منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ                     ۱۰/۱۲/۱۳۹۳

اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد :
آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عـضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ت۴۸۳۶۷ هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:
۱ـ در بند (ج) ماده (۱)، عبارت «و شعبه بانک خارجی» بعد از عبارت «اعتباری غیربانکی» اضافه می شود.
۲ـ متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (۱)، الحاق می شوند:
«وـ مؤسسه اعتباری تازه تأسیس: مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد.
زـ سقف تضمین: حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که براساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱و اصلاح بعدی، تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها می باشد.»
۳ـ در ماده (۷)، عبارت «معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک» جایگزین عبارت «معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری» و در تبصره ماده یاد شده، عبارت «دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی» جایگزین عبارت «دو درصد سرمایه اعطایی» می شود.
۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۸) و تبصره آن می شود:
«ماده ۸ـ مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مکلف است ظرف مدت یکصد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یکصد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید.»
۵ ـ در بند (۱) ماده (۹)، عبارت «بیست و پنج صدم» جایگزین عبارت «یک و نیم» و عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری» می شود.
۶ ـ در بند (۲) ماده (۹)، عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسرسپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری» وعبارت «درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.» جایگزین عبارت «در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.» می شود.
۷ـ در تبصره (۱) ماده (۹)، عبارت «خرداد ماه سال بعد» جایگزین عبارت «فروردین ماه همان سال» می شود.
۸ـ تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹)، به عنوان تبصره های (۲) و (۳) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره (۱) ماده (۹)، الحاق می شوند:
«تبصره ۱ـ هر گاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود، صندوق می تواند با رعایت مقررات مربوط، نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید.»
۹ـ در ماده (۱۰)، عبارت «شهریور ماه» جایگزین عبارت «خرداد ماه» می شود.
۱۰ـ در تبصره ماده (۱۳)، عبارت «وزیران عضو شورای پول و اعتبار» جایگزین عبارت «هیأت وزیران» می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF