منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369
‌ماده 1 - تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 4 به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
‌تبصره 1 - تأسيس اتاق در شهرستان‌ها منوط به داشتن حداقل 50 عضو مي‌باشد.
‌تبصره 3 - نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستان‌ها منوط به تصويب هيأت رئيسه اتاق ايران است.
‌ماده 2- بندهاي ب، ه، ح و ي ماده 5 قانون به شرح زير اصلاح و چهار بند به عنوان بندهاي ك، ل، م و ن به آن الحاق مي‌گردد:
ب - ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه‌گانه.
ه - تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانس‌هاي مربوط به‌فعاليت‌هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چهارچوب سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران.
ح - تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق‌اساسنامه‌اي كه توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ي - صدور كارت عضويت طبق آيين‌نامه اتاق ايران جهت تشكيل مدارك صدور كارت بازرگاني.
ك - تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت‌هاي بازرگاني صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ل - دائر كردن دوره‌هاي كاربردي در رشته‌هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.
م - تهيه، صدور، تفريغ و تأييد اسنادي كه طبق مقررات بين‌المللي به عهدهًً اتاق ايران مي‌باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني .
ن - تشكيل اتاق‌هاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور خارجه.
‌ماده 3 - بند د ماده 6 حذف مي‌گردد.
‌ماده 4ـ ماده 8 قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 8- شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:
‌وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع، معادن و فلزات و كشاورزي و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران. رياست شوراي عالي نظارت با وزير‌بازرگاني مي‌باشد.
‌ماده 5- ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق‌هاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه‌ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - در اولين جلسه، هيأت نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي‌شوند.
‌تبصره 2 - هر اتاقي كه كمتر از 150 عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي كه بيش از 150 عضو داشته باشد براي هر 100 عضو يك نفر نماينده‌خواهد داشت.
‌تبصره 3 - از هر اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و معرفي مي‌شود.
‌تبصره 4 - عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران افتخاري است.
‌ماده 6 - ماده 12 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 12 - تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران 60 نفر مي‌باشد كه به ترتيب ذيل براي مدت 4‌سال انتخاب مي‌شوند:
20 نفر به انتصاب وزراء با تركيب 10 نفر از وزارت بازرگاني، 8 نفر از وزارت صنايع، و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات.
40 نفر از بين اعضا، اتاق تهران با تركيب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن.
‌ماده 7 - ماده 13 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 13 - تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستان‌ها 15 نفر مي‌باشد كه 6 نفر از بخش بازرگاني، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق‌مربوطه براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.
‌تبصره - در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخش‌هاي ديگر انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 8 - (‌الحاقي) - ماده زير به عنوان ماده 14 به قانون الحاق مي‌گردد:
‌ماده 14 - عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
‌ماده 9 - ماده 14 به ماده 15 تغيير و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 15 - انتخابات هر يك از اتاق‌ها در يك روز انجام مي‌شود و انتخابات سراسر كشور ظرف مدت يك ماه پايان مي‌پذيرد.
‌تبصره 1 - اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيأت نمايندگان دوره بعد را برگزار كند.
‌تبصره 2 - براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها، يك انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني به‌معرفي وزير بازرگاني و 4 نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق تشكيل مي‌گردد.
‌اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستان‌ها هيأتي را كه كمتر از سه نفر نباشد متشكل از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي‌خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهد كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي در يكي از جرائد كثيرالانتشار تاريخ شروع انتخابات و‌خاتمه آن و شرايط انتخابات را به اطلاع اعضاي اتاق‌هاي مربوطه خواهد رسانيد.
‌ماده 10 - ماده 15 و 16 حذف مي‌گردد.
‌ماده 11 - ماده 17 به ماده 16 و ماده 18 به ماده 17 تبديل و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 17 - اعضاء هيأت رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستان‌ها 5 نفر مي‌باشد كه در اولين جلسه هيأت نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب‌مي‌شوند.
‌ماده 12 - ماده 19 حذف مي‌گردد.
‌ماده 13 - ماده زير به عنوان ماده 18 به قانون الحاق مي‌گردد:
‌ماده 18 به منظور اداره امور اجرائي اتاق بر اساس قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، رئيس اتاق يك نفر را به عنوان دبير كل به هيأت رئيسه‌پيشنهاد مي‌نمايد، كه پس از تصويب هيأت رئيسه، زير نظر رئيس انجام وظيفه نمايد.
‌تبصره - تعويض دبير كل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيأت رئيسه خواهد بود.
‌ماده 14- بندهاي "ه -" و "‌و" ماده 20 حذف و بقيه آن به ماده 19 تبديل مي‌گردد.
‌ماده 15 - مواد 22، 23، 24 و 25 حذف مي‌گردد.
‌ماده 16 - ماده 26 به ماده 20 تبديل و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 20 - درآمد اتاق ايران از محل‌هاي زير تأمين خواهد شد:
‌الف - حق عضويت سالانه طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه و به تصويب هيأت نمايندگان اتاق خواهد رسيد.
ب - از محل اجراي قانون نحوه تأمين هزينه‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد‌و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي.
‌ماده 17 - مواد 27، 28، 29 و 30 به ترتيب به مواد 21، 22، 23 و 24 تبديل و ماده 31 حذف مي‌گردد.
‌ماده 18 - ماده 32 به ماده 25 تبديل و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 25 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاق‌ها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده در جلسه روز سه شنبه پانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1373.9.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF