منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران ‌مصوب 1352.11.3
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران
‌مصوب 1352.11.3
‌فصل اول
‌ماده 1 - شركت سهامي بيمه ايران كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و در مواردي كه در اين‌اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد بر حسب مورد مشمول قانون تجارت و مقررات بيمه‌گري موضوع قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري خواهد بود و در‌صورتي كه تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند مي‌باشد كه در مقررات مزبور صراحتاً از شركت‌سهامي بيمه ايران نام برده شده باشد.
‌ماده 2 - سرمايه شركت يك ميليارد ريال است كه به يكصد هزار سهم ده هزار ريالي تقسيم شده است و كليه سهام متعلق به دولت ايران مي‌باشد و‌غير قابل انتقال است.
‌افزايش سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي شركت خواهد بود.
‌ماده 3 - مركز اصلي شركت تهران است.
‌شركت سهامي بيمه ايران مي‌تواند در هر جا كه ضروري بداند شعبه تأسيس كند و يا نمايندگي واگذار يا قبول نمايد.
‌ماده 4 - موضوع شركت عبارت است از هر گونه عمليات مربوط به امر بيمه به استثناي آن چه به موجب بندهاي يك، دو، سه و شش و هفت ماده5 قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري مصوب 30 خرداد ماه 1350 جزو وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است.
‌شركت مي‌تواند طبق مقررات بانكداري به تأسيس بانك اقدام نمايد و به هر نوع عمليات "‌از جمله تأسيس شركتهاي فرعي و خريداري و تملك سهام‌شركتهاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها" كه براي توسعه و پيشرفت موضوع شركت ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
‌ماده 5 - مدت شركت نامحدود است.
‌فصل دوم - اركان شركت
‌ماده 6 - شركت سهامي بيمه ايران داراي اركان زير است:
‌الف - مجمع عمومي.
ب - شوراي عالي.
ج - هيأت عامل.
‌د - بازرسان.
‌ماده 7 - مجمع عمومي شركت تشكيل مي‌شود از وزير دارايي و دو نفر ديگر از وزيران به انتخاب هيأت وزيران و رياست آن با وزير دارايي خواهد‌بود.
‌هيأت عامل و اعضاي شوراي عالي بدون داشتن حق رأي در مذاكرات مجمع عمومي شركت مي‌نمايند.
‌ماده 8 - مجمع عمومي به طوري عادي به دعوت مدير عامل سالي يك مرتبه و حداكثر تا پايان تير ماه تشكيل مي‌شود.
‌مجمع عمومي ممكن است به طور فوق‌العاده به دعوت مدير عامل يا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي يا رييس شوراي عالي يا بازرسان تشكيل شود.
‌مدير عامل موظف است مجمع عمومي را ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه كتباً دعوت كند.
‌در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد هيچ موضوعي را نمي‌تواند در مجمع عمومي مطرح كرد مگر آن كه قبلاً‌جزو دستور قرار داده شده باشد.
‌ماده 9 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1 - تعيين خط مشي كلي شركت.
2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه مدير عامل و بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرسان و اتخاذ‌تصميم نسبت به تقسيم سود.
3 - انتخاب اعضاي شوراي عالي و بازرسان.
4 - رسيدگي و تصويب بودجه شركت.
5 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و معاملاتي شركت كه از طرف مدير عامل پس از اظهار نظر شوراي عالي پيشنهاد مي‌شود.
6 - تعيين حقوق و مزايا و پاداش هيأت عامل و بازرسان و حق حضور اعضاي شوراي عالي.
7 - تصويب افزايش سرمايه شركت.
8 - اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه قرار گرفته باشد.
‌تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء معتبر است و صورتجلسه‌هاي مذاكرات به امضاي رييس مجمع رسيده در مركز شركت نگاهداري خواهد شد.
‌ماده 10 - شوراي عالي از هفت نفر تشكيل مي‌شود كه مجمع عمومي آنها را از ميان اشخاص صلاحيتداري كه در امور بيمه يا مديريت يا مالي يا‌اقتصاد يا حقوق متخصص باشند براي مدت 4 سال انتخاب مي‌كند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. رياست شوراي عالي بدون‌داشتن حق رأي با مدير عامل و در غياب او با قائم‌مقام مدير عامل خواهد بود.
‌تبصره - در صورتي كه هر يك از اعضاي شوراي عالي به علت فوت، استعفا يا ممنوعيت‌هاي قانوني نتواند در شورا شركت كند مجمع عمومي‌براي بقيه مدت شخص ديگري را با رعايت مقررات ماده فوق انتخاب خواهد كرد.
‌ماده 11 - جلسات شوراي عالي با حضور مدير عامل و حداقل پنج نفر از اعضاي آن رسميت خواهد يافت و تصميمات با رأي چهار نفر از اعضاي‌حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
‌ساير اعضاي هيأت عامل و بازرسان مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات شوراي عالي شركت نمايند.
‌ماده 12 - وظايف و اختيارات شوراي عالي به قرار زير است:
1 - اظهار نظر درباره خط مشي كلي شركت براي طرح در مجمع عمومي.
2 - اظهار نظر درباره بودجه و آيين‌نامه‌هاي استخدامي و مالي و معاملاتي شركت كه از طرف مدير عامل پيشنهاد مي‌شود.
3 - اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگي شركت در خارج از كشور.
4 - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مدير عامل درباره سرمايه‌گذاريهاي شركت اعم از منقول و غير منقول از ده ميليون ريال به بالا.
5 - تنفيذ قراردادهاي اتكايي شركت به صورت كلي و براي مدت معين (Traite) تنظيم مي‌گردد.
6 - تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري و فني داخلي.
7 - اظهار نظر راجع به مطالبات مشكوك‌الوصول يا لاوصول.
8 - اتخاذ تصميم درباره سازش و داوري در دعاوي شركت در صورتي كه مبلغ مورد اختلاف بيش از ده ميليون ريال باشد.
9 - اتخاذ تصميم درباره كليه مسائلي كه در حدود اين اساسنامه از طرف مدير عامل به شورا مراجعه شود.
‌تبصره - شوراي عالي حق دارد كليه اطلاعاتي را كه در اجراي وظايف خود لازم مي‌داند از مدير عامل بخواهد.
‌ماده 13 - شوراي عالي حداقل ماهي يك بار جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به دعوت رييس شوراي عالي جلسه فوق‌العاده‌تشكيل خواهد داد.
‌كليه تصميمات شوراي عالي در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر مي‌رسد تصميمات مزبور از طرف رييس شورا ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 14 - هيأت عامل شركت سهامي بيمه ايران تشكيل مي‌شود از:
‌مدير عامل و دو معاون.
‌ماده 15 - شركت داراي يك قائم‌مقام مدير عامل مي‌باشد كه در غياب او داراي كليه وظايف و اختيارات مدير عامل خواهد بود.
‌مدير عامل و قائم‌مقام شركت سهامي بيمه ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران با فرمان ملوكانه براي مدت چهار سال و معاونان شركت‌سهامي بيمه ايران به پيشنهاد مدير عامل و موافقت و حكم وزير دارايي منصوب مي‌شوند.‌انتخاب مجدد مدير عامل و قائم‌مقام بلامانع است.
‌ماده 16 - انتصاب مدير عامل جديد و يا قائم‌مقام مدير عامل جديد در طي مدت چهار سال با رعايت تشريفات مقرر در ماده 15 بلامانع است.
‌ماده 17 - مدير عامل شركت سهامي بيمه ايران رييس هيأت عامل و بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت است و به طور كلي اداره امور شركت را‌عهده‌دار مي‌باشد.
‌ماده 18 - وظايف و اختيارات مدير عامل به شرح زير است:
‌الف - اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي و هيأت عامل.
ب - نظارت بر اجراي اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي بيمه ايران و كليه امور شركت.
ج - تسليم گزارش از وضع بيمه ايران و ترازنامه شركت به مجمع عمومي.
‌د - نمايندگي شركت سهامي بيمه ايران در كليه مراجع قضايي و غير قضايي با تعيين وكيل و حق توكيل تا يك درجه.
ه - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام معاونان و كارمندان ديگر بيمه ايران.
‌و - اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور شركت سهامي بيمه ايران كه اين اساسنامه صراحتاً جزو وظائف و اختيارات ساير اركان شركت بيمه قرار نداده‌است.
‌ماده 19 - وظائف هيأت عامل به قرار زير است:
‌الف - تعيين برنامه‌هاي كار با توجه به خط مشي مقرر از طرف مجمع عمومي.
ب - رسيدگي به طرح بودجه سالانه و اصلاحيه آن براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
ج - تصويب بودجه تفصيلي شركت.
‌د - بررسي و اظهار نظر نسبت به طرح آيين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي، معاملاتي و فني و اداري براي پيشنهاد به شوراي عالي.
ه - تنظيم سازمان و شرح وظايف واحدهاي شركت.
‌و - اتخاذ تصميم در مورد قبول و واگذاري بيمه‌هاي اتكايي.
‌ز - اتخاذ تصميم نسبت به پرداخت خسارتهايي كه مبلغ آن از پنج ميليون ريال بيشتر است به پيشنهاد مدير عامل.
ح - اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شعب يا واگذاري و قبول نمايندگي با توجه به مفاد بند 3 ماده 12 به پيشنهاد مدير عامل.
ط - اتخاذ تصميم راجع به سرمايه‌گذاريهاي شركت تا مبلغ ده ميليون ريال به پيشنهاد مدير عامل.
ي - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و پيشنهاد آن براي تصويب مجمع عمومي.
ك - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به سازش و داوري در مورد دعاوي شركت در صورتي كه مبلغ مورد اختلاف تا مبلغ ده ميليون ريال باشد.
ل - اظهار نظر نسبت به هر موضوعي كه از طرف مدير عامل مطرح گردد.
‌تبصره - حد نصابهاي مذكور در بندهاي ز - ط - ممكن است با تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين تغيير داده شود.
‌ماده 20 - تصميمات هيأت عامل به اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
‌تصميمات هيأت عامل در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حاضرين در جلسه خواهد رسيد.
‌ماده 21 - مجمع عمومي دو نفر بازرس را كه داراي اطلاعات و تجربيات كافي در امور حسابرسي و بيمه باشند به پيشنهاد وزير دارايي براي مدت‌يك سال تعيين مي‌نمايد.
‌انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
‌بازرسان حق دارند از كليه امور بيمه ايران اطلاع حاصل كنند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه ايران را نخواهند داشت و اجراي وظايف آنان نبايد به‌هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت بشود.
‌ترازنامه سالانه و حساب سود و زيان شركت تا يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا مورد رسيدگي قرار داده گزارشي در‌باره آن تهيه و يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي به مدير عامل و اعضاء و مجمع عمومي تسليم نمايند.
‌فصل سوم - مقررات مالي
‌ماده 22 - سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد و حسابهاي شركت به تاريخ مذكور بسته‌نمي‌شود.
‌ترازنامه و حساب سود و زيان شركت بر طبق مقررات و قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري تنظيم گردد.
‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصاحساب خواهد بود.
‌ماده 23 - نامه‌ها و اسنادي كه براي شركت ايجاد تعهد مي‌نمايد حداقل بايد داراي دو امضاء باشند.
‌امضاهاي مجاز در هر مورد توسط مدير عامل تعيين مي‌گردد.
‌ماده 24 - سود ويژه شركت پس از وضع اندوخته و ماليات با رعايت مقررات بيمه‌گري و قانون تجارت پس از تصويب مجمع عمومي به خزانه‌منتقل خواهد شد.
‌ماده 25 - هر گاه هيأت عامل تجديد ارزيابي تمام يا قسمتي از دارايي‌هاي شركت را لازم تشخيص دهد مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و با‌رعايت مقررات بيمه‌گري اقدام به تجديد ارزيابي نمايد.
‌افزايش يا كاهش حاصل از ارزيابي مجدد به پيشنهاد مدير عمل به حسابهايي كه مجمع عمومي تصويب نمايد منظور خواهد شد.
‌ماده 26 - حداكثر هر خطري كه شركت مي‌تواند بيمه كند 20 درصد سرمايه شركت بوده و تجاوز از آن مجاز نيست مگر آن كه شركت براي مازاد بر‌آن تحصيل بيمه اتكايي بكند.
‌نصاب مذكور در اين ماده به پيشنهاد هيأت عامل و تأييد شوراي عالي و تصويب مجمع عمومي تا 40 درصد سرمايه قابل افزايش است.
‌فصل چهارم - در مقررات مختلف
‌ماده 27 - مدير عامل و ساير اعضاء هيأت عامل و اعضاي شوراي عالي و بازرسان بايد قبل از شروع به كار در حضور اعضاي مجمع عمومي سوگند‌ياد كنند كه منافع شركت را همواره در نظر داشته باشند و اسرار آن را حفظ نمايند.
‌ماده 28 - مدير عامل و ساير اعضاي شوراي عالي و بازرسان و كليه كاركنان شركت سهامي بيمه ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه‌اي كه در‌اجراي وظايف محوله به دست مي‌آورند جز در مواردي كه قانون تعيين مي‌نمايد خودداري نمايند.
‌ماده 29 - مدير عامل و ساير اعضاي هيأت عمل و اعضاي شوراي عالي و بازرسان مي‌توانند قراردادهاي متعارف بيمه با شركت منعقد كنند.
‌ماده 30 - مدير عامل و ساير اعضاء هيأت عامل و بازرسان نمي‌توانند در مدت تصدي خود به نحوي از انحاء در شركت و مؤسسات بازرگاني‌خصوصي داراي سمتي بوده يا سهيم باشند مگر آن كه شركت سهامي بيمه ايران در شركت يا مؤسسه‌اي به نحوي از انحاء سرمايه‌گذاري يا سهيم باشد‌كه در اين صورت به منظور انجام وظيفه محول مجاز است.
‌تدريس در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و قبول سمت‌هاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
‌تبصره - اعضاي شوراي عالي نمي‌توانند به نحوي از انحاء در يكي از مؤسسات بيمه خصوصي سهيم بوده و يا در اداره آن دخالت داشته باشند.
‌ماده 31 - مدير عامل و قائم‌مقام و بازرسان و اعضاي شوراي عالي پس از خاتمه مدت مأموريت تا زماني كه جانشين آنها تعيين نشده است به‌خدمت خود ادامه خواهند داد.
‌ماده 32 - كليه اقدامات و عملياتي كه شركت سهامي بيمه ايران به موجب اساسنامه قبلي خود شروع نموده است جز در مواردي كه انحصاراً به بيمه‌مركزي ايران واگذار شده است ادامه و خاتمه خواهد يافت.
‌ماده 33 - آيين‌نامه‌ها و مقررات موجود تا زماني كه بر اساس اين اساسنامه تغيير نكرده است به قوت خود باقي خواهد بود.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر سي و سه ماده و چهار تبصره به استناد ماده 30 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري پس از تصويب كميسيون‌هاي‌دارايي و امور استخدام و سازمان‌هاي اداري مجلس شوراي ملي در جلسات پنجشنبه 29 آذر ماه و يكشنبه دوم دي ماه 1352 به ترتيب در جلسات‌دوشنبه اول و سه‌شنبه دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب كميسيون‌هاي استخدام و دارايي مجلس سنا رسيده است.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
 

دانلود به صورت PDF