منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دادرسي و كيفر ارتش ‌مصوب 1356.2.6
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دادرسي و كيفر ارتش
‌مصوب 1356.2.6
‌ماده واحده - مواد 404 و 405 و 406 قانون دادرسي و كيفر ارتش به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - ماده 404 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 404 - هر يك از افراد و درجه‌داران و همافران و افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همرديفان آنان كه بدون حق يا مجوز لباس يا درجه يا‌علامات امتيازي نظامي نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا خارجه با لباس رسمي دولتي را علناً استعمال نمايد به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال‌محكوم مي‌شود.
2 - ماده 405 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 405 - هر غير نظامي كه لباس مخصوص پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا خارجه را بدون مجوز استعمال كند اعم از آن كه از علامات امتيازي‌استفاده كرده يا نكرده باشد و علناً به صورت يكي از پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا خارجه ظاهر شود به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال‌محكوم مي‌شود.
3 - ماده 406 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 406 - در مورد دو ماده قبل هر گاه عمل توأم با ارتكاب بزه ديگر باشد به كليه اتهامات در دادگاه نظامي رسيدگي مي‌شود.
 
 
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF