منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اساسنامه صندوقهاي رفاه دانشجويان ‌مصوب 1352.12.27 كميسيونهاي پارلماني مجلس
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اساسنامه صندوقهاي رفاه دانشجويان
‌مصوب 1352.12.27 كميسيونهاي پارلماني مجلس
‌ماده 1 - در اجراي قانون تشكيل صندوق رفاه دانشجويان مصوب مرداد ماه 1352 صندوقهاي رفاه دانشجويان مؤسسات 
 
آموزش عالي دولتي،‌دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي، دانشجويان خارج از كشور كه هر يك داراي حساب جداگانه 
 
خواهند بود و در اين اساسنامه صندوقها‌خوانده مي‌شود تحت نظر يك هيأت امناء تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 2 - اعضاء هيأت امناء صندوقهاي مذكور در ماده يك به شرح زير است:
1 - وزير علوم و آموزش عالي.
2 - وزير دارايي يا معاون او.
3 - وزير آموزش و پرورش يا معاون او.
4 - وزير فرهنگ و هنر و يا معاون او.
5 - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
6 - سرپرست دفتر نظارت و همكاريهاي اجتماعي نخست‌وزير.
7 - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
8 - دو نفر از صاحبان صنايع يا بازرگانان كشور به انتخاب وزير علوم و آموزش عالي براي مدت سه سال. انتخاب 
 
مجدد آنان بلامانع است.
9 - يكي از رؤساي دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي دولتي.
10 - يكي از رؤساي دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي غير دولتي.
‌رياست هيأت امناء به عهده وزير علوم و آموزش عالي خواهد بود.
‌تبصره 1 - دو نفر مذكور در بندهاي 9 و 10 به وسيله وزير علوم و آموزش عالي به ترتيب از رؤساي دانشگاه‌ها و 
 
مؤسسات آموزش عالي دولتي يا‌غير دولتي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند به نحوي كه كليه رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات 
 
آموزش عالي يكي بعد از ديگري در هر سال به اين‌سمت انتخاب شوند.
‌تبصره 2 - عضويت در هيأت امناء افتخاري است.
‌ماده 3 - صندوقها به وسيله يك رييس و تعداد لازم كارمند اداره خواهد شد.
‌رييس صندوقها براي مدت چهار سال به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي و تصويب هيأت امناء با ابلاغ وزير علوم و آموزش 
 
عالي منصوب مي‌گردد و‌انتخاب مجدد وي بلامانع است. وظايف و حدود اختيارات رييس صندوقها را هيأت امناء تعيين خواهد 
 
كرد.
‌ماده 4 - جلسات هيأت امناء به پيشنهاد رييس صندوقها و دعوت وزير علوم و آموزش عالي حداقل دو ماه يك بار تشكيل 
 
مي‌گردد و هر جلسه با‌حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. تصميمات با شش رأي موافق اعضاء حاضر در جلسه 
 
معتبر است. وزير علوم و آموزش عالي مي‌تواند‌اعضاء هيأت امناء را براي تشكيل جلسات فوق‌العاده نيز دعوت نمايد.
‌ماده 5 - وظايف و اختيارات هيأت امناء به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - تعيين خط مشي و نحوه بهره‌برداري از وجوه صندوقها.
ب - انتصاب يا بركناري رييس صندوقها قبل از پايان مدت به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي.
ج - تصويب بودجه و ترازنامه سالانه صندوقها با توجه به اعتبارات اعطايي دولت و كمكهاي مالي و ساير درآمدها از منابع 
 
مختلف.
‌د - تصويب سازمان صندوقها كه از طرف رييس صندوقها پيشنهاد مي‌شود.
ه - تعيين نحوه و ميزان استفاده از كمك يا وام هر صندوق با توجه به امكانات صندوق.
‌و - تعيين ميزان كمك هر يك از مؤسسات آموزش عالي به صندوق مربوط.
‌ز - تعيين سهميه هر يك از صندوقهاي رفاه دانشجويان از كمكي كه براي صندوقها در قانون بودجه كل كشور تصويب 
 
مي‌شود.
‌ماده 6 - اعتبارات صندوقهاي رفاه دانشجويان از محل كمك سالانه دولت و كمكهايي كه اشخاص و مؤسسات به هر صندوق 
 
مي‌پردازند و وجوهي‌كه از محل بازپرداخت وامها عايد مي‌شود و بهره حاصل از وجوه صندوق تأمين مي‌گردد. كمك مؤسسات 
 
آموزش عالي غير دولتي منحصراً به حساب‌همان صندوق منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - كمك هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي به صندوق مربوط را هيأت امناء تعيين خواهد 
 
كرد. ميزان اين كمك از‌دو تا شش درصد كل درآمد و شهريه سالانه دانشجويان هر يك از مؤسسات مذكور خواهد بود.
‌تبصره 2 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي كشور مكلفند هنگام دريافت شهريه از دانشجويان به ميزان كمكي 
 
كه هيأت امناء تعيين‌نموده است به حساب صندوق مربوط در بانك مركزي يا بانك ملي ايران منظور و گزارش امر را به صندوق 
 
مربوط ارسال دارند.
‌ماده 7 - دانشجويان شاغل تحصيل دوره روزانه مؤسسات آموزش عالي غير دولتي كه مؤسسه مربوط سهميه مذكور در 
 
تبصره‌هاي 1 و 2 ماده شش‌را به صندوق تأديه نموده است و دانشجويان شاغل تحصيل در دوره‌هاي روزانه دانشگاه‌ها و 
 
مؤسسات آموزش عالي دولتي همچنين دانشجويان شاغل‌تحصيل در مؤسسات آموزش عالي خارج از كشور كه آن مؤسسات به 
 
تشخيص وزارت علوم و آموزش عالي معتبر شناخته شده‌اند با توجه به استعداد و‌استحقاق مالي اولويت رشته‌هاي تحصيلي و عدم 
 
دريافت كمك از سازمانهاي ديگر همچنين عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد و‌ساير علل و جهاتي كه پرداخت وام 
 
يا كمك را ايجاب كند با رعايت مقررات اين اساسنامه و در حدود امكانات هر صندوق از وام يا كمك صندوق‌مربوط استفاده 
 
خواهند كرد.
‌ماده 8 - دانشجويان و فارغ‌التحصيلان در مقابل دريافت كمك يا وام از صندوق موظفند تعهد بسپارند پس از اتمام تحصيل و 
 
خدمت وظيفه عمومي‌و يا معافيت از آن به تناسب ميزان و مدت استفاده از كمك يا وام به نحوي كه از طرف هيأت امناء تعيين 
 
خواهد شد در دستگاه‌هاي دولتي در داخل يا‌خارج كشور و يا در بخش خصوصي در داخل كشور خدمت نمايند و در صورت 
 
استنكاف از انجام خدمت موضوع اين ماده مكلفند كليه كمك يا وام‌دريافتي را با بهره صدي دوازده به صندوق مربوط پرداخت 
 
كنند.
‌تبصره - نحوه اجراي اين ماده و مدت خدمت و ضوابط و ترتيب مربوط به وصول وام يا كمك مستنكفين از خدمت را هيأت 
 
امناء بنا به پيشنهاد‌وزارت علوم و آموزش عالي تعيين خواهد كرد.
‌ماده 9 - وجوه صندوقهاي رفاه دانشجويان در حسابهاي جداگانه كه در بانك مركزي ايران يا با موافقت بانك مذكور در بانك 
 
ملي ايران از طريق‌خزانه‌داري كل افتتاح خواهد شد نگاهداري مي‌شود و كليه پرداختها به وسيله صدور چك صورت مي‌گيرد.
‌ماده 10 - كليه چكها و اسناد مالي به امضاي رييس صندوقها و مسئول امور مالي (‌ذيحساب) صندوقها معتبر خواهد بود 
 
ولي آنان مي‌توانند در‌مواقع ضروري با جلب موافقت رييس هيأت امناء با مسئوليت خود اختيارات خود را به شخص ديگري 
 
تفويض نمايند.
‌ماده 11 - رييس صندوقها عهده‌دار كليه امور اجرايي صندوقها طبق مقررات اساسنامه و مصوبات هيأت امناء مي‌باشد و 
 
نماينده قانوني صندوقها در‌تمام مراجع بوده و موظف است براي استيفاي حقوق صندوقها در حدود قوانين اقدام نمايد.
‌ماده 12 - رييس صندوقها دبير هيأت امناء خواهد بود و بدون حق رأي در جلسات هيأت حضور خواهد يافت.
‌ماده 13 - سال مالي صندوقها از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول كه از 
 
تاريخ اجراي اساسنامه شروع‌و به آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.
‌ماده 14 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مشمول اين اساسنامه مكلفند در آخر هر سال تحصيلي صورت اسامي و وضع 
 
تحصيلي دانشجويان‌استفاده‌كننده از كمك يا وام را به صندوق مربوط ارسال دارند و رييس صندوقها آخر هر سال مالي گزارش 
 
اقدامات صندوقها را به تفكيك براي اطلاع‌دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي ارسال نمايد.
‌ماده 15 - موجودي پايان سال صندوقها به عنوان موجودي اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و با رعايت مقررات 
 
اين اساسنامه مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون تشكيل صندوق رفاه دانشجويان پس از تصويب كميسيونهاي 
 
علوم و آموزش عالي،‌استخدام و دارايي مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 1352.12.22 و پنجشنبه 1352.12.23، به ترتيب 
 
در جلسات بيست و پنجم و بيست و ششم‌و بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب كميسيونهاي 
 
استخدام و سازمانهاي اداري، دارايي و علوم و آموزش عالي‌مجلس شوراي ملي رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF