منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌اساسنامه شركت سهامي چاي ايران ‌مصوب 1347.11.20 كميسيون‌هاي امور استخدام.
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اساسنامه شركت سهامي چاي ايران
‌مصوب 1347.11.20 كميسيون‌هاي امور استخدام.
‌دارايي و توليدات كشاورزي مجلسين
‌در اجراي تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي چاي ايران به شرح زير تصويب مي‌گردد:
 
‌فصل اول - كليات
‌ماده اول - به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان چاي كشور از طريق تهيه و خريد و فروش و توزيع چاي و نيز انجام ساير عمليات‌بازرگاني و صنعتي مربوط شركت سهامي چاي ايران كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
‌ماده دوم - شركت وابسته به وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بوده و مركز آن در تهران است و مي‌تواند شعب يا نمايندگي در نقاط ديگر‌كشور داشته باشد.
‌ماده سوم - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره مي‌شود و تابع قانون محاسبات‌عمومي نيست.
‌ماده چهارم - كليه دارايي و حقوق و ديون و تعهدات سازمان چاي به شركت منتقل مي‌شود. دارايي و حقوق مزبور كه بعد از وضع ديون به دو هزار‌و سيصد ميليون ريال برآورده شده است سرمايه شركت را تشكيل مي‌دهد و اين سرمايه به دو هزار و سيصد سهم يك ميليون ريالي با نام غير قابل انتقال‌متعلق به دولت تقسيم مي‌شود. سرمايه شركت به پيشنهاد وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي قابل تغيير خواهد بود.
 
‌فصل دوم - اركان
‌ماده پنجم - اركان شركت عبارت است از:
‌الف - مجمع عمومي.
ب - هيأت مديره.
ج - بازرس.
‌ماده ششم - مجمع عمومي از وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، وزير دارايي و وزير اقتصاد تشكيل مي‌شود و در غياب وزيران دارايي و‌اقتصاد مجمع مزبور با حضور معاون آنان تشكيل مي‌گردد.
‌رياست مجمع عمومي با وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي است.
‌ماده هفتم - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1 - تعيين خط مشي كلي شركت.
2 - رسيدگي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.
3 - تعيين ميزان اندوخته‌هاي شركت با رعايت مقررات مربوط.
4 - تصويب بودجه سالانه شركت.
5 - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس.
6 - تصويب تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع شركت و هم چنين آيين‌نامه معاملات و امور استخدام.
‌آيين‌نامه وام مسكن و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي شركت با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري.
7 - اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و ختم دعوي صلح.
8 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين اساسنامه جزو دستور مجمع عمومي قرار گرفته باشد.
‌ماده هشتم - مجمع عمومي به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي يك بار در نيمه اول سال و يك بار در نيمه دوم سال‌تشكيل مي‌شود.
‌رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه در جلسه اول و تصويب بودجه و تعيين خط مشي كلي سال آتي در جلسه آخر سال به عمل‌مي‌آيد.
‌مجمع عمومي فوق‌العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل يا بازرس تشكيل مي‌شود.
‌ماده نهم - دعوت اعضاي مجمع عمومي با رئيس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي‌شود و مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه‌دعوتنامه براي اعضاء ارسال مي‌گردد.
‌تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود.
‌ماده دهم - هيأت مديره مركب از سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع از بين افراد‌واجد صلاحيت انتخاب مي‌شوند يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره به تصويب مجمع و با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي سمت مدير‌عامل و رياست هيأت مديره را خواهد داشت مدير عامل و اعضايي هيأت مديره با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي به عنوان نماينده‌مجمع عمومي قابل عزل مي‌باشند.
‌ماده يازدهم - وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1 - تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف عناصر آن براي تسليم به مجمع عمومي.
2 - تهيه طرح آيين‌نامه معاملات و امور استخدام و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي تسليم به مجمع عمومي.
3 - تهيه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شركت.
4 - پيشنهاد ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و يا ختم دعوي به صلح به مجمع عمومي.
5 - اخذ تصميم درباره تحصيل وام يا اعتبار از بانك‌ها و مؤسسات دولتي با اجازه وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
6 - تهيه طرح‌ها و پيشنهادها براي حل مسائل مربوط به بهبود امور و پيشرفت شركت به منظور تسليم به مجمع عمومي.
7 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مدير عامل مطرح مي‌كند.
8 - تهيه طرح اعطاء وام مسكن به كاركنان و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
‌ماده دوازدهم - تصميمات هيأت مديره به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود. عضو علي‌البدل مي‌تواند در جلسات هيأت مديره و مذاكرات شركت نمايد‌ولي فقط به جاي يك نفر عضو اصلي غائب حق رأي دارد.
‌ماده سيزدهم - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت مي‌باشد و وظايف و اختيارات او‌به شرح زير است:
1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت طبق مقررات اين اساسنامه.
2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات و با رعايت بودجه و سازمان مصوب.
3 - امضاء نامه‌ها و اسناد و افتتاح حساب در بانك‌ها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها در حدود بودجه مصوب.
4 - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصي و عمومي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق‌وكالت در توكيل تا يك درجه.
5 - انتخاب عاملين فروش چاي.
6 - پيشنهاد نرخ خريد برگ سبز و اجرت كارخانه‌هاي چاي‌سازي و همچنين پيشنهاد ميزان فروش چاي داخلي براي اختلاط و يا معافيت از‌اختلاط به واردكنندگان چاي خارجي و ميزان حق عامليت فروش طبق نظر هيأت مديره به رئيس مجمع عمومي و اجراي آن پس از تصويب رئيس‌مجمع عمومي.
7 - خريد و فروش انواع چاي و متفرعات حاصله از چاي به نرخ مصوب هيأت مديره و بعد از تأييد وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
8 - تنظيم گزارش‌هاي مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
9 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي شركت بايد به امضاء مدير عامل يا قائم‌مقام او و رئيس حسابداري و يا جانشين او برسد.
10 - مدير عامل مي‌تواند در مدت غيبت به مسئوليت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات فوق را به اعضاء هيأت مديره و يا رؤساي‌واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
‌ماده چهاردهم - شركت داراي يك نفر بازرس خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم رئيس‌مجمع براي يك سال مالي منصوب مي‌شود و تجديد انتخاب يا تغيير او با تصويب مجمع عمومي بلامانع است.
‌بازرس حق دارد بدون دخالت در امور جاري شركت هر گونه اطلاعي كه لازم بداند از مدير يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌هاي‌شركت را ملاحظه و مطالعه كند.
‌فصل سوم - امور مالي و استخدامي
‌ماده پانزدهم - سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ تصويب اين اساسنامه‌است.
‌طرح بودجه شركت تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد تهيه و به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تسليم مي‌شود. حسابهاي شركت در آخر‌اسفند ماه بسته مي‌شود و ترازنامه و حساب سود و زيان حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن به بازرس تسليم مي‌گردد.
‌بازرس ظرف يك ماه به ترازنامه و حساب سود و زيان رسيدگي كرده و نظريه خود را ضمن گزارشي براي طرح در مجمع عمومي تسليم وزير توليدات‌كشاورزي و مواد مصرفي مي‌نمايد.
‌ماده شانزدهم - سود ويژه شركت عبارت از درآمد شركت پس از وضع هزينه‌ها و استهلاك اموال و مطالبات مشكوك‌الوصول و اندوخته‌هاي‌ضروري طبق نظر مجمع عمومي مي‌باشد: سود ويژه براي منظور نمودن به درآمد عمومي به خزانه‌داري كل تحويل مي‌شود تا معادل ماليات بر د‌رآمد‌متعلقه به نرخ مذكور در ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم به حساب ماليات و مابقي آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصويب وزير توليدات‌كشاورزي و مواد مصرفي پرداخت علي‌الحساب به خزانه‌داري كل از اين بابت در هر موقع ممكن خواهد بود.
‌ماده هفدهم - كاركنان غير رسمي شركت كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات استخدام كشوري استحقاق تبديل به مستخدم رسمي را‌داشته‌اند و تا تاريخ تصويب اين اساسنامه حكم تبديل آنها صادر نشده است تبديل وضع استخدامي آنها به رسمي با رعايت مقررات قانون استخدام‌كشوري بلامانع است.
‌ماده هيجدهم - اين اساسنامه به ترتيب مقرر در تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل تجديد نظر مي‌باشد و تا‌زماني كه آيين‌نامه‌هاي مربوط به تصويب نرسيده مقررات جاري در زمان تأسيس شركت در حدود اين اساسنامه مورد عمل خواهد بود.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر هيجده ماده كه به استناد تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي به ترتيب در جلسات 8 و 11 و25 دي ماه 1347 به تصويب كميسيون‌هاي دارايي - توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و استخدام مجلس سنا رسيده بود در جلسات 8 و 9 و 20‌بهمن ماه 1347 مورد تصويب كميسيون‌هاي امور استخدام و سازمان‌هاي اداري و دارايي و توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مجلس شوراي ملي قرار‌گرفته و قابل اجراء مي‌باشد.
‌رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
 
 


دانلود به صورت PDF