به پیشنهاد دبیرخانه شواری عالی، اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را طبق متن ذیل تایید نمود و مقرر شد این اصلاحیه برای طی مراحل قانونی و تصویب به هیات محترم وزیران ارسال گردد.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.
ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.
پ - شورای استان: شورای هماهنگی ترافیک استان.
ت ـ معابر شهری پر ترافیک: معابر شهری موضوع ماده (2) این آیین نامه.
ث ـ پارک حاشیه ای مدیریت شده: توقف وسیله نقلیه در حاشیه معابر شهری در محل های مجاز با ویژگی های زیر.
1- الزامی بودن پرداخت هزینه و عوارض توقف به شهروندان اطلاع رسانی شده باشد.
2- با خط کشی استاندارد با ابعاد حداقل 240 سانتی متر عرض و 550 سانتی متر طول و نصب تابلو مشخص شده باشد.
تبصره 1- به ازای حداکثر هر 70 فضای پارک حاشیه ای و یا حداکثر هر 500 متر نوار اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه ای باید یک فضا مختص پارک خودروهای دارای پلاک معلولین و جانبازان باشد.
تبصره 2- انجام خط کشی فضاهای پارک در سایر معابر فاقد طرح پارک حاشیه ای مدیریت شده توصیه می شود.
ج ـ ممنوعیت توقف: مجاز نبودن توقف وسیله نقلیه در نقاطی که براساس ماده (163) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 معین گردیده است.
تبصره - نصب تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و تابلوهای مکمل آنها و نیز خط کشی های متناسب، توسط شهرداری با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می شود.
چ ـ تجهیزات و لوازم سنجش توقف: ابزارها، فناوری ها و دستگاه های الکترونیکی از جمله ایست سنج، کارت پارک و نظایر آن که برای نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف بکار می روند.
ح ـ متصدی: افراد حقیقی یا حقوقی که به عنوان بخش خصوصی با شرایط و وظایف تعیین شده در این آیین نامه، امور مدیریت و بهره برداری از فضاهای پارک حاشیه ای یک یا چند معبر را از طرف شهرداری بر عهده دارند.
خ- پارکبان: افرادی که از طرف متصدی با شرایط و وظایف تعیین شده در این آیین نامه برای تسهیل امور مربوط استفاده شهروندان از فضاهای پارک حاشیه ای به کارگیری می شوند.
ماده 2ـ ویژگی های معابر شهری پر ترافیک به شرح زیر تعیین می شود:
1ـ معابری که بر اساس مطالعات تحلیل عرضه و تقاضای پارکینگ، تقاضا برای پارک حاشیه ای وسایل نقلیه در یک دوره زمانی حداقل شش ساعته بیش از میزان عرضه پارکینگ در حاشیه معابر مورد نظر باشد.
تبصره 1- مطالعات موضوعی فوق الذکر به صورت موضعی توسط شهرداری برای ناحیه ای با محدوده مشخص و با ملاحظه عرضه پارکینگ های غیرحاشیه ای و سطح سرویس معابر مورد نظر انجام می پذیرد.
تبصره 2 - مرجع تصویب این مطالعات، شورای استان می باشد. در شهر تهران، مرجع تصویب، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.
2- عمده تقاضای پارک حاشیه ای برای دسترسی به کاربری های غیرمسکونی شامل تجاری، اداری، خدماتی، آموزشی، رفاهی، درمانی، زیارتی یا تفریحی باشد.
3ـ حداکثر از نوع شریانی درجه (1) و حداقل از نوع جمع و پخش کننده مطابق استاندارد شماره 14147 مورخ 1390 سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع معابر شهری- طبقه بندی باشد.
ماده 3ـ توقف وسایل نقلیه در محل هایی که برای پارک حاشیه ای مدیریت شده تعیین گردیده است در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود. دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می شود. 
تبصره 1- دریافت حق توقف در معابر مورد نظر بر حسب بازه های زمانی نیم ساعتی یا یک ساعتی اخذ می گردد.
تبصره 2- قیمت گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر باید به گونه ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف و یا توقف وسیله نقلیه خود در پارکینگ های عمومی غیرحاشیه ای ترغیب شوند.
تبصره 3ـ در صورت اشغال بیش از یک محل توقف توسط یک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل های اشغال شده دریافت می شود.
ماده 4ـ معابر شهری پر ترافیک با توجه به شاخص های موضوع ماده (2)، با تصویب شورای استان تعیین می شود.
تبصره 1ـ شورای استان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول پیشنهاد از سوی شهرداری در خصوص تعیین معابر شهری پر ترافیک تصمیم گیری نماید. 
تبصره 2- خروج معابر از طرح مدیریت پارک حاشیه ای بر اساس تصمیم شورای استان و در شهر تهران، بر اساس تصمیم شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می باشد.
تبصره 3ـ شـورای استان موظـف است نتیجه تصمیمات خود در مورد این ماده را به دبیرخانه شورای عالی اعلام نماید.
ماده 5ـ پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پر ترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم ساعت اولیه منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود که توسط مأموران موضوع ماده (2) قانون با آن برخورد خواهد شد.
ماده 6ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پر ترافیک برای پیشگیری از وقوع تخلفات پارک حاشیه ای و دریافت گزارشات مربوطه اقدام نماید. 
تبصره - به استناد تبصره (3) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورخ 1389، شهرداری می تواند پس از هماهنگی و اخذ موافقت پلیس راهنمایی و رانندگی، جهت گزارش تخلف رانندگانی که شرایط توقف در فضاهای پارک های حاشیه ای مدیریت شده را رعایت نکرده اند، از افراد مورد وثوق دارای حداقل مدرک کارشناسی که در دوره آموزشی لازم شرکت کرده اند با عنوان پلیس یار استفاده نماید. نحوه صدور ابلاغ و فعالیت این افراد بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ظرف مدت 3 ماه از تصویب این آیین نامه، تهیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 7ـ شهرداری ها مکلفند در معابر شهری پر ترافیک مصوب، پس از اطلاع رسانی به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه ای مدیریت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق عوامل متصدی نسبت به مدیریت پارک حاشیه ای و اخذ هزینه توقف اقدام نماید.
تبصره 1ـ دریافت حق توقف و انجام هر گونه تراکنش مالی توسط رانندگان و عوامل متصدی باید با استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیکی و با رعایت سهولت برای شهروندان باشد. 
تبصره 2- استفاده از عوامل پارکبان باید در چارچوب تسهیل پرداخت الکترونیکی برای شهروندان باشد
ماده 8ـ انتخاب و بکارگیری متصدی بر اساس شرایط عمومی و خصوص تعیین شده و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری صورت می گیرد.
تبصره - شرایط انتخاب و بکارگیری متصدی می تواند در قالب مشارکت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوص تعیین گردد.
ماده 9ـ وظایف متصدی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تأمین عوامل پارکبان برای کنترل نحوه پارک وسایل نقلیه، راهنمایی رانندگان برای استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات، محاسبه زمان و دریافت حق توقف، ارائه رسید و سایر امور مربوط و نظارت بر عملکرد ایشان. 
ب - همکاری با عوامل پلیس یار برای ارائه گزارش تخلفات پارک حاشیه ای به پلیس راهنمایی و رانندگی در قالب فرایندهای تعریف شده. 
پ - تأمین سایر عوامل انسانی مورد نیاز برای امور مدیریت پارک حاشیه ای از جمله عوامل فنی و مالی و نظایر آنها.
ت ـ کنترل مستمر تجهیزات مورد استفاده و اطمینان از سالم بودن آنها و تأمین لوازم مورد نیاز.
ث - مدیریت تمامی تراکنش های مالی بین شهروندان و عوامل اجرایی در خصوص حق توقف مصوب.
ج- ارائه گزارش ها و آمار و اطلاعات مورد نظر به شهرداری.
تبصره ـ عوامل متصدی حق مداخله در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی را ندارند
ماده 10- شرایط جذب و بکارگیری عوامل پارکبان توسط متصدی به شرح زیر تعیین می شود:
الف - دارای بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
ب ـ نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری
پ ـ گذراندن دوره آموزشی مربوط
ت ـ نداشتن مشکلات جسمی - حرکتی 
ث- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و الکلی
ماده 11ـ عوامل پلیس یار و همچنین عوامل پارکبان و سایر عوامل مورد نیاز متصدی در طول ساعات تعیین شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشکل با نصب اتیکت نام و نام خانوادگی روی لباس و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر نسبت به انجام وظایف خود اقدام می نمایند. 
ماده 12ـ شهرداری ها موظفند با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به آموزش وظایف افراد پارکبان و پلیس یار براساس وظایف تعیین شده در این آیین نامه اقدام نمایند. 
ماده 13ـ گزارش سالانه اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه ای توسط شهرداری مربوط به شورای استان ارائه خواهد شد./
2- تصویب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بنا به نامه های شماره 8496/47/38 مورخ 26/3/93، 32606/4/38 مورخ 3/10/93 و38233/4/38 مورخ 12/11/93 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و با توجه به بررسی های کارشناسی کمیته فنی شورای عالی، توضیحات ارائه شده از سوی مسئولین محترم استانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر مشهد و مشاور محترم طرح، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد را مشتمل بر برنامه ها، طرح ها و پروژه های لازم الاجرا در سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.
1- راهکارهای پیشنهادی برای افق کوتاه مدت (1395)
1-1- حمل و نقل همگانی و شبه همگانی
1-1-1- حمل و نقل ریلی: احداث امتداد خط یک قطار شهری مشهد در کریدور جمهوری اسلامی و امتداد آن در بولوار فرودگاه - تکمیل اجرای خط 2 قطار شهری در کریدور فضل ابن شاذان، کوهسنگی، دانشگاه، هاشمی نژاد، طبرسی حد فاصل رضا شهر تا انتهای طبرسی
1-1-2- اتوبوسرانی: اجرای خط 2 اتوبوسرانی سریع (BRT) در کریدور امام خمینی، عبادی، خواجه ربیع حد فاصل میدان انقلاب تا خواجه ربیع - اجرای خط 3 اتوبوسرانی سریع (BRT) در کریدور سرخس، مصلی، نواب، شیرازی، قرنی، فردوسی، استقلال، سید رضی، امامیه حد فاصل بلوار سرخس تا انتهای قاسم آباد - توسعه پایانه های اتوبوس میدان شهدا، میدان آزادی، میدان انقلاب، انتهای بلوار وکیل آباد- احداث پایانه های اتوبوس در میدان فردوسی، حر و خواجه ربیع - اصلاح و بهینه سازی خطوط عادی اتوبوسرانی
1-1-3- تاکسیرانی: اصلاح خطوط تاکسیرانی مطابق با پیشنهادات مطالعات
1-2- حمل و نقل خصوصی:
1-2-1- پارک سوار: احداث پارک سوار در سه راهی طرقبه - شاندیز
1-2-2- پارکینگ: ساخت 2100 فضای پارک طبقاتی
1-2-3- تقاطع غیرهمسطح: سه راه خیام، انقلاب اسلامی (و دسترسی دوم پایانه)، شاهد- جاده قوچان، میدان نمایشگاه، 75 متری میثاق - خاتم، دسترسی دوم فرودگاه، مجیدیه - میثاق
1-2-4- توسعه شبکه:احداث فاز یک کمربند جنوبی شهر مشهد- احداث و توسعه 15 کیلومتر از معابر پیش بینی شده طرح جامع
1-3- مدیریت ترافیک
1-3-1- اجرای طرح محدودیت ترافیک در هسته مرکزی همراه با اخذ عوارض - اجرای طرح محدودیت انتشار آلایندگی (LEZ) در محدوده توسعه یافته حلقه دوم مرکزی - اجرای سناریوهای قیمت گذاری پارک حاشیه ای - تغییر ساعت شروع و خاتمه فعالیت های روزانه شهر مشهد - پیاده سازی سیستم حمل و نقل هوشمند در محدوده طرح ترافیک
تبصره - رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برای اجرای طرح های مدیریت ترافیک الزامی است.
1-4- حمل و نقل غیرموتوری:
1-4-1- دوچرخه: اجرای 20 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه
2- راهکارهای پیشنهادی برای افق میان مدت (1400)
2-1- حمل و نقل همگانی و شبه همگانی
2-1-1- حمل و نقل ریلی: احداث خط 3 قطار شهری مشهد به همراه احداث امتدادهای آن در کریدور صبا، امام رضا (ع)، خسروی، شیرازی، قرنی، فردوسی، جانباز، آموزگار، امامیه، راستی، امیریه حد فاصل انتهای بلوار صبا تا انتهای بلوار امیریه در منطقه الهیه به طول 5/28 کیلومتر و 24 ایستگاه - تکمیل اجرای امتداد خط 2 قطار شهری مشهد در امتداد بلوار فکوری 
2-1-2- اتوبوسرانی: اجرای خط 1 پیشنهادی اتوبوسرانی سریع (BRT) در کریدور گلشهر، امت، رضوی، شارستان حد فاصل گلشهر تا رینگ شارستان - اجرای خط 2 پیشنهادی اتوبوسرانی سریع (BRT) واقع بر رینگ طرح محدودیت انتشار آلایندگی (LEZ) در محدوده توسعه یافته حلقه دوم مرکزی (معابر کلاهدوز، ابوطالب، عبدالمطلب، کشوری، کامیاب، کاوه، وحدت، 17 شهریور، فداییان اسلام، بهار، احمد آباد)- احداث پایانه های اتوبوس در مصلی، میدان فجر و میدان شهید گمنام، خیابان امام رضا (ع)
2-2- حمل و نقل خصوصی:
2-2-1- پارک سوار: احداث پارک سوار در ورودی جاده قوچان، احداث پارک سوار در ورودی جاده نیشابور، احداث پارک سوار در ورودی جاده سرخس
2-2-2- پارکینگ: ساخت 6000 فضای پارک طبقاتی
2-2-3- تقاطع غیرهمسطح: دوربرگردان آزادی - آزادی میدان استقلال، دوربرگردان های غیرهمسطح رسالت در بزرگراه شهید میرزایی، تقاطع آبادگران، میدان عدالت، 75 متری رضوی - کنه بیست، پل پرتویی، چهارراه ابوطالب، خیام - فردوسی، خواجه ربیع - کشوری، خیام - سجاد، صد متری - مصلی، قره نی - مطهری، وحدت - امت.
2-2-4- توسعه شبکه: احداث فاز دوم کمربند جنوبی شهر مشهد، احداث و توسعه 40 کیلومتر از معابر پیش بینی شده طرح جامع
2-3- حمل و نقل غیرموتوری:
2-3-1- دوچرخه: اجرای 50 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه
2-3-2- پیاده: اجرای محدوده ویژه پیاده روی در داخل حلقه شارستان
3- راهکارهای پیشنهادی برای افق بلند مدت (1410)
3-1- حمل و نقل همگانی و شبه همگانی
3-1-1- حمل و نقل ریلی: احداث خط 4 قطار شهری به همراه امتدادهای آن در کریدور سرخس، مصلی، نواب، شیرازی، عبادی، خواجه ربیع حد فاصل انتهای بلوار سرخس تا آرامگاه خواجه ربیع به طول 7/21 کیلومتر و تعداد 16 ایستگاه
3-1-2- اتوبوسرانی: اجرای خط 3 پیشنهادی اتوبوسرانی سریع (BRT) در کریدور فردوسی، استقلال، معلم، دانشجو، هفت تیر، فکوری حد فاصل میدان جانباز تا برونسی- اجرای خط 4 پیشنهادی اتوبوسرانی سریع (BRT) در کریدور ناصری، صد متری، امام علی (ع)، میثاق، وکیل آباد حد فاصل خواجه ربیع تا انتهای وکیل آباد- احداث پایانه های اتوبوس در میدان کوثر، صبا، بلوار خیام شمالی- پایانه اتوبوسرانی در تقاطع امتداد امت با کمربندی صد متری
3-1-3- پایانه مسافربری: احداث پایانه مسافربری برون شهری غرب مشهد
3-2- حمل و نقل خصوصی:
3-2-1- پارک سوار: احداث پارک سوار در ورودی جاده سیمان و کلات
3-2-2- تقاطع غیرهمسطح: شارستان - نواب، شارستان شیرازی، مطهری - کشوری، شارستان - طبرسی، مهدیه - شاندیز، کمربندی جنوبی با بزرگراه باغچه، کمربندی جنوبی با جاده قدیم نیشابور، کمربندی جنوبی با شهرستانی، کمربندی جنوبی با خلج، گمربندی جنوبی با حافظ، کمربندی جنوبی (متالوژی)، کمربندی جنوبی با امام خمینی، کمربندی جنوبی با هاشمیه، کمربندی جنوبی با طالقانی، خیام - توس، صد متری - رضوی، صد متری - ابوطالب، ساجدی - توس، امام علی ع با فلاحی، جاده قدیم نیشابور با صبا، صد متری با امت، جاده قوچان با سجادیه، میثاق با امامیه، امتداد 75 متری جنوبی با امتداد نمایشگاه، امتداد 75 متری جنوبی با جاده قوچان، امتداد 75 متری جنوبی با جاده شاندیز
3-2-3- توسعه شبکه: احداث و توسعه 70 کیلومتر از معابر پیش بینی شده طرح جامع
3-3- حمل و نقل غیرموتوری:
3-3-1- دوچرخه: اجرای 70 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه
3-3-2- پیاده: اجرای محدوده ویژه پیاده روی در هسته مرکزی./
3- تصویب معابر پر ترافیک شهر رشت برای اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه ای
فهرست معابر پر تردد شهررشت که به امضای معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر رشت (منضم به نامه 24741/4/80/93 مورخ 4/12/93 استانداری گیلان) رسیده است توسط مدیران محترم شهری رشت و استانی گیلان ارائه گردید و با توجه به تایید شورای هماهنگی ترافیک استان، به استناد تبصره یک ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی آن، فهرست معابر مذکور مشتمل بر 26 معبر به تصویب شورای عالی رسید./

وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF