منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري ‌مصوب 1354.7.29
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري
‌مصوب 1354.7.29
‌ماده واحده - تبصره 1 ماده 62 و ماده 82 و تبصره آن و ماده 108 قانون شهرداري به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده 82 الحاق مي‌شود.
‌الف - از تبصره 1 ماده 62 عبارت "‌هزينه دفاتر مزبور از محل 2% (‌صدي دو) شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد" حذف‌مي‌شود.
ب - ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار هزينه‌هاي اتحاديه شهرداريهاي‌كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مستقيماً به اتحاديه مذكور پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 - پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي‌شود ولي به هر حال‌از 2% نبايد تجاوز نمايد.
‌تبصره 2 - بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيأت مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه‌شهرداريها و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 3 - از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از‌صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي‌دارند به هيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق‌قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد.
ج - ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي‌آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل‌مي‌شود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.4.25، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار‌و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF