منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
 
 
‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
‌ماده واحده - قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در موارد ذيل اصلاح مي‌گردد:
1 - ماده 2 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
- رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
‌وزراي كشاورزي، كشور، صنايع، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس‌سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس‌جمهور براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند.
‌تبصره - در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور از ساير وزراء براي حضور در جلسات‌شوراي عالي دعوت به عمل مي‌آيد. وزرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي‌شوند در تصميم‌گيري شورا حق رأي دارند.
2 - ماده 5 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
- رييس سازمان حفاظت محيط زيست توسط رييس جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نيز بر عهده دارد.
3 - كلمه "‌نخست‌وزير" مذكور در ماده 7 حذف و به جاي آن كلمه "‌رييس جمهور" جايگزين مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح سه ماده) در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1371.8.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF