منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۵۰۸۰۱/ت۴۶۸۳۸هـ                   ۱۰/۱۲/۱۳۹۳

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۳۲/۰۲۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۶) ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:
الف ـ قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
پ ـ بهره برداری همگن: فعالیت هایی نظیر طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه های شیلاتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری، آبخیزداری، پارک های جنگلی، درخت کاری مثمر و غیرمثمر.
ت ـ قرارداد بهره برداری: قرارداد فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی (مجری) که در اجرای ماده (۸) قانون و این آیین نامه منعقد می شود.
ث ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می گردد و برای سال های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد.
ج ـ عرصه های مستعد: عرصه هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید از مبدا شروع حریم که برای اجرای طرح های موضوع ماده (۸) قانون قابلیت داشته و مطابق ماده (۵) این آیین نامه، استعدادیابی، مکان یابی و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می گردد.
ماده ۲ـ مصادیق طرح های موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرح های مدیریت منابع طبیعی، جنگل کاری ، آبخیزداری، پارک های جنگلی و فعالیت های طبیعت گردی از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور).
ب ـ طرح های کشاورزی نظیر پروژه های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرح های درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور).
تبصره ـ هرگونه واگذاری موضوع این آیین نامه صرفاً در قالب حق بهره برداری و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان بندی متناسب با نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می باشد.
ماده ۳ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد موضوع این آیین نامه واقع در حریم شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان های تابعه می باشد را برای طرح های موضوع ماده (۸) قانون با رعایت مفاد این آیین نامه واگذار نماید.
تبصره ـ آن دسته از عرصه های مستعد موضوع ماده (۵) این آیین نامه واقع در حریم شهرها که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهاد کشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.
ماده ۴ـ عرصه جنگل ها و بیشه های طبیعی، نهالستان های عمومی، پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت، ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی های متناسب و موجود در عرصه های مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که برای کاربری های فوق مورد استفاده قرار می گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) می باشد.
ماده ۵ـ بررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه های مستعد برای طرح های موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی عرصه های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می نماید.
تبصره ۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بود.
تبصره ۲ـ پس از ابلاغ کاربری های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره برداری اقدام نماید.
ماده ۶ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرح های مصوب موضوع ماده (۲) این آیین نامه (کلی و یا جزئی) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید.
ماده ۷ـ در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری اقدام نماید.
ماده ۸ـ وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور) موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط پرداخت را اعلام نماید.
تبصره ـ برندگان مزایده موظفند موافقت های لازم را حسب مورد از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ نمایند.
ماده ۹ـ پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، در صورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس قرارداد به وزارت جهاد کشاورزی مسترد کند.
ماده ۱۰ـ در صورتی که قبل از انقضای مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح های توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.
تبصره ـ حقوق ناشی از سرمایه گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت خواهدشد.
ماده ۱۱ـ در صورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نماید.
ماده ۱۲ـ در صورت خاتمه قرارداد بهره برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند.
ماده ۱۳ـ نظارت بر اجرای طرح های موضوع ماده (۲) براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه می باشد.
ماده ۱۴ـ در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کاربری های سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اقدام خواهد شد.
ماده ۱۵ـ شیوه نامه های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آیین نامه توسط نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF