منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق مواد 17 و 18 به قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي ‌مصوب 1347.3.4
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون الحاق مواد 17 و 18 به قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي
‌مصوب 1347.3.4 كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين
‌ماده 17 - به منظور تعيين روش كلي و تهيه برنامه كار و تصويب طرحها و پيش‌بيني و اختصاص اعتبارات لازم براي هر يك از شركتهاي سهامي زراعي‌و نظارت در حسن اجراي وظايفي كه در قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي و اساسنامه آن براي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي‌پيش‌بيني شده است - شورايي به نام شوراي امور شركتهاي سهامي زراعي به رياست وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و عضويت معاون‌وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در امور شركتهاي سهامي زراعي - رييس سازمان اصلاحات ارضي كل كشور - مدير عامل سازمان مركزي‌تعاون روستايي ايران - مسئول امور شركتهاي سهامي زراعي - رييس مركز تحقيقات روستايي مدير كل حقوقي و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي و دو نفر از مهندسين عاليرتبه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به انتخاب وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تشكيل مي‌گردد.
‌مصوبات و تصميمات شوراي مذكور براي مسئولين و متصديان امور شركتهاي سهامي زراعي در وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي لازم‌الاجرا‌مي‌باشد.
‌ماده 18 - براي دهاتي كه در حوزه عمل يك شركت سهامي زراعي قرار مي‌گيرند انجمن واحدي نام انجمن واحد روستايي به جانشيني انجمن‌هاي‌دهات تابعه شركت مزبور طبق مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌هاي ده تشكيل خواهد شد. در اين مورد پس از اعلام وزارت اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي وزارت كشور نسبت به انحلال انجمن‌هاي دهات واقع در محدوده عمل شركت سهامي زراعي و تشكيل انجمن واحد روستايي اقدام‌خواهد نمود.
‌تبصره - كليه اموال و دارايي و تعهدات انجمنهاي ده منحل شده طي صورت جلسه به انجمن واحد روستايي مزبور تحويل و منتقل مي‌شود و انجمن‌واحد روستايي كليه وظايف و اختيارات انجمنهاي ده را بر طبق مقررات مربوط نسبت به دهات واقع در حوزه عمل شركت سهامي زراعي انجام خواهد‌داد.
‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه بيست و پنجم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به استناد ماده‌شانزده قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي به تصويب كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلس شوراي ملي رسيده بود در تاريخ روز‌شنبه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب كميسيون شماره 6 (‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي) مجلس سنا رسيد‌و قابل اجراء است.
 

دانلود به صورت PDF