منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌
 
‌قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
‌ماده واحده - ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346.4.22 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 13 - تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل كار ممنوع است و مستوجب مجازات مي‌باشد.‌مقررات بهداشتي مربوط به مراكز تهيه و توليد، نگهداري، توزيع، فروش و حمل و نقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي در‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده تعيين خواهد شد. تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بيست و پنج هزار
(000 25) تا پانصد هزار (000 500) ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود. ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ‌تورم (‌هر سه سال يك بار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
‌مأموريني كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بهداشتي اماكن و مراكز موضوع اين ماده تعيين مي‌شوند مكلفند متخلفين‌از مقررات بهداشتي را با ذكر موارد تخلف با تنظيم گزارشي به مسؤول بهداشت محل معرفي نمايند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش به‌صاحب مركز و يا مسؤولين مربوطه اخطار مي‌نمايد تا نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف،‌دستور تعطيل محل و مهر و موم و يا لاك و مهر آنرا صادر مي‌نمايد و پس از برطرف شدن نواقص و تأييد مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌تعطيل و فك مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذكور پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع مي‌گردد.
‌مقررات بهداشتي، وظايف و مسؤوليتهاي مسؤول بهداشت محل و مأمورين نظارت مدت زمانهاي لازم براي رفع نواقص بهداشتي و ساير امور مربوطه‌در اجراي اين ماده واحده در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
‌تبصره 1 - صاحبان مراكز مزبور در صورتي كه اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند مي‌توانند به مرجع قضائي صالح شكايت‌نمايند.
‌تبصره 2 - مأمورين انتظامي موظفند در تمام مراحل اجراي عمليات بازرسي، تعطيل و مهر و موم يا لاك و مهر كردن محل، همكاري لازم را با مأمورين‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عمل آورند.
‌تبصره 3 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1379.9.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF