منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري ‌مصوب 1347.1.21
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري
‌مصوب 1347.1.21
‌ماده واحده - ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 28 تير ماه 1328 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 6 - شورايي به نام شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نخست وزيري تشكيل و داراي 11 نفر عضو به ترتيب زير خواهد بود كه براي مدت سه‌سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
1 - رييس كل هواپيمايي كشوري.
2 - يك نفر از اعضاي عالي مقام هواپيمايي كشوري به انتخاب وزير راه.
3 - يك نفر از قضات عالي مقام به انتخاب وزير دادگستري.
4 - يك نفر از امراي نيروي هوايي شاهنشاهي به انتخاب وزير جنگ.
5 - يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزير اقتصاد.
6 - يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت كشور به انتخاب وزير كشور.
7 - يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزير امور خارجه.
8 - يك نفر نماينده عالي مقام از سازمان برنامه به انتخاب مدير عامل سازمان برنامه.
9 - يك نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به انتخاب رييس اتاق.
10 - يك نفر از اعضاي اتاق صنايع و معادن ايران به انتخاب رييس اتاق.
11 - يك نفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه.
‌مدير عالم شركت هواپيمايي ملي ايران و يك نفر نماينده از مؤسسات هواپيمايي خصوصي داخلي در جلسات شورا شركت نموده ولي حق رأي ندارند.
‌تبصره 1 - وظائف شوراي عالي هواپيمايي كشوري به قرار زير است:
‌الف - مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري كه از طرف نخست‌وزير به شورا ارجاع و يا يكي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
ب - اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره‌برداري هوايي يا الغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانوني به‌شورا ارجاع مي‌شود.
ج - تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار.
‌د - اظهار نظر راجع به لوايح قانوني مربوط به هواپيمايي كشوري و طرح موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي با دول خارجه كه به وسيله دولت تقديم‌مجلسين مي‌شود.
ه - تعيين خط مشي كلي هواپيمايي كشوري.
‌تبصره 2 - در مواردي كه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت مقرراتي تهيه و تنظيم مي‌نمايند كه ممكن است به نحوي‌از انحاء با مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري ارتباط پيدا كند موظفند قبلاً نظر شوراي عالي هواپيمايي كشوري را جلب كنند.
‌تبصره 3 - عضويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري افتخاري است و از لحاظ انجام اين وظيفه حقي به اعضاء پرداخت نمي‌شود.
‌تبصره 4 - آيين‌نامه شوراي عالي هواپيمايي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور به شورا و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسائل‌مربوط به طرز عمل شورا به وسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌لايحه قانون بالا مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره كه در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيست و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا‌رسيد.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF