منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ                       ۵/۲/۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱ـ استانداری ها مکلفند در ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور واریز نمایند.
ماده ۲ـ درآمدهای موضوع این آیین نامه شامل حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می شود.
ماده ۳ـ اعتبارات بازارچه های مشترک مرزی از محل ردیف (۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰) تأمین و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی مربوط، در قالب فعالیت های موضوع ماده (۴) این آیین نامه برابر وصولی های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴ـ مصارف موضوع این آیین نامه عبارتند از:
الف ـ امور تملک دارایی های سرمایه ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی.
ب ـ تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی در بازارچه ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می رسد.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه ها را به استانداری ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام شود.
ماده ۵ـ تعرفه خدمات ارائه شده در بازارچه های مشترک مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.
ماده ۶ـ هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه های مشترک مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع است.
ماده ۷ـ استانداران موظفند گزارش های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF