منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382ـ
ماده1ـ متن زير به عنوان ماده (15) مكرر به قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 الحاق مي‌گردد:
« ماده15 مكرر ـ كاركنان خريدخدمت، به كساني اطلاق مي‌شود كه طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصي را برابر قرارداد معين انجام مي‌دهند. خريدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود به موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»
ماده2ـ بند « ب» ماده (16) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها»
ماده3ـ در تبصره (3) ماده (38) پس از عبارات « استوار يكمي» و « سرواني» حرف « و» به حرف « به» اصلاح مي‌شود.
ماده4ـ در ماده (40) عبارت « پيماني و» حذف مي‌شود.
ماده5 ـ در ماده (41) بعد از عبارت « پايور انتظامي» عبارت « و پيماني» اضافه مي‌شود.
ماده6 ـ در ماده (45) عبارت « اين دوره‌ها در بدو خدمت و در مراكز آموزشي عمومي اجراء مي‌گردد»، به عبارت « اين دوره‌ها در بدو خدمت حسب مورد در آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي و دانشكده‌هاي علوم و فنون انتظامي اجراء مي‌شود.» اصلاح مي‌گردد.
ماده7ـ در ماده (46) عبارت « مراكز آموزشي عمومي» به عبارت « آموزشگاههاي علمي ـ تخصصي» اصلاح مي‌شود.
ماده8 ـ در تبصره (1) ماده (47) واژه « كاركناني» به عبارت « كارمندان پيماني» اصلاح مي‌شود و تبصره ياد شده به عنوان تبصره به ماده (46) الحاق مي‌گردد. همچنين در ماده (47) عبارت « تبصره (2)» به عبارت « تبصره» اصلاح مي‌شود.
ماده9ـ در ماده (51) عبارت « كاركنان شاغل» به عبارت « كاركنان پايور شاغل» اصلاح مي‌شود.
ماده10ـ تبصره ماده (63) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« تبصره ـ نيروي انتظامي مي‌تواند هزينه‌هاي تحصيلي اين كاركنان را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط نيروي انتظامي تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزارت كشور و با هماهنگي ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، محاسبه و به آنان پرداخت نمايد.»
ماده11ـ در بند « الف» ماده (79) عبارت « چهار ماه» به عبارت « دو ماه» اصلاح مي‌شود.
ماده12ـ در بند « الف» ماده (83) عبارت « چهار ماه» به عبارت « دو ماه» اصلاح مي‌شود.
ماده13ـ در تبصره (3) ماده (84) عبارت « از رتبه حقوقي ناشي از رده مهارت» به عبارت « از رتبه خدمتي ناشي از رده مهارت» اصلاح مي‌شود.
ماده14ـ ماده (89) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده89 ـ تأييد وضعيت كاركنان در هر يك از ارزيابي‌هاي سه‌گانه موضوع ماده (88) فقط براي مورد استعلامي ملاك عمل است و در خصوص ساير مواردي كه بر طبق آيين‌نامه‌هاي مربوطه نياز به ارزيابي است جداگانه اقدام مي‌شود.»
ماده15ـ تبصره (4) ماده (94) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« تبصره4ـ در صورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه يا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده (130) اين قانون، شهيد، مفقودالأثر، اسير، ازكارافتاده، معلول و يا فوت شوند درجه يا رتبه موقت آنان به دائم تبديل مي‌گردد.»
ماده16ـ بند « ج» ماده (110) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ج ـ مرخصي اضطراري ـ كاركناني كه مرخصي ذخيره و استحقاقي سالانه ندارند لكن به اضطرار نياز به مرخصي دارند مي‌توانند حداكثر به مدت پانزده روز از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده نمايند.»
ماده17ـ در بند « د» ماده (110) بعد از واژه « كاركنان» واژه « پايور» اضافه مي‌شود.
ماده18ـ تبصره (5) ماده (110) حذف مي‌شود.
ماده19ـ در بند « الف» ماده (112)، عبارت « هيأت موضوع ماده (122)» به عبارت « هيأت موضوع ماده (121)» اصلاح مي‌شود.
ماده20ـ در ماده (118) عبارت « با لحاظ مقررات اين قانون» حذف مي‌شود.
ماده21ـ بندهاي « ج»، « د» و « هـ» ماده (119) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ج ـ تشويق در دستور قسمتي
د ـ تشويق در دستور نيروي انتظامي يا سازمان
هـ ـ تشويق در فرمان همگاني»
ماده22ـ بندهاي « ج»، « د» و «هـ» ماده (120) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ج ـ توبيخ در دستور قسمتي
د ـ توبيخ در دستور نيروي انتظامي يا سازمان
هـ ـ توبيخ در فرمان همگاني»
ماده23ـ در تبصره (8) ماده (121) بعد از عبارت « درجه يا رتبه» عبارت « يا جايگاه» اضافه مي‌شود.
ماده24ـ در تبصره (11) ماده (121) كلمه « كارمنداني» به عبارت « كاركنان پايور آزمايشي و پيماني» اصلاح و بعد از عبارت « خدمت آزمايشي» عبارت « يا اتمام قرارداد» اضافه مي‌شود.
ماده25ـ در بند « الف» ماده (122) عبارت « در امور نيروي انتظامي در صورت تعيين» به عبارت « يا نماينده ايشان در حد معاون» اصلاح مي‌شود.
ماده26ـ تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (124) حذف مي‌شود.
ماده27ـ ماده (125) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده125ـ به شكايات كاركنان از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي تا فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسؤولين رده‌هاي همطراز به ترتيب سلسله مراتب رسيدگي مي‌شود. در صورت اصرار شاكي به اعلام شكايت خود، مراتب در هيأت موضوع ماده (121) اين قانون مطرح مي‌شود. رأي هيأت مذكور قابل تجديدنظر در هيأت موضوع ماده (122) است.»
ماده28ـ در بند « ح» ماده (126) بعد از عبارت « اتمام قرارداد» عبارت « يا فسخ آن» اضافه مي‌شود.
ماده29ـ در ماده (129) عبارت « بالاي ده درصد (10%)» حذف مي‌شود.
ماده30ـ ماده (130) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده130ـ كاركنان مشمول اين قانون با داشتن سي سال خدمت و يا شصت سال سن بازنشسته مي‌شوند.»
تبصره1ـ در مواقع استثنائي و نياز نيروي انتظامي به تشخيص و پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تمايل كاركنان، در صورت تصويب هيأت مذكور در ماده (122) اين قانون، بازنشستگي به مدت محدود و حداكثر به مدت سه سال به تعويق مي‌افتد. اين مدت حداكثر براي يك بار بنا به تصويب هيأت مذكور تمديد مي‌شود.
تبصره2ـ كاركناني كه داراي حداقل بيست و پنج سال خدمت باشند، مي‌توانند شخصاً تقاضاي بازنشستگي نمايند. قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيروي انتظامي است و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسؤوليتهاي محوله نيست. اين مدت براي زنان بيست سال است.
تبصره3ـ كاركنان شاغل در مشاغلي كه به موجب قوانين خاص شرايط ويژه‌اي از نظر سنوات بازنشستگي براي آنها پيش‌بيني شده است، از قبيل مشاغل سخت و زيان‌آور و كار با اشعه و نظاير آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره4ـ در صورتي كه كاركنان در طول اجراي تنبيه تنزيل موقت درجه يا رتبه بازنشسته شوند، به استثناء مشمولين تبصره (2) اين ماده با درجه يا رتبه قبل از تنبيه بازنشسته مي‌شوند.
تبصره 5 ـ تصويب بازنشستگي با رعايت مقررات اين قانون به عهده مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون است.
ماده31ـ ماده (135) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده135ـ مدت هر سال خدمت كاركنان در مناطق عملياتي و مشاغل ويژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخريدي معادل يك سال و نيم محسوب مي‌شود.»
تبصره ـ امتيازات و رتبه‌بندي مناطق عملياتي و ويژه طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط نيروي انتظامي پيشنهاد و به تأييد ستادكل مي‌رسد تعيين مي‌شود و آيين‌نامه مشاغل ويژه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»
ماده32ـ تركيب اعضاء هيأت موضوع ماده (140) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« الف ـ معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي يا جانشين وي
ب ـ نماينده رئيس بهداري نيروي انتظامي (پزشك)
ج ـ فرمانده يگان ذي‌ربط يا نماينده وي
د ـ مسؤول امور ايثارگران يا نماينده وي
هـ ـ نماينده سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
و ـ نماينده سازمان عقيدتي ـ سياسي نيروي انتظامي
ز ـ نماينده سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي
ح ـ نماينده بازرسي نيروي انتظامي
ط ـ نماينده امور قوانين معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي»
ماده33ـ تركيب اعضاء هيأت موضوع ماده (141) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« الف ـ معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي يا جانشين وي
ب ـ رئيس بهداري نيروي انتظامي يا جانشين وي
ج ـ رئيس بازرسي نيروي انتظامي يا جانشين وي
د ـ رئيس اداره قوانين معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي
هـ ـ معاون سازمان عقيدتي ـ سياسي نيروي انتظامي
و ـ معاون سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي»
ماده34ـ در ماده (157) عبارت « كاركنان پايور و پيماني» به عبارت « كاركنان پايور» اصلاح مي‌شود.
ماده35ـ در تبصره (2) ماده (166) بعد از عبارت « مطالعاتي و تحقيقاتي» عبارت « در امور آموزشي و تحقيقاتي» اضافه مي‌شود.
ماده36ـ به انتهاي ماده (168) عبارت « فوق‌العاده يادشده مزاياي مستمر تلقي مي‌شود» اضافه مي‌گردد.
ماده37ـ در بند « الف» ماده (192) واژه « جانشين» به واژه « نماينده» اصلاح مي‌شود.
ماده38ـ بند « ج» ماده (192) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ج ـ رئيس سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح يا نماينده وي»
ماده39ـ ماده (201) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده201ـ نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را در قبال حوادثي كه منجر به شهادت، فوت، بيماري، نقص عضو يا ازكارافتادگي آنان مي‌گردد بيمه نمايد.»
تبصره1ـ چگونگي اجراء اين ماده تابع مقررات بيمه‌هاي كاركنان نيروهاي مسلح است.
تبصره2ـ اعتبارات اين ماده از محل صندوق بيمه مربوط تأمين مي‌گردد.
ماده40ـ متن زير به عنوان ماده (201) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:
ماده201 مكرر ـ نيروي انتظامي موظف است كاركنان خود را در قبال حوادثي كه در ارتباط با انجام وظيفه سبب پرداخت ديه يا جبران خسارت مي‌گردد بيمه نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي با هماهنگي ستادكل تهيه مي‌شود و از طريق وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده41ـ نيروي انتظامي موظف است كليه آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاي مندرج در اين قانون را به جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين شده است حداكثر ظرف شش ماه تهيه كند و در سير مراحل تصويب در مراجع ذي‌صلاح برابر مفاد اين قانون قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 15/4/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF