منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوب 1356.2.20
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 1356.2.20
‌ماده واحده - تبصره زير به ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك الحاق مي‌شود.
‌تبصره - در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هر گاه‌اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي به موجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌حدودي كه در صورت‌مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر‌خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
‌نسبت به اعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل مي‌آيد در صورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌شده در صورت‌مجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر‌خود را در بي‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي‌نمايد. معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيأت نظارت شكايت نمايد. رأي‌هيأت نظارت قطعي است.
‌در صورتي كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين شده منتشر مي‌گردد و معترض‌مي‌تواند طرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيأت نظارت شكايت نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536.2.3 در جلسه روز سه‌شنبه بيستم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد‌و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF