منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي درخصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
 
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي درخصوص 
نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار
 
ماده واحده – متن زير به عنوان ماده (48)مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب‌1370 الحاق ميشود.
ماده 48 مكرر – كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محكوميت مؤثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگي كننده ضمن صدور حكم ميتواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم،آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده(29)اين قانون ملزم نمايد.
تبصره 1 – دادگاه ميتواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان‌بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
تبصره 2 – در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد‌شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل ميشود.
تبصره 3 – دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه‌تبصره درجلسه علني روزسه‌شنبه مورخ‌هفدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن
 
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دانلود به صورت PDF