منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده(34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده(34) مكرر آن
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
 
‎‎‎
قانون اصلاح ماده(34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده(34) مكرر آن
 
ماده واحده- ماده(34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زير اصلاح و ماده (34) مكرر آن حذف مي‌گردد:
ماده 34- در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند،‌بدهي خود را نپردازد،‌طلبكار مي‌تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي‌نمايد.
تبصره 1- در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي‌شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2- نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 3- اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه‌هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده ‌است نيز جاري است.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست‌ونهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ي
 
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF