منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
 
قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367 
 
ماده 1- عنوان قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي» 
 
ماده 2- متن زير به‌عنوان ماده(1) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 1- به منظور توسعه مشاركت مردم در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي، «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسيس مي‌گردد. کليه نيروها، امکانات واعتبارات معاونت توسعه مشاركتهاي مردمي‌وزارت آموزش و پرورش به «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» منتقل مي شود. رئيس اين سازمان «معاون امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» وزارت آموزش و پرورش است. 
تبصره- اساسنامه سازمان ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
 
ماده 3- مواد (1) و (2) در يكديگر ادغام و به‌عنوان ماده (2) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 2- مدرسه، مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي طبق تعاريف ذيل توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مشاركت ايشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهاي عمومي‌وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور بر اساس اين قانون تأسيس و اداره مي‌شود.
مدرسه: واحد آموزشي و پرورشي است كه آموزشهاي رسمي‌را مطابق دوره هاي تحصيلي(پيش دبستاني، ابتدائي، راهنمايي تحصيلي، متوسطه و پيش‌دانشگاهي) ارائه مي‌نمايد.
مركز پرورشي: مركزي است كه در زمينه امور پرورشي و تربيت بدني فعاليت مي‌نمايد. از قبيل کانون فرهنگي، تربيتي و ورزشي، اردوگاه دانش‌آموزي و مرکز مشاوره.
مركز آموزشي: مركزي است كه به منظور افزايش توان علمي‌و تخصصي و يا كسب مهارتهاي فني و حرفه اي بدون ارائه مدرك تحصيلي رسمي‌فعاليت مي‌نمايد. از قبيل آموزشگاه علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، آموزشگاه فني- حرفه‌‌اي و کار و دانش.»
 
ماده 4- ماده(15) به عنوان مواد(3) و(4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 3- براي نظارت بر اجراء اين قانون شوراهاي مرکزي و استاني و عنداللزوم شهرستاني و منطقه‌اي نظارت بر مدارس و مراکز پرورشي يا آموزشي غير دولتي تشكيل مي‌گردد.
ماده 4- ترکيب شوراي نظارت مرکزي از قرار زير است:
1- وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا).
2- معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي (نايب رئيس شورا).
3- مسؤول امور مدارس غيردولتي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي (دبير شورا).
4- مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش.
5- يک نفر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
6- يک نفر به انتخاب شوراي عالي آموزش و پرورش.
7- يك نفر به انتخاب انجمن اولياء و مربيان مركزي.
8- دو نفر از مؤسسان مدارس غيردولتي به پيشنهاد رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي و تصويب ساير اعضاء ‌شوراي نظارت مرکزي».
 
ماده 5- ماده(16) به عنوان ماده(5) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 5- وظايف و اختيارات شوراي نظارت مركزي عبارت است از:
1- تهيه و تصويب دستور العملهاي مورد نياز جهت اجراء اين قانون در چهارچوب سياستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش. 
2- تأييد صلاحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي از طريق تحقيق و بررسي و استعلام از مراجع قانوني ذي‌ربط.
3- صدور مجوز تأسيس مدرسه يا مرکز غير دولتي.
4- نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غيردولتي و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه.
5- تهيه و تدوين«الگوي تعيين شهريه مدارس و مراکز پرورشي يا آموزشي غير‌دولتي».
6- تجديد نظر در آراء و تصميمات شوراهاي نظارت استان وفق اين قانون.
تبصره- کليه‌مصوبات‌شوراي‌نظارت‌مركزي پس‌از تصويب‌وزير آموزش‌وپرورش قابل اجراء است.»
 
ماده 6- متن زير به‌عنوان ماده (6) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 6- در سطح استانها به رياست رئيس سازمان آموزش و پرورش استان و در صورت ‌لزوم درسطح شهرستانها و مناطق به رياست‌ مدير يا رئيس‌سازمان‌آموزش‌وپرورش شوراهايي با تركيب نمايندگان شوراي نظارت مركزي تشكيل مي‌شود. درصورت اعتراض متقاضيان به تصميمات اين شوراها، موضوع به شوراي بالاتر ارجاع مي‌گردد.»
 
ماده 7- متن زير به عنوان ماده(7) به قانون الحاق مي‌گردد:
«ماده 7- احكام اعضاء‌شوراي نظارت استان توسط وزير آموزش و پرورش و اعضاء‌شوراي نظارت شهرستان و مناطق توسط رئيس سازمان آموزش و پرورش استان صادر مي‌شود. اعضاء حقيقي‌ شوراهاي نظارت به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
 
ماده 8 - ماده(3) به عنوان ماده(8) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 8- مؤسسان مدرسه يا مرکز پرورشي يا مرکز آموزشي غير دولتي بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران 
ب- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احکام اسلام و برخورداري از حسن شهرت
ج- التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه 
د- نداشتن وابستگي به رژيم گذشته يا گروههاي منحرف و غيرقانوني 
هـ- نداشتن سوء پيشينه كيفري
و- حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن
ز- حداقل سي سال سن
تبصره - در صورتي كه مؤسس يا مؤسسان شخص يا اشخاص حقوقي باشند فردي يا افرادي كه به عنوان نماينده ايشان معرفي مي‌شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند.
 
ماده 9- تبصره(3) ماده(3) به عنوان تبصره(2) ماده(8) لحاظ شده و عبارت زير به انتهاي آن افزوده گردد:
«اين مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني هستند.»
 
ماده10- ماده(4) به عنوان ماده(9) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 9- وظايف مؤسسان مدرسه يا مرکز پرورشي يا مرکز آموزشي غير دولتي از قرار زير است:
الف- اخذ مجوز رسمي‌از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسيس مدرسه يا مرکز.
ب- تضمين منابع مالي لازم جهت تأمين هزينه هاي مدرسه يا مرکز حداقل براي مدت يك سال.
ج- تأمين نيرو، فضا و امكانات مورد نياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.
د- تنظيم بودجه و اداره امور مالي مدرسه يا مرکز.
هـ- پيشنهاد دو نفر واجد شرايط مديريت مدرسه يا مرکز به آموزش و پرورش.
تبصره- تنها مرجع صدور مجوز فعاليت آموزشگاه علمي‌آزاد و آموزشگاه زبان خارجي، جهت آموزش افراد زير بيست سال و مرکز آموزش پيش دبستاني، جهت کودکان چهار و پنجساله، وزارت آموزش و پرورش است.»
 
ماده 11- ماده(18) به عنوان ماده(10) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 10- بانك هاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را - كه از کارکنان آموزش و پرورش هستند- جهت تهيه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز به صورت وام قرض الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين نمايند.»
 
ماده 12- متن زير به عنوان ماده(11) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 11- دولت موظف است همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه کل كشور پيش‌بيني نمايد.»
ماده 13- متن زير به عنوان ماده(12) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 12- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار نمايد. آئين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره - واگذاري زمين و ساختمان هاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي در هر محل مشروط بر آن است که در دسترسي مردم به مدارس دولتي آن محل خللي وارد نشود.»
 
ماده 14- متن زير به عنوان ماده(13) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 13- به‌منظور حمايت‌از مؤسسان مدارس‌غيردولتي، به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده مي‌شود با مشاركت اين‌مؤسسان «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را ايجاد نمايد. دولت موظف است همه ساله، علاوه بر کمک ها و تسهيلات مذکور 
در اين قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاء كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به اين صندوق كمك نمايد. اساسنامه صندوق مذکور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.»
 
ماده 15- ماده(7) به عنوان ماده(14) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 14- منابع مالي مدارس غيردولتي عبارت است از:
الف- شهريه دريافتي از اولياء دانش آموزان.
ب- كمك‌هاي‌دريافتي از اولياء دانش‌آموزان و افراد خير و مؤسسات‌خيريه.
ج- كمك‌هاي دريافتي از آموزش و پرورش.»
 
ماده 16- تبصره(2) ماده(7) به عنوان ماده(15) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 15- «الگوي تعيين شهريه مدارس و مراکز پرورشي يا آموزشي غيردولتي» با توجه به مقطع تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليتهاي فوق برنامه، فضاي فيزيکي و تجهيزات، و همچنين شرايط منطقه‌اي و نرخ تورم رسمي‌كشور - که از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود- توسط شوراي نظارت مرکزي تهيه مي گردد.اين الگو پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اعمال است.»
 
ماده 17- متن زير به عنوان ماده(16) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 16- مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان با توجه به «الگوي تعيين شهريه مدارس و مراکز پرورشي يا آموزشي غير دولتي» ميزان شهريه را براي بررسي و تصويب به شورايي مركب از افراد زير در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه پيشنهاد مي کنند:
1- مدير يا رئيس آموزش و پرورش (رئيس شورا).
2- دو نفر به انتخاب مدير يا رئيس آموزش و پرورش. 
3- مسؤول انجمن اولياء و مربيان.
4- يك نفر از مؤسسان مدارس و مراکز غير دولتي به انتخاب ايشان.
تبصره- مؤسس مي تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين شده، براي بررسي و تصميم گيري به سازمان آموزش و پرورش استان تقديم نمايد اين تصميم لازم است به تأييد وزيرآموزش و پرورش برسد.»
 
ماده 18- تبصره(3) ماده(7) به‌عنوان ماده(17) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 17- وجوه مربوط به شهريه مدرسه غير دولتي با تشخيص مؤسسان يا نماينده حقوقي ‌ايشان مطابق ‌دستورالعملهاي وزارت ‌آموزش ‌و پرورش هزينه مي‌شود. ساير وجوه دريافتي (موضوع بندهاي(ب) و (ج) ماده(16)) زير نظر شورايي مركب از نماينده مؤسسان، مدير، دو نفر نماينده انجمن اولياء و مربيان و نماينده معلمان مدرسه هزينه مي‌گردد.»
 
ماده 19- تبصره(4) ماده(7) ملغي مي گردد.
 
ماده 20- ماده(14) به عنوان ماده(18) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 18- كليه درآمدها و هزينه هاي مدارس و مراكز غيردولتي در دفاتر رسمي‌ثبت مي‌شود و عنداللزوم مورد بازرسي آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. تراز مالي اين مدارس و مراكز همه ساله توسط مدير مدرسه يا مرکز تنظيم و پس از تصويب مؤسسان جهت رسيدگي و تأييد نهايي به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادي و دارايي ارائه مي‌گردد.» 
 
ماده 21- متن زير به عنوان ماده(19) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 19- مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.»
 
ماده 22- متن زير به عنوان ماده(20) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 20- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود طبق دستور العمل مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش سالانه معادل پنج‌درصد(5%) تا پانزده‌درصد(15%) از شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي غيردولتي را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از اين محل در اختيار «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» قرار مي‌گيرد تا به‌منظور نظارت براين‌گونه مراکز و همچنين کيفيت‌بخشي به آموزش‌وپرورش غيردولتي هزينه گردد.»
 
ماده 23- ماده(5) به عنوان ماده(21) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 21- مدير مدرسه، مركز پرورشي يا آموزشي بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران. 
ب- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام.
ج- التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه.
د - عدم وابستگي به رژيم گذشته يا گروهکهاي منحرف و غيرقانوني. 
هـ- نداشتن سوء پيشينه كيفري.
و- سلامت رواني و نداشتن نقص عضوي كه مانع انجام وظيفه است.
ز- تأهل براي مردان.
تبصره 1- حداقل ميزان تحصيلات، سوابق تجربي و ساير شرايط لازم براي مدير مدرسه غيردولتي همانند مدير مدرسه دولتي است. 
تبصره 2- مدير مركز پرورشي لازم است حداقل پنج‌سال سابقه‌آموزشي يا پرورشي داشته باشد.
 
ماده 24- ماده(6) به عنوان ماده(22) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 22- مدير مدرسه، مركز پرورشي يا آموزشي غيردولتي بر اساس پيشنهاد مؤسس و تأييد و حکم آموزش و پرورش منطقه يا شهرستان تعيين مي‌گردد. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره 1- در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم مدير صادر نشود، 
با درخواست مؤسس، آموزش و پرورش استان در مورد افراد پيشنهاد شده تصميم مي‌گيرد.
تبصره 2- چنانچه مدير پيشنهادي، مستخدم رسمي‌آموزش و پرورش نباشد، تأييد صلاحيت او توسط گزينش وزارت آموزش و پرورش الزامي ‌است.»
ماده 25- مواد(10)و(11)در يکديگر ادغام و به عنوان ماده (23) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 23- کارکنان مدارس و مراكز غير دولتي اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي هستند و به‌کارگيري آنها بر اساس ضوابط علمي‌و گزينشي آموزش و پرورش منوط به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسسان يا نماينده حقوقي مؤسسان و اعلام نظر گزينش آموزش و پرورش است.»
 
ماده 26- ماده(8) به عنوان ماده(24) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 24- مأموريت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي‌به مدارس غيردولتي بنا به تقاضاي اين مدارس و موافقت دستگاه ذي‌ربط امكانپذير است. حقوق و مزاياي اين دسته از افراد حسب توافق مؤسسه ذي‌ربط با مدرسه غيردولتي توسط اين مدارس قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غيردولتي از لحاظ گروه، رتبه، پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه طبق مقررات جزء سوابق دولتي آنان منظور مي گردد.»
 
ماده 27- ماده(19) به عنوان ماده(25) به شرح زير اصلاح مي گردد:
«ماده 25- كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه‌اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي«قانون تأمين اجتماعي» و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي‌شوند. كاركنان پاره‌وقت فاقد پوشش بيمه‌اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت‌هاي مقرر در اين ماده هستند. 
تبصره 1- دولت مي‌تواند از محل اعتبارات «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» بخشي از حق بيمه كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي را پرداخت نمايد.
تبصره 2- شرايط تمام وقت يا پاره وقت بودن كاركنان غيررسمي‌مدارس غيردولتي در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.» 
 
ماده 28- متن زير به عنوان ماده(26) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 26- تعيين حقوق و مزاياي کارکنان غير رسمي مدارس غير دولتي، مطابق آئين‌نامه‌اي است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب مراجع قانوني ذي‌صلاح مي‌رسد.»
 
ماده 29- متن زير به عنوان ماده(27) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 27- معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند دوره‌هاي آموزشي تكميلي، بدو خدمت يا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزينه اين دوره ها توسط مؤسسان و افراد فوق الذكر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت مي‌گردد.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش مي تواند براي ارتقاء سطح دانش کارکنان مدارس و مراکز غير دولتي، با اولويت مناطق محروم، پرداخت تمام يا بخشي از هزينه برگزاري دوره هاي مذکور را بر عهده گيرد.»
 
ماده 30- ماده(13) به عنوان ماده(28) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 28- در صورت وجود داوطلب همه ساله حداقل بيست‌درصد (20%) از كل ظرفيت پذيرش مدارس غيردولتي به دانش آموزان آن محل اختصاص مي‌يابد. همچنين مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غيردولتي موظفند به ازاي كمكهاي دريافتي از دولت، دانش آموزاني را كه امكان پرداخت شهريه ندارند با معرفي آموزش و پرورش ثبت نام نمايند. در اين مورد دانش آموزان خانواده ايثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بي‌سرپرست در اولويت هستند.
تبصره- شرايط ثبت نام دانش آموزان مذکور در اين ماده با پيشنهاد مدرسه يا مرکز و تأييد آموزش و پرورش تعيين مي گردد.»
 
ماده 31- ماده(9) به عنوان ماده(29) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 29- برنامه هاي آموزشي و پرورشي، كتب درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و همچنين محتواي آموزشي، پرورشي و ورزشي مراکز غير دولتي طبق قوانين و مقررات عمومي‌وزارت آموزش و پرورش و مراكز پرورشي و آموزشي است.»
 
ماده 32- ماده (12) به عنوان ماده (30) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 30- آئين‌نامه استقرار مدارس غير دولتي در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره- مؤسس مي‌تواند مكان واحد آموزشي را با موافقت شوراي نظارت استان و رعايت «آئين‌نامه استقرار مدارس غير دولتي» تغيير داده يا تبديل به احسن نمايد مشروط بر آن‌كه مکان و ساختمان جديد از نظر قيمت و ضوابط و مقررات نوسازي هم سطح يا مرغوب‌تر از مكان و ساختمان قبلي باشد.»
 
ماده 33- متن زير به عنوان ماده(31) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 31- در صورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه غير دولتي وضعيت مدرسه به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- مدارسي كه در زمين با كاربري آموزشي احداث مي‌گردد، براي هميشه با كاربري آموزشي و با اولويت مدرسه استفاده مي شود.
ب- مدارسي كه در زمين با كاربري غير آموزشي و با استفاده از تسهيلات بانكي موضوع اين قانون خريداري و يا احداث مي‌گردد، پس از بازپرداخت تسهيلات و تسويه حساب با بانك عامل، متناسب با ميزان تسهيلات دريافتي و آورده مؤسس به مدت پنج الي ده سال به عنوان مدرسه باقي مي‌ماند. 
ج- مدارسي كه در زمين با كاربري غير آموزشي و بدون استفاده از تسهيلات بانكي خريداري و يا احداث مي‌گردد، حداقل به مدت يك دوره تحصيلي به عنوان مدرسه باقي مي‌ماند.
تبصره- در مورد بندهاي(الف) و(ب) اين ماده چنانچه به هر دليلي مؤسس امكان ادامه فعاليت نداشته باشد، ملك مورد نظر به مؤسس واجد شرايط ديگر و يا آموزش و پرورش واگذار مي‌گردد.»
 
ماده 34- متن زير به عنوان ماده (32) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 32- در صورت فوت مؤسس، ورثه قانوني او يا نماينده آنها با دارا بودن شرايط مؤسس مي‌توانند فعاليت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرايط بودند يا تمايلي به ادامه فعاليت نداشتند، بايد پس از پايان سال تحصيلي نسبت به فروش، اجاره يا واگذاري آن با رعايت ماده (33) اقدام نمايند. در اين صورت مدرسه تا پايان سال تحصيلي زير نظر آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.»
 
ماده 35- تبصره(2) ماده(17) حذف مي‌گردد
 
ماده 36- متن زير به عنوان ماده (33) به قانون الحاق مي گردد:
«ماده 33- کارکنان غير رسمي مدارس و مراکز غير دولتي در صورت ارتکاب تخلف اداري مشمول مقررات «‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري» مصوب 7/9/1372 و اصلاحات بعدي هستند. مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات اين دسته از کارکنان، «هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري» مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
مجازاتهاي اداري قابل اعمال در مورد کارکنان غير رسمي مدارس و مراکز غير دولتي- كه جانشين مجازاتهاي اداري مذكور در«قانون رسيدگي به تخلفات اداري» مي‌شود- عبارت است از:
الف- اخطار کتبي بدون درج در پرونده.
ب- توبيخ همراه با درج در پرونده.
ج- تنزل مقام يا محروميت از انتصاب در پست هاي حساس و مديريتي در سطح مدرسه يا مرکز. 
د- محروميت از اشتغال در مدارس و مراکز غيردولتي يک منطقه، شهرستان يا استان.
هـ- محروميت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غيردولتي تا سه سال.
و- محروميت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غيردولتي.
تبصره- آراء هيأتهاي بدوي در موارد حکم به مجازات مذکور بندهاي‌(هـ) يا (و) قابل تجديد نظر خواهي در هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري است.»
 
ماده 37- ماده(17) به عنوان ماده(34) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 34- مجازاتهاي قابل اعمال در مورد مدارس و مراکز غير دولتي در صورت تخلف از تکاليف مندرج در اين قانون و ساير مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از:
الف- اخطار کتبي به مدير يا مؤسس.
ب- توبيخ مدير يا مؤسس همراه با درج در پرونده.
ج- عزل‌مدير و محروميت ازمديريت درمدارس و مراکزغيردولتي از يک تا سه‌سال. 
د- محروميت دائم مدير از مديريت مدارس و مراکز غيردولتي.
هـ- تعطيلي موقت مدرسه يا مرکز از يک تا سه سال.
و- لغو مجوز تأسيس و تعطيلي دائم مدرسه يا مرکز. 
ز- محروميت موقت مؤسس از تأسيس مدرسه يا مرکز غير دولتي تا پنج سال.
ح- محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مرکز غير دولتي.
تبصره 1- در صورت عزل مدير مدرسه، انتخاب مدير جديد به روش مذکور در ماده(23) انجام مي شود و تا تعيين مدير جديد اداره مدرسه حداکثر تا پايان سال تحصيلي بر عهده مدير موقتي است که توسط آموزش و پرورش با اولويت کارکنان همان مدرسه مشخص مي شود. در صورت عزل مدير مرکز پرورشي يا آموزشي، نحوه اداره آن مرکز به تشخيص آموزش و پرورش استان است.
تبصره2- در صورت تأييد رأي‌شوراي نظارت استان مبني بر تعطيلي مدرسه غيردولتي، اداره آن تا پايان سال‌تحصيلي بر عهده آموزش ‌و پرورش‌است.»
 
ماده 38- تبصره (1) ماده (17) به عنوان ماده (35) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 35- آراء شوراي نظارت استان در موارد حكم به تعطيلي موقت يا دائم مدرسه يا مركز و يا محروميت موقت يا دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي لازم است به تأييد رئيس سازمان آموزش و پرورش برسد و آراء مذكور پس از ابلاغ ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در شوراي نظارت مركزي است. آراء شوراي نظارت مركزي درصورت تأييد و ابلاغ وزير آموزش و پرورش قطعي است.
آراء شوراي نظارت مركزي درمورد تعطيلي دائم مدرسه يا مركز غيردولتي يا محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي در مراجع قضائي ذي‌صلاح قابل شكايت است.»
 
ماده 39- عناوين «مقدمه- تعريف» و «مبحث اول - تأسيس و اداره مدارس غير انتفاعي» و « مبحث دوم – برنامه هاي آموزشي و تربيتي و نظارت بر امور مدارس غير انتفاعي» از متن قانون حذف مي گردد.
 
ماده 40- «قانون اجازه اخذ هزينه‌هاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاههاي علمي آزاد» مصوب 1/9/1367 ملغي مي‌گردد.
ماده 41- آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين‌قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
 
قانون ‌فوق مشتمل بر چهل و يك ماده در جلسه مورخ ششم مرداد‌ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال، در تاريخ ‌16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF