منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي ‌مصوب 1353.5.16
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي
‌مصوب 1353.5.16
‌ماده واحده - قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي مصوب 21 اسفند ماه 1350 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌اول - ماده يك به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌وزارت علوم و آموزش عالي مكلف است براي هر يك از دانشگاههاي دولتي و غير دولتي و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي‌هيأت امنايي طبق مقررات زير تشكيل دهد.
‌دوم - ماده دو به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌مقامات و اشخاص زير در هيأت امناء هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي عضويت دارند.
‌الف - وزير علوم و آموزش عالي يا نماينده تام‌الاختيار او.
ب - وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده تام‌الاختيار او.
ج - دبير شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور.
‌د - چهار تن از شخصيتهاي بصير و مطلع كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.
‌سوم - ماده سه به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌اعضاي بند د ماده 2 به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي و به فرمان همايوني براي سه سال منصوب مي‌شوند و در يك زمان فقط مي‌توانند عضويت‌يكي از هيأت‌هاي امناء را دارا باشند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است. در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خارج از پايتخت استاندار و رئيس‌انجمن استان مربوط به اقتضاي سمت خود نيز عضويت هيأت امناء را خواهند داشت.
‌چهارم - ماده چهار به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:
‌در مؤسسات آموزش عالي يا مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي وزير يا مسئول دولتي به اقتضاي مقام خود نيز رياست يا‌عضويت هيأت امناء را خواهد داشت. اعضاي هيأت امناي اين قبيل مؤسسات از طرف وزير مربوط به وزارت علوم و آموزش عالي پيشنهاد و به‌تقاضاي وزير علوم و آموزش عالي و فرمان همايوني منصوب مي‌شوند.
‌پنجم - ماده پنج به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌رئيس هيأت امناء دانشگاههايي كه تحت توليت عظمي يا رياست عاليه اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر هستند به فرمان همايوني منصوب‌مي‌شوند. رياست عاليه هيأت امناء هر يك از دانشگاههاي ديگر و دانشسراي عالي بنا به استدعاي وزير علوم و آموزش عالي به فرمان همايوني تعيين‌خواهد شد.
‌در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي كه هيأت امناء آنها داراي رياست عاليه نمي‌باشد وزير علوم و آموزش عالي رئيس هيأت‌امناء خواهد بود.
‌ششم - ماده شش به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي بدون حق رأي در جلسات هيأت امناء شركت خواهند كرد.
‌هفتم - ماده هشت و بندهاي يك تا نه آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌وظائف هيأت امناء به شرح زير است:
1 - پيشنهاد انتصاب رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي كه به استدعاي وزير علوم و آموزش عالي به موجب فرمان همايوني‌منصوب خواهد شد.
2 - تصويب سازمان اداري دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي بر اساس ضوابطي كه از طرف شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي كشور تهيه و پيشنهاد مي‌شود و سپس به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌رسد.
3 - رسيدگي و تصويب بودجه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي بر اساس خط مشي‌هايي كه توسط شوراي مركزي دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي تهيه و پيشنهاد مي‌شود و سپس به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه مي‌رسد.
4 - تصويب حسابهاي سالانه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي.
5 - جلب و قبول كمك و هدايا از افراد و بخش خصوصي اعم از داخلي يا خارجي به صورت نقدي، ساختماني و يا تجهيزاتي.
6 - تصويب مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و ساير مستخدمان آنها كه تابع قانون استخدام‌كشوري نيستند همچنين مقررات استخدامي مربوط به معلمان و اعضاي هيأت علمي غير ايراني بر اساس ضوابطي كه از طرف شوراي مركز دانشگاهها‌و مؤسسات آموزش عالي كشور تهيه و سپس به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌رسد.
‌مقررات مربوط به پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي هيأت علمي به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و تأييد سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور پس از تصويب كميسيونهاي علوم و آموزش عالي و دارايي و استخدام مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
7 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي بر اساس ضوابطي كه از طرف شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور تهيه و به تأييد‌وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه مي‌رسد.
8 - تصويب ميزان فوق‌العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي بر اساس ضوابطي كه از طرف‌شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهيه و به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي و تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد.
9 - تعيين نحوه اداره امور واحدهاي توليدي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي به صورت بازرگاني يا با مشاركت مؤسسات‌ديگر بر اساس ضوابطي كه از طرف شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهيه و به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي و سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور مي‌رسد.
‌هشتم - ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌اعتباراتي كه براي هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي در بودجه‌هاي سالانه كل كشور منظور و تصويب مي‌شود به‌صورت كمك خواهد بود.
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي در اول هر سه ماه اعتبار سه‌ماهه را به مأخذ سه‌دوازدهم بودجه مصوب كلاً در اختيار هر يك از دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي خواهد گذاشت.
‌نهم - ماده 11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌امور مالي و معاملاتي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي جز در مورد ذيحسابي موضوع ماده 24 قانون محاسبات عمومي مشمول‌ساير مقررات قانون مزبور و آيين‌نامه معاملات دولتي و ساير قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات دولتي نخواهد بود. ترتيب رسيدگي به امور مالي و‌جاري و حسابها و همچنين ترتيب مصرف كلي اعتبارات و اجازه وصول درآمدهاي اختصاصي و اخذ وام از منابع داخلي و مصرف آن بر طبق مقرراتي‌است كه در حدود اين قانون به وسيله دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي تهيه و به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
‌دهم - ماده 12 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌رسيدگي به حسابهاي سالانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارت علوم و‌آموزش عالي تهيه و به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
‌يازدهم - ماده 13 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌شمول قانون هيأتهاي امناء مؤسسات عالي علمي دولتي و اين قانون درباره دانشگاههايي كه تحت توليت عظمي يا رياست عاليه اعليحضرت همايون‌شاهنشاه آريامهر هستند با اجازه توليت عظمي يا رياست عاليه خواهد بود.
‌تبصره - مؤسسات پژوهشي دولتي كه بر اساس ماده 9 قانون اصلاحي قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي غير مشمول شناخته مي‌شوند، از‌جهت تشكيل هيأت امناء نيز بر طبق قانون و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
‌دوازدهم - ماده 14 حذف و ماده 15 به صورت ماده 14 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌مادام كه هيأتهاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي بر اساس قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي و اين‌قانون تشكيل نشده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز به تصويب نرسيده است موقتاً طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
‌سيزدهم - ماده 16 به صورت ماده 15 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون هيأتهاي امناء مؤسسات عالي علمي دولتي و اين قانون به پيشنهاد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي تهيه و پس‌از موافقت سازمانهاي مربوط و تأييد وزارت علوم و آموزش عالي به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
‌چهاردهم - ماده 17 به ماده 16 تبديل و مواد 18 و 19 و 20 قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي از تاريخ تصويب اين قانون ملغي‌مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز‌چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF