منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت
‌بسمه تعالي
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص "‌نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت"
‌ماده 1 - در اجراء اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با تركيب زير‌تشكيل مي‌گردد تا وظايف مقرر در اين قانون را انجام دهد.
1 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مجريه به انتخاب و معرفي رييس جمهور.
2 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه قضاييه به انتخاب و معرفي رييس قوه قضاييه.
3 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفي مجلس شوراي اسلامي.
‌تبصره - شوراي نظارت از بين اعضاء يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس شورا براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد كه‌مسئوليت اداره جلسات شورا، انجام مكاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را بر عهده خواهند داشت و همچنين يك نفر به عنوان دبير شورا كه‌مسئوليت اداره امور دبيرخانه را عهده‌دار خواهد بود.
‌ماده 2 - اعضاء شوراي نظارت در سازمان صدا و سيما براي مدت 2 سال از طرف قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي‌گردند.
‌تبصره 1 - تجديد انتخاب اعضاي شوراي نظارت براي دوره‌هاي بعدي بلااشكال است.
‌تبصره 2 - تعداد جلسات، ترتيب جلسات و حد نصاب لازم براي اتخاذ تصميمات و ساير امور داخلي شورا در آيين‌نامه داخلي شوراي نظارت كه‌به تصويب دو سوم اعضاء شوراي نظارت خواهد رسيد، مشخص مي‌گردد.
‌تبصره 3 - شوراي نظارت مي‌تواند در صورت نياز يك تا دو نفر را جهت تهيه گزارش در هر يك از واحدها و شبكه‌ها و مراكز تابعه انتخاب و اعزام‌نمايد.
‌ماده 3 - شوراي نظارت كه مسئوليت نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد وظايف زير را انجام خواهد داد.
1 - نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تذكرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح‌امور مذكور.
2 - نظارت بر سياستهاي اجرايي كه در نظر است در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجراء دربيايد و اعلام نظر اصلاحي‌شورا به رييس سازمان.
3 - نظارت بر حسن اجراء قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما.
4 - نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان.
5 - نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان.
6 - نظارت بر ساير اموري كه سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام مي‌دهد.
7 - گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران.
‌تبصره - رييس سازمان صدا و سيما و معاونين وي و مديران مراكز استانها و شهرستانها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظف هستند در اجراي‌دقيق وظايف شوراي نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارك مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند.
‌ماده 4 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو بلااثر مي‌گردد.
‌تبصره - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
‌موضوع نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت كه در تاريخ اول مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، در جلسه روز پنجشنبه مورخ‌يازدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد، به شرح فوق، به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
‌اكبر هاشمي رفسنجاني
‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 

دانلود به صورت PDF