منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 10 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب ارديبهشت ماه 1350
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌قانون اصلاح تبصره 2 ماده 10 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب ارديبهشت ماه 1350
‌ماده واحده - تبصره 2 ماده 10 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب ارديبهشت ماه 1350 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 2 - شركت مكلف است كليه اموال و تأسيسات مذكور در اين ماده را كه به موجب اين قانون به شركت منتقل مي‌شود، به شرح زير و به انضمام‌كليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عمومي، جزء دارايي خود منظور نمايد:
‌الف - تمامي ابوابجمعي، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران، مطابق ترازنامه مصوب 1350.12.29 شركت‌مذكور.
ب - اموال منقول و غير منقول و تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرين عملكرد‌طرحهاي مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مزبور يا امور تسويه سازمان برنامه و بودجه بر حسب‌مورد بر اساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور.
ج - در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح، به تفكيك قابل استخراج نباشد، شركت‌مي‌تواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظر كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1363.9.25 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF