منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور
‌ماده 1 - تعريف
"‌ميراث فرهنگي" شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي‌باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط‌حركت فرهنگي او ميسر مي‌گردد و از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان فراهم مي‌آيد.
‌سازمان ميراث فرهنگي كشور كه به استناد قانون مصوب 1364.11.10 تشكيل شده است و از اين پس در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود طبق‌مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.
‌ماده 2 - هدف.
‌عبرت از حركت فرهنگي انسان و بقاء و رقاء هويت و شخصيت فرهنگي جامعه.
‌ماده 3 - وظايف سازمان.
‌وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي كه شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء و معرفي است به قرار زير مي‌باشد:
1 - تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي پژوهشي پيرامون آثار باقيمانده از گذشتگان.
2 - بررسي و شناسايي محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و مجموعه‌هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان‌شناسي كشور.
3 - انجام پژوهش‌هاي باستان‌شناسي و كاوش‌هاي علمي.
4 - بررسي‌هاي مردم‌نگاري، پژوهش‌هاي مردم‌شناسي، انسان‌شناسي زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف كشور.
5 - پژوهش در زمينه هنرهاي سنتي و فراهم آوردن امكانات لازم جهت حفظ، احياء و رشد آنها.
6 - ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي - تاريخي كشور در فهرست آثار ملي و فهرست‌هاي ذيربط.
7 - انجام انحصاري كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه متخلفين از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي كشور به‌عنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي.
8 - اقدامات لازم جهت شناسايي و استرداد اموال فرهنگي ايران در سطح ملي و بين‌المللي از طريق مراجع ذيربط.
9 - شناسايي و در اختيار گرفتن كليه اموالي كه داراي ارزش‌هاي فرهنگي - تاريخي بوده و جزء ميراث فرهنگي محسوب مي‌گردد و توسط‌دستگاه‌هاي مسئول ضبط شده است.
‌تبصره - كليه دادگاه‌ها، گمركات، نيروهاي انتظامي و دستگاههاي دولتي نظير آنها كه به نحوي نسبت به ضبط اموال اقدام مي‌نمايند موظف به در اختيار‌قرار دادن اموالي كه داراي ارزش فرهنگي - تاريخي مي‌باشد به سازمان ميراث فرهنگي هستند.
10 - تهيه و اجراي طرح‌هاي لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمير، مرمت و احياء آثار، بناها و مجموعه‌هاي باارزش فرهنگي - تاريخي.
11 - اظهار نظر در كليه طرح‌هاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه‌ها و بافتها و اماكن‌فرهنگي تاريخي ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيري از هر گونه تخريب آنها.
12 - تعيين حريم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ثبت شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم.
13 - معرفي آثار باارزش فرهنگي - تاريخي از طريق موزه‌ها و نمايشگاه‌ها و نظائر آن.
14 - ايجاد و توسعه و اداره موزه‌ها در سطح كشور.
15 - ايجاد مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي كشور (‌نظير مجموعه گزارش‌هاي علمي، نقشه‌ها و عكس‌هاي بناها و...) جهت ارائه خدمات‌علمي و تحقيقاتي در اين زمينه.
16 - معرفي و شناساندن ارزش‌هاي ميراث فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي به وسيله چاپ و نشر مجموعه مطالعات و تحقيقات انجام يافته و‌استفاده از وسايل سمعي و بصري و ارتباط جمعي.
17 - تنظيم، تدوين و انتشار دائره‌المعارف آثار و ابنيه تاريخي ايران.
18 - توسعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف ميراث فرهنگي و تشويق محققان، هنرمندان و استادكاران.
19 - تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت آماده‌سازي نيروهاي كارآمد در زمينه‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي با هماهنگي دستگاه‌هاي‌ذيربط.
20 - تشويق مردم به مشاركت در فعاليت‌هاي مربوط به شناسايي، حفظ و احياء ميراث فرهنگي و نظارت بر آن.
21 - ايجاد و گسترش انجمن‌هاي ميراث فرهنگي در سطح كشور.
‌تبصره- نحوه ايجاد و حدود و وظايف و اختيارات اين انجمن‌ها را شوراي سازمان تعيين خواهد نمود.
22 - برقراري ارتباطات و مبادلات علمي و فرهنگي با مؤسسات و نهادهاي ذيربط در سطح ملي و بين‌المللي بالاخص كشورهاي اسلامي و‌منطقه و برگزاري كنگره‌ها و سمينارهاي دوره‌اي لازم.
23 - همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه امور ايرانگردي و جهانگردي.
24 - ارائه خدمات مشاوره‌اي، تحقيقاتي، فني و آموزشي، فروش توليدات فرهنگي، دريافت وروديه بناها، محوطه‌ها، موزه‌ها و نمايشگاه‌ها و‌قبول هدايا و كمك‌ها و نظائر آن.
‌ماده 4 - اركان سازمان.
‌سازمان داراي دو ركن است.
1 - شوراي سازمان.
2 - رييس سازمان.
‌ماده 5 - شوراي سازمان
‌به منظور هماهنگي بيشتر در امور مربوط به ميراث فرهنگي در سطح كشور شوراي سازمان متشكل از 8 عضو به شرح زير تشكيل مي‌گردد:
1 - وزير فرهنگ و آموزش عالي (‌رييس شورا).
2 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
3 - وزير كشور.
4 - وزير دادگستري.
5 - وزير امور خارجه.
6 - وزير مسكن و شهرسازي.
7 - مدير عامل سازمان صدا و سيما.
8 - رييس سازمان (‌دبير شورا).
‌تبصره 1 - در صورت تساوي آراء آن نظري پذيرفته مي‌شود كه رييس شورا در ميان رأي دهندگان باشد.
‌تبصره 2 - جلسات شورا به طور عادي هر سال حداقل دو بار به پيشنهاد رييس سازمان و دعوت و رياست وزير فرهنگ و آموزش عالي تشكيل‌مي‌گردد.
‌تبصره 3 - شورا مي‌تواند از افرادي كه حضورشان به نحوي در جلسات ضروري است دعوت به عمل آورد. اين افراد داراي حق رأي نيستند.
‌تبصره 4 - جلسه با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات شورا با رأي حداقل 4 نفر از اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
‌ماده 6 - وظايف شورا.
‌وظايف شوراي سازمان به قرار زير است:
1 - تعيين خط مشي و سياست‌هاي كلي بر اساس قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور و اساسنامه سازمان.
2 - بررسي گزارش‌هاي فعاليت‌هاي سازمان و اظهار نظر پيرامون چگونگي آن.
‌تبصره - كليه مصوبات شورا با امضاء وزير فرهنگ و آموزش عالي ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 7 - رييس سازمان.
‌رييس سازمان با حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي منصوب مي‌شود.
‌ماده 8 - واحدهاي سازمان در سطح كشور.
‌سازمان با نظر وزير فرهنگ و آموزش عالي مي‌تواند در هر نقطه از كشور كه ايجاب نمايد. به تناسب موقعيت و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور واحدهاي خود را داير كند.
‌اين واحدها مسئوليت امور مربوط به ميراث فرهنگي حوزه فعاليت خود را طبق اين اساسنامه و سازمان زير نظر رييس سازمان به عهده خواهند داشت.
‌ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
‌قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و 7 تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه اول ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1367.2.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF