منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315 ‌مصوب 1346.3.29
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌
 
 
‌قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315
‌مصوب 1346.3.29
‌ماده واحده - ماده 28‌قانون وكالت مصوب بهمن 1315 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 28 اصلاحي - در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان‌جنايي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد. در صورتي كه‌وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنايي و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي‌داند‌حاضر مي‌شود و به دادگاه‌هاي ديگر لايحه مي‌فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام مي‌دارد. جلسه رسيدگي در هر حال از اين‌جهت تجديد نخواهد شد مگر آن كه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اين صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگري مي‌فرستد و يا اگر حق‌توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنايي يا ديوان كيفر را ضمن لايحه براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه مي‌كند و در صورت اخير جلسه‌فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد.
‌تبصره 1 - وكيل بايد دادگاه جنايي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه جنايي يا ديوان كيفر دعوت شده باشد حضور وكيل‌در هر يك از دادگاه‌هاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
‌تبصره 2 - عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمي‌شود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.
‌تبصره 3 - هرگاه جلسه دادگاه جنايي يا هر دادگاه جزايي ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد به معاذير قانوني وكيل تجديد شود رييس‌دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم تعيين كند و وقت دادرسي را به وكيل مذكور ابلاغ كند هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيل‌ديگري كه متهم انتخاب و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابد و از متهم دفاع نمايد دادرسي با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه‌از متهم دفاع مي‌كند و دادگاه حكم خواهد داد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و‌چهل و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
‌قانون فوق در تاريخ روز دوشنبه 1346.3.29 به تصويب مجلس سنا رسيده است
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF