منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌‌‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1351.4.7
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري
‌مصوب 1351.4.7
‌ماده واحده - مواد ذيل از قانون شهرداري و قانون نوسازي و عمران شهري به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - در تبصره يك ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1350 بعد از عبارت (‌ نقشه‌هاي تفصيلي را تهيه و اراضي) و‌همچنين بعد از عبارت (‌اراضي باير و مزروعي) عبارت "‌و باغ‌ها" اضافه مي‌شود.
2 - شهرداري پايتخت مجاز است موارد مذكور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح‌پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و همچنين تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازي و‌عمران شهري مصوب سال 1347 را پس از تصويب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد.
‌تبصره - وزارت كشور مي‌تواند به هر يك از شهرداريها كه مقتضي بداند اجازه دهد تمام يا برخي از مواد و تبصره‌هاي مندرج در اين بند را پس از‌تصويب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1351.3.16 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هفتم تير ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF