منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۴۵۸۸/ت۵۱۸۰۱هـ                                                   ۹/۲/۱۳۹۴


آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته.
د ـ طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فراورده‌های شیمیایی و مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
هـ ـ اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.
و ـ صکوک: اوراق بهادار اسلامی.
ز ـ صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی با نام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی می‌باشد که منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود.
ح ـ صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه‌های ناشر منتشر می‌شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده ۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۶) قانون، به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: 

(میلیارد ریال)

ردیف

شرکت‌های موضوع بند (الف) تبصره (۶)

مبلغ

۱

شرکت‌های تابعه وزارت نفت

۲۰.۰۰۰

۲

شرکت‌های تابعه وزارت نیرو

۲۰.۰۰۰

۳

شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی

۱۰.۰۰۰

۴

شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۰.۰۰۰

۵

شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۵.۰۰۰

۶

شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۰.۰۰۰

۷

شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی

۱۰.۰۰۰

۸

شرکت‌های تابعه وزارت ورزش و جوانان

۵.۰۰۰

۹

شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران

۱۰.۰۰۰

جمع کل

۱۰۰.۰۰۰

 تبصره ـ در صورت عدم جذب مبالغ پیش‌بینی شده مطابق جدول فوق توسط هر یک از ناشران یاد شده، مبالغ مربوط به سهم سایر ناشران مذکور در جدول فوق افزوده می‌شود.
ماده ۳ـ هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۴ـ ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۵ـ ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند.
ماده ۶ـ اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته طرح‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۶) قانون، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی‌باشد.
تبصره ـ ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، به بانک عامل ارائه دهد.
ماده ۷ـ با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود.
ماده ۸ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۹ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک را اعلام می‌نماید.
ماده ۱۰ـ بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید.
ماده ۱۱ـ بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره (۶) قانون خواهد بود.
تبصره ـ اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده ۱۲ـ در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (۶) قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل می‌باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده ۱۳ـ در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.
تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود.
ماده ۱۴ـ بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.
ماده ۱۵ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.
تبصره ـ با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.
ماده ۱۶ـ بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در گواهی خرید اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد.
ماده ۱۷ـ بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.
ماده ۱۸ـ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (۶) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (۳۱۰۱۰۲) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
ماده ۱۹ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF