منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌‌قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري ‌مصوب 1353.3.28
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري
‌مصوب 1353.3.28
‌ماده واحده - مواد 28 و 35 قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري مصوب سي‌ام خرداد ماه 1350 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌الف - ماده 28 - بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورت حساب جاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران‌نگاهداري نمايد. يا بر اساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته‌هاي خود و صندوق تأمين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال‌در هر سال با تصويب هيأت عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركتهاي‌ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ب - ماده 35 - واگذاري سهام مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي‌ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. در مورد اخير انتقال‌سود سهام سهامداران خارجي در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال‌نيافته سالهاي قبل تجاوز نمايد.
‌تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني به دولتهاي خارجي يا انتقال بيش از چهل و نه درصد سهام آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي‌مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.3.6، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك هزار‌و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF