منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
 
‌قانون اصلاح قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
‌ماده واحده - بند (2) و تبصره (1) ماده (19) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -‌مصوب 1371- به‌شرح زير اصلاح و تبصره (2) ماده مذكور حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (2) و (3) به آن الحاق مي‌گردد:
2 - وزراي بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع، فرهنگ و‌آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، كشاورزي، مسكن و شهرسازي، معادن و فلزات، نفت، نيرو، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان‌حفاظت محيط زيست و دادستان كل كشور.
‌تبصره 1 - جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي تشكيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت‌مي‌يابد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي معتبر خواهد بود.
‌تبصره 2 - شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد منطقه و عضويت مديران كل وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه وزرا و‌رؤساي آن عضو شوراي عالي استاندارد مي‌باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و حكم استاندار تشكيل خواهد شد.
‌وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد.
‌تبصره 3 - رئيس مؤسسه استاندارد عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، شوراي عالي كار، شوراي مركز‌توسعه صادرات ايران، شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور و شوراي عالي نظارت اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را‌عهده‌دار خواهد بود.
‌تاريخ تصويب 1376.3.13
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.3.28
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF