منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اساسنامه شركت مخابرات ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اساسنامه شركت مخابرات ايران
‌مصوب 1350.12.28 كميسيونهاي دارايي، پست و تلگراف و تلفن، دادگستري و امور استخدام مجلسين
‌فصل اول - كليات
‌ماده 1 - شركت مخابرات ايران موضوع قانون مصوب 29 خرداد ماه 1350 داراي شخصيت حقوقي بوده و به صورت بازرگاني اداره مي‌شود و‌مدت آن نامحدود است و عمليات خود را طبق مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت اجرا خواهد نمود.
‌شركت مخابرات ايران در اين اساسنامه "‌شركت" ناميده مي‌شود.
‌ماده 2 - شركت كه مراكز اصلي آن تهران است با تصويب هيأت مديره مي‌تواند شعب يا نمايندگي‌هايي در هر نقطه از كشور براي انجام وظايف خود‌تأسيس نمايد.
‌ماده 3 - سرمايه شركت پنج ميليارد ريال است كه به پنجاه هزار سهم صد هزار ريالي بانام كه تماماً متعلق به دولت خواهد بود تقسيم مي‌شود.
‌تبصره - تأسيسات مربوط به طرحهاي ناتمام ايجاد شبكه مخابراتي يكپارچه كشور و خودكار كردن ارتباط تلفن بين شهرها و تأسيس شبكه‌جنتكس و تلكس كشور و تجهيز ايستگاه زميني اسدآباد و خط مايكروويو مربوط براي كار با ماهواره اقيانوس هند و خدمات مربوط به آنها كه وسيله‌وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست جزء دارايي شركت است وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از پايان كار تأسيسات مذكور را به‌شركت تحويل خواهد داد.
‌فصل دوم - اركان شركت
‌ماده 4 - اركان شركت عبارت است از:
‌مجمع عمومي.
‌هيأت مديره و مدير عامل.
‌بازرسان.
‌قسمت اول - مجمع عمومي
‌ماده 5 - نمايندگي صاحب سهم در مجمع عمومي با سه نفر به شرح زير خواهد بود.
‌وزير پست و تلگراف و تلفن.
‌وزير دارايي.
‌يك نفر از وزراء يا مدير عامل سازمان برنامه به انتخاب هيأت وزيران.
‌رياست جلسات مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن و در غياب او با يكي از اعضاء حاضر در جلسه به ترتيب تقدم مندرج در فوق خواهد‌بود.
‌در صورتي كه هر يك از اعضاء مجمع عمومي نتواند در جلسه شركت نمايد معاون و يا قائم مقام او به عنوان نماينده در جلسه شركت خواهد نمود.
‌ماده 6 - مجمع عمومي عادي در خرداد ماه به دعوت هيأت مديره و مدير عامل جهت رسيدگي به ترازنامه شركت و در بهمن ماه جهت رسيدگي به‌بودجه شركت تشكيل مي‌گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده بدون احتياج به دعوت در روزهاي‌بعد جلسه تشكيل و ادامه خواهد يافت.
‌ماده 7 - مجمع عمومي فوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا به تقاضاي كتبي هر يك از بازرسان از وزير پست و‌تلگراف و تلفن با ذكر علت و موافقت او تشكيل مي‌گردد.
‌وزير پست و تلگراف و تلفن نيز مي‌تواند راساً مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت نمايد.
‌ماده 8 - دستور جلسه مجمع عمومي كه از طرف دعوت‌كننده تهيه شده است حداقل ده روز قبل از تاريخ انعقاد جلسه ضميمه دعوتنامه بايد براي‌اعضاي مجمع عمومي فرستاده شود.
‌ماده 9 - جلسات مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء و يا حداقل يك عضو و دو معاون رسميت خواهد يافت و كليه تصميمات با اكثريت آراء‌معتبر خواهد بود.
‌يك نفر از طرف مجمع عمومي به سمت منشي جلسه انتخاب شد.
‌شركت مكلف است صورتجلسات مجمع عمومي صاحبان سهام را پس از امضاء به طور منظم حفظ نمايد.
‌در مجمع عمومي بغير از آنچه كه در دستور جلسه تعين شده تصميمي اتخاذ نخواهد شد.
‌ماده 10 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به قرار زير است:
1 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه روابط با استفاده‌كنندگان از‌خدمات مخابراتي موضوع ماده 4 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و تغييرات بعدي آنها.
2 - تصويب طرح كلي سازمان شركت.
3 - تصويب برنامه‌هاي سالانه در محدوده برنامه چندساله.
4 - بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت.
5 - اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار.
6 - تصويب تشكيل شركتهاي فرعي وابسته.
7 - اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه هيأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش بازرسان.
8 - اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه بنا به پيشنهاد هيأت مديره.
9 - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن در مورد انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره.
10 - تعين بازرسان شركت.
11 - تعين حقوق و مزايا و پاداش رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت.
12 - اتخاذ تصميم نسبت به ذخيره احتياطي سرمايه اندوخته‌هاي شركت.
13 - اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه قانون تأسيس شركت مخابرات ايران تصويب آن را موكول به رأي مجمع عمومي نموده است.
‌تبصره - گزارش سالانه هيأت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرسان بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار‌كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد.
‌ماده 11 - اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير يا الحاق به مواد اساسنامه و پيشنهاد آن به مراجع مقرر در ماده يك قانون تأسيس شركت مخابرات‌ايران از وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.
‌قسمت دوم - هيأت مديره و مدير عامل.
‌ماده 12 - هيأت مديره مركب از يك نفر رييس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل خواهد بود.
‌ماده 13 - رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره از بين اشخاصي كه داراي تحصيلات عالي بوده و در يكي از سازمان‌هاي اداري‌كشوري و يا بنگاه‌هاي صنعتي سابقه خدمت مديريت داشته باشند انتخاب خواهند شد.
‌ماده 14 - مدير عامل و رييس هيأت مديره و اعضاي هيأت مديره بايد تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و از قبول و تصدي هر‌نوع شغل موظف يا غير موظف در خارج از شركت ممنوع مي‌باشند ولي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد با موافقت وزير پست و‌تلگراف و تلفن مجاز خواهد بود.
‌ماده 15 - رييس هيأت مديره و مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و موافقت مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با صدور‌فرمان همايوني و اعضاي هيأت مديره بنا به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و تصويب مجمع عمومي برگزيده مي‌شوند.
‌تبصره - مدت خدمت رييس و اعضاي هيأت مديره دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل‌نيامده هيأت مديره سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
‌ماده 16 ـ بركناري رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاء هيأت مديره به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و تصويب مجمع عمومي به عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 17 - در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين طبق ماده 15 اين‌اساسنامه براي بقيه مدت معين خواهد شد.
‌ماده 18 - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند با مسئوليت خود يك نفر از اعضاء هيأت مديره را به سمت قائم مقام تعين نمايد تا قسمتي از‌وظايفي كه طبق اساسنامه به مدير عامل محول شده از طرف او انجام دهد.
‌ماده 19 - جلسات هيأت مديره تحت رياست رييس هيأت مديره و مدير عامل و در غياب او با حضور سه نفر عضو رسميت پيدا مي‌كند و رياست‌جلسه به عهده قائم مقام رييس هيأت مديره خواهد بود.
‌ماده 20 - جلسات هيأت مديره در هر موقع بنا به تصميم رييس هيأت مديره و مدير عامل در مركز شركت و حداقل ماهي يك بار بايستي تشكيل‌شود.
‌تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
‌دستور جلسات هيأت مديره از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل تعيين خواهد شد.‌در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي عضو علي‌البدل حق‌رأي خواهد داشت.
‌ماده 21 - تصميمات تصويب شده در هر جلسه پس از امضاء اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه در دو نسخه تنظيم يك نسخه آن منتها ظرف‌پنج روز به وزارت پست و تلگراف و تلفن فرستاده مي‌شود و نسخه دوم در پرونده مخصوصي در شركت نگاهداري خواهد شد.
‌وظايف و اختيارات هيأت مديره
‌ماده 22 - هيأت مديره براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و براي اجراي وظايف مقرر در قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و مقررات اين‌اساسنامه داراي اختيار كامل مي‌باشد.
‌ماده 23 - وظايف هيأت مديره به شرح زير است:
1 - تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و روابط عمومي با مشتركين و تغيير مواد آنها و پيشنهاد به به مجمع عمومي.
2 - تهيه و تنظيم برنامه توسعه مخابرات و بودجه عمراني چندساله و بودجه عمراني و بهره‌برداري سالانه براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
3 - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي گزارش به مجمع عمومي.
4 - تصويب گزارش سالانه عمليات شركت و هر نوع گزارش و پيشنهادي كه بايستي به مجمع عمومي صاحبان سهام تسليم شود.
5 - تعيين تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق‌الاشتراك و بهاي مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين و تعيين خط‌مشي كلي مربوط به تعرفه مخابرات براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
6 - اظهار نظر در مورد گزارشهاي مربوط به عمليات شركت.
7 - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق آيين‌نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيأت مديره برسد.
8 - اظهار نظر در امور مربوط به شركت كه از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل مطرح شود.
9 - اظهار نظر در مورد سازمان شركت و تغييرات آن و پيشنهاد به مجمع عمومي.
10 - اتخاذ تصميم در مورد استفاده از خدمات مهندسين مشاور و كارشناسان داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
‌وظايف و اختيارات رييس هيأت مديره و مدير عامل
‌ماده 24 - رييس هيأت مديره و مدير عامل بر كليه واحدهاي مالي و معاملاتي و استخدامي و فني و اداري سازمانهاي تابع و شعب و نمايندگيهاي‌شركت در حدود مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و برنامه‌ها و بودجه‌ها و ديگر مصوبات رياست داشته و حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و‌منافع و اموال شركت از وظايف و مسئوليتهاي او مي‌باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات داراي همه گونه اختيار بوده و نمايندگي قانوني‌شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و سازمانهاي دولتي و ملي و اشخاص دارد.
‌تبصره - رييس هيأت مديره و مدير عامل در هر مورد كه مقتضي بداند مي‌تواند وكيل دعاوي انتخاب نمايد.
‌ماده 25 - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا‌كاركنان شركت تفويض نمايد.
‌تبصره - ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و سازش و انتخاب داور و وكيل براي سازش منوط به تصويب مجمع عمومي است.
‌ماده 26 - رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاخص داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1 - ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان و استخدام افراد مورد نياز و همچنين نصب و‌عزل و اخراج طبق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط.
2 - معرفي امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
3 - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عمليات و آيين‌نامه‌هاي شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تصويب هيأت مديره.
4 - فراهم نمودن همه گونه تسهيلات براي انجام وظايف بازرسان.
5 - اقدام در تمركز وجوه مربوط به شركت و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرايي شركت طبق برنامه‌ها و بودجه‌هاي تفصيلي مصوب.
6 - دستور تعقيب اداري كاركنان شركت طبق آيين‌نامه استخدامي و ارجاع پرونده مربوط در صورتي كه تخلف جنبه جزايي داشته باشد به مراجع‌صالحه.
‌تبصره - كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد صاحبان امضاي اين‌قبيل اوراق در شعب و نمايندگيها و سازمانهاي تابعه با تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد.
‌قسمت سوم - بازرسان
‌ماده 27 - شركت داراي سه نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و بايد داراي معلومات و‌تجربيات كافي در امر مالي و بازرگاني و مخابرات باشند. انتخاب مجدد هر يك از آنها بلامانع است و تا زماني كه انتخاب جديد به عمل نيامده بازرسان‌سابق به خدمت خود ادامه خواهند داد.
‌تبصره - بر كناري هر يك از بازرسان با مجمع عمومي مي‌باشد.
‌ماده 28 - در صورت فوت يا استعفا و يا حجر و يا بركناري از خدمت هر يك از بازرسان مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه جهت انتخاب‌جانشين براي بقيه مدت به طور فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.
‌ماده 29 - وظايف بازرسان به قرار ذيل است:
1 - تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه شركت و آيين‌نامه‌هاي اختصاصي و بودجه مصوب.
2 - رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با اوراق و دفاتر شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات‌شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
3 - رسيدگي به موجودي صندوق و حسابهاي ريالي و ارزي بانكي و موجودي انبارها.
4 - پيشنهاد نظريات مفيد به هيأت مديره شركت و رييس هيأت مديره و مدير عامل.
5 - حضور در جلسه مجمع عمومي كه به ترازنامه رسيدگي مي‌شود براي اداء توضيحات.
‌ماده 30 - بازرسان در اجراي وظايف خود با اطلاع به مدير عامل حق مراجعه به كليه پرونده‌هاي اداري و مالي و فني و دفاتر شركت و مدارك را‌خواهند داشت و در هر مورد مي‌توانند به تحقيقات لازم مبادرت نمايند ولي در هيچ مورد نمي‌توانند مانع جريان عادي كار شده و عمليات شركت را‌متوقف سازند.
‌گزارشها و اظهار نظر بازرسان بايد به مجمع عمومي و رييس هيأت مديره و مدير عامل تسليم شود.
‌تبصره - رييس هيأت مديره و مدير عامل مكلف است به تقاضاي بازرسان براي تسهيل در انجام وظايفشان ترتيب اثر دهد.
‌فصل سوم - امور مالي
‌ماده 31 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ‌تأسيس شركت خواهد بود.
‌ماده 32 - كليه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت لااقل يك ماه پيش از‌تاريخ تشكيل مجمع عمومي بايد از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل در اختيار بازرسان گذارده شود.
‌ماده 33 - آيين‌نامه مالي و حسابداري شركت از طرف هيأت مديره تنظيم و پس از تأييد براي تصويب تسليم مجمع عمومي خواهد شد.
‌ماده 34 - تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي سند مفاصا حساب هيأت مديره محسوب است.
‌ماده 35 - شركت مكلف است ذخيره احتياطي تا ميزان يك دهم سرمايه با پرداخت 0.020 از محل سود ويژه عملكرد سالانه خود تشكيل دهد و‌پس از آنكه ميزان ذخيره به يك دهم سرمايه بالغ گرديد رعايت ذخيره احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.
‌ماده 36 - شركت مجاز است حساب جاري به ارزهاي خارجي در بانك مركزي ايران بازنمايد و تمام درآمد عمومي ارزي شركت حاصل از تصفيه‌حسابهاي بين‌المللي را در اين حساب واريز نمايد.
‌فصل چهارم - مقررات مختلف
‌ماده 37 - كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار مخابرات مي‌باشند. در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.
‌ماده 38 - شركت مخابرات ايران مجاز است با رعايت قوانين مربوط از خدمت اتباع ممالك خارجي واجد شرايط براي مدت معيني استفاده نموده‌و اقدامات لازم را براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت به عمل آورد.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و هشت تبصره به استناد ماده يك قانون تأسيس شركت مخابرات ايران در جلسات 15 و 18 و 19 اسفند ماه1350 به تصويب كميسيونهاي دارايي و پست و تلگراف و تلفن و دادگستري و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي و در جلسه روز‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب كميسيونهاي دارايي و پست و تلگراف و تلفن و دادگستري و امور‌استخدام مجلس سنا رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF