منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي ‌مصوب 1354.2.1
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي
‌مصوب 1354.2.1
‌ماده واحده - ماده زير به عنوان ماده 53 مكرر به قانون خدمت وظيفه عمومي اضافه مي‌شود:
‌ماده 53 مكرر - در صورتي كه افسران سپاهي انقلاب در حين انجام خدمت زير پرچم مرتكب عملي شوند كه كميسيون متشكل از:
‌الف - معاون فرمانده نيروي زميني شاهنشاهي.
ب - مدير كل سپاه مربوط.
ج - دادستان ارتش يا معاون قضايي او.
‌د - دادستان دادگاه اداري وزارتخانه مربوط.
ه - رييس اداره يا مسئول امور انضباطي سپاه مربوط.
‌آن را خلاف شئون و خصال افسري تشخيص دهد به پيشنهاد كميسيون مزبور گزارشي به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران تقديم و‌پس از تصويب در فرمان همگاني ارتش شاهنشاهي درج و تا درجه سربازي تنزيل درجه داده مي‌شوند.
‌تخلفات درجه‌داران سپاهي انقلاب در مواردي كه مستلزم تنزيل درجه مي‌باشد در كميسيوني با شركت نمايندگان مقامات مذكور در ماده فوق مطرح و‌پيشنهادات كميسيون با تصويب معاون فرمانده نيروي زميني شاهنشاهي قابل اجراء خواهد بود.
‌افسران و درجه‌داران سپاهي انقلاب در صورت تنزيل درجه بقيه خدمت را با حقوق و مزاياي درجه جديد انجام خواهند داد و هر گاه به پايين‌تر از‌گروهبان سومي تنزيل درجه يابند براي انجام بقيه خدمت به يكي از پادگانهاي نظامي معرفي خواهند شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1353.12.4 در جلسه روز دوشنبه اول ارديبهشت ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF