منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون شكار و صيد ‌مصوب 1353.10.30
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
 
‌قانون اصلاح قانون شكار و صيد
‌مصوب 1353.10.30
‌ماده واحده - قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - مواد 2 و 5 و 7 و 19 و 31 همچنين بندهاي ث و ج ماده 3 و بندهاي 1 و 2 ماده 8 لغو مي‌شود.
2 - به آخر بند (پ) ماده 10 جمله "‌و پناهگاههاي حيات وحش" اضافه مي‌شود.
3 - به آخر بند (پ) ماده 12 جمله "‌و پناهگاههاي حيات وحش" اضافه مي‌شود.
4 - به آخر بند (ت) ماده 12 جمله "‌و هر گونه تخريب در آثار طبيعي ملي و تجاوز به اين آثار" اضافه مي‌شود.
5 - بند (ج) به شرح ذيل به ماده 12 اضافه مي‌شود.
چ - مبادرت به شكار و صيد برخلاف محدوديتها و ممنوعيتهايي كه سازمان حفاظت محيط زيست در حدود اختيارات قانوني خود آگهي كرده است.
6 - به بند الف ماده 13 جمله (‌و همچنين شكار با استفاده از وسايل نقليه موتوري) اضافه مي‌شود.
7 - به بند (ب) ماده 13 ببر - يوزپلنگ - تمساح (‌كركوديل) اضافه مي‌شود.
8 - بند (ث) به شرح ذيل به ماده 13 اضافه مي‌شود.
ث - ايجاد يا سبب ايجاد حريق در پاركهاي ملي - آثار طبيعي ملي - مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي و‌يا تخلف از نظامات دولتي.
9 - ماده 29 به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
‌ماده 29 - امور مربوط به صيد در رودخانه‌هايي كه به درياي خزر مي‌ريزد تا مسافتي از مصب هر يك از رودخانه‌ها كه به پيشنهاد شركت سهامي شيلات‌ايران و تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين مي‌گردد و همچنين امور مربوط به صيد در آبهاي خليج فارس و درياي عمان و مرداب بندر‌پهلوي از شمول مقررات مربوط به صيد آبزيان مندرج در اين قانون مستثني است.
‌شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب وظايف مربوط را طبق قوانين و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
10 - عبارات "‌حيوانات قابل شكار و صيد" و پارك وحش "‌مندرج در قانون مذكور به ترتيب به" جانوران وحشي "‌و" پارك ملي تغيير مي‌يابد.
11 - ماده زير به عنوان ماده 31 به قانون شكار و صيد الحاق مي‌شود.
‌ماده 31 - مستخدمين سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ جدول حقوق و ضريب ريالي آن تابع مقررات مواد 32 و 33 قانون استخدام كشوري و‌اصلاحات و تغييرات بعدي آن مي‌باشند و از نظر بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصره‌هاي ذيل اين ماده تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون‌استخدام كشوري خواهند بود. طرح طبقه‌بندي مشاغل سازمان حفاظت محيط زيست پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب‌شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد.
‌ساير امور استخدامي سازمان حفاظت محيط زيست تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي عالي‌حفاظت محيط زيست مي‌رسد.
‌تبصره 1 - نحوه تطبيق و تبديل وضع استخدامي مستخدمين فعلي سازمان حفاظت محيط زيست و ترتيب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ‌بازنشستگي و وظيفه و نحوه محاسبه و واريز كسور بازنشستگي گذشته آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد.
‌تبصره 2 - سازمان بيمه‌هاي اجتماعي موظف است كليه وجوهي را كه بابت 3.5 درصد حق بيمه كاركنان فعلي سازمان حفاظت محيط زيست بابت‌اشتغال در سازمان مزبور يا سازمان شكارباني و نظارت بر صيد سابق دريافت داشته است به صندوق بازنشستگي كشوري واريز كند. مستمري كاركنان يا‌وراث آنها كه به وسيله سازمان بيمه‌هاي اجتماعي پرداخت مي‌گردد كماكان توسط سازمان مذكور پرداخت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه سي‌ام دي ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF