منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اساسنامه شركت دخانيات ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اساسنامه شركت دخانيات ايران
‌مقدمه
‌در اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت دخانيات ايران به شرح زير تصويب مي‌گردد:
‌فصل اول - كليات
‌ماده اول - به منظور اجراي قوانين انحصار دخانيات و انحصار كبريت و وصول حق انحصار دولت شركت دخانيات ايران كه در اين اساسنامه‌اختصاراً شركت ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
‌ماده دوم - شركت وابسته به وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بوده و مركز آن در تهران است و مي‌تواند در نقاط ديگر اعم از داخل يا خارج‌كشور شعبه يا نمايندگي داشته باشد.
‌ماده سوم - شركت سهامي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره مي‌شود و تابع قانون‌محاسبات عمومي نيست و براي انجام منظور در حدود اين اساسنامه داراي اختيارات لازم مي‌باشد.
‌ماده چهارم - كليه دارايي و حقوق و ديون و تعهدات مؤسسه انحصار دخانيات ايران به شركت منتقل مي‌شود، دارايي و حقوق مزبور كه بعد از‌وضع ديون چهار هزار ميليون ريال برآورد شده است سرمايه شركت را تشكيل مي‌دهد و اين سرمايه به چهار هزار سهم يك ميليون ريالي با نام غير قابل‌انتقال متعلق به دولت تقسيم مي‌شود.
‌سرمايه شركت به پيشنهاد وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي قابل تغيير خواهد بود. دارايي شركت بر اساس قيمت‌ها‌در پايان سال 1347 به ترتيبي كه وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تعيين خواهد كرد ارزيابي شده و بر اساس ارزيابي مزبور و محاسبه مجدد‌سرمايه شركت قابل تغيير خواهد بود.
‌ماده پنجم - در اجراي ماده اول اين اساسنامه شركت مجاز است كه در مباشرت به كليه عمليات كشت و صنعت و بازرگاني مواد دخانيه اقدام نمايد‌و همچنين مي‌تواند عمليات كشت را تحت نظارت خود به كشاورزان يا اشخاص حقوقي محول كند و عمليات صنعتي و بازرگاني مواد دخانيه را با‌تصويب هيأت وزيران طبق قرارداد به عامليني واگذار نمايد.
‌فصل دوم - اركان
‌ماده ششم - اركان شركت عبارت است از:
‌الف - مجمع عمومي.
ب - هيأت مديره.
ج - بازرس.
‌مجمع عمومي.
‌ماده هفتم - مجمع عمومي از وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، وزير دارايي و وزير اقتصاد تشكيل مي‌شود.
‌رياست مجمع عمومي با وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي است.
‌در غياب وزيران دارايي و اقتصاد مجمع با حضور معاونين معرفي شده از طرف آنان تشكيل مي‌شود.
‌ماده هشتم - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1 - تعيين خط مشي كلي شركت.
2 - رسيدگي و تصويب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.
3 - تعيين ميزان اندوخته‌هاي شركت.
4 - رسيدگي و تصويب بودجه سالانه شركت.
5 - اجازه انعقاد قرارداد عامليت صنعت و بازرگاني مواد دخانيه پس از تصويب هيأت وزيران.
6 - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسي.
7 - تصويب تشكيلات اساسي و آيين‌نامه‌هاي معاملاتي و استخدام و آيين‌نامه پاداش كاشفين قاچاق مواد دخانيه و وام مسكن و ساير‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي شركت.
8 - اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و ختم دعوي به صلح.
9 - تصويب تأسيس شعبه يا نمايندگي در خارج از كشور.
10 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگر كه در حدود مقررات اين اساسنامه جزء دستور مجمع عمومي قرار گرفته باشد.
‌ماده نهم - مجمع عمومي به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود، مجمع عمومي عادي يك بار تا نيمه اول سال و يك بار تا پايان نيمه دوم هر‌سال تشكيل مي‌شود.
‌رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه در جلسه اول و تصويب بودجه و برنامه و تعيين خط مشي كلي سال آتي در جلسه آخر به‌عمل مي‌آيد.
‌مجمع عمومي فوق‌العاده به نظر رييس يا اعضاي مجمع عمومي و يا تقاضاي مدير عامل يا بازرس تشكيل مي‌گردد.
‌ماده دهم - دعوت اعضاي مجمع عمومي با رييس مجمع است، دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي‌شود و مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه‌دعوتنامه براي اعضاء ارسال مي‌گردد، تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود.
‌هيأت مديره:
‌ماده يازدهم - هيأت مديره مركب از سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع از بين افراد‌ واجد صلاحيت انتخاب مي‌شوند. يكي از اعضاء اصلي هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي و يا حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي‌سمت مدير عامل و رياست هيأت مديره را خواهد داشت اعضاي هيأت مديره با حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل عزل مي‌باشند.
‌ماده دوازدهم - وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1 - تهيه طرح تشكيلات و تعيين وظايف عناصر آن براي تسليم به مجمع عمومي.
2 - تهيه طرح آيين‌نامه معاملات و امور استخدام و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي تسليم مجمع عمومي.
3 - تهيه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شركت.
4 - پيشنهاد نرخ خريد مواد خام دخانيه و نرخ فروش فرآورده‌هاي شركت به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
5 - پيشنهاد ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و يا ختم دعوي به صلح به مجمع عمومي.
6 - اخذ تصميم درباره تحصيل وام و اعتبار از بانكها و مؤسسات دولتي كشور.
7 - پيشنهاد انعقاد قرارداد عامليت صنعتي و بازرگاني به مجمع عمومي.
8 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مدير عامل مطرح مي‌كند.
9 - تهيه طرح و پيشنهاد پرداخت پاداش به كاشفين قاچاق مواد دخانيه و وام به كشتكاران و اعطاء وام مسكن به كاركنان به مجمع عمومي.
10 - تهيه طرح و پيشنهاد به منظور حل مسائل و بهبود امور و پيشرفت شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
‌ماده سيزدهم - تصميمات هيأت مديره به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود عضو علي‌البدل مي‌تواند در جلسات هيأت مديره و مذاكرات شركت كند ولي‌فقط در غياب يك عضو اصلي حق رأي دارد.
‌ماده چهارده - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت مي‌باشد و وظايف و اختيارات او‌به شرح زير است.
1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و فني و مالي شركت با رعايت اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات و با رعايت بودجه و سازمان مصوب.
3 - امضاء نامه‌ها و اسناد - افتتاح حساب در بانك‌ها - معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها در حدود بودجه مصوب.
4 - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصي و عمومي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق‌وكالت در توكيل تا يك درجه.
5 - خريد مواد خام دخانيه و فروش فرآورده‌هاي شركت به نرخ مصوب وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
6 - تنظيم گزارش‌هاي دوره‌اي از وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
7 - اجراي تصميم هيأت مديره در مورد تحصيل اعتبار و وام از بانك‌ها و مؤسسات دولتي كشور با اجازه وزير توليدات كشاورزي و مواد‌مصرفي.
8 - مدير عامل در صورت لزوم مي‌تواند به مسئوليت خود براي مدت غيبت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات فوق را به اعضاء هيأت‌مديره و يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
9 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالي شركت بايد به امضاء مدير عامل يا قائم‌مقام او و رييس حسابداري و يا جانشين او برسد.
‌بازرس.
‌ماده پانزدهم - شركت داراي يك نفر بازرس خواهد بود كه به پيشنهاد وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تصويب مجمع عمومي تعيين و با‌حكم وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي براي يك سال مالي منصوب مي‌شود و تجديد انتخاب يا تغيير او بلامانع است.
‌بازرس حق دارد هر گونه اطلاعي كه لازم بداند از مدير يا ساير كاركنان شركت به خواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌هاي شركت را ملاحظه و مطالعه كند‌بدون اينكه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد.
‌فصل سوم - امور مالي و استخدامي
‌ماده شانزدهم - سال مالي شركت از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ شروع به اجراي اين‌اساسنامه است طرح بودجه شركت تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد تهيه و به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تسليم مي‌شود، حساب‌هاي‌شركت در آخر اسفند ماه بسته مي‌شود و ترازنامه و حساب سود و زيان حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن به بازرس تسليم‌مي‌گردد.
‌بازرس ظرف يك ماه به ترازنامه و حساب سود و زيان رسيدگي كرده و نظريه خود را ضمن گزارشي جهت طرح در مجمع عمومي تسليم وزير توليدات‌كشاورزي و مواد مصرفي مي‌نمايد.
‌ماده هفدهم - سود ويژه شركت عبارت از درآمد شركت پس از وضع هزينه‌ها و استهلاك اموال و مطالبات مشكوك‌الوصول و اندوخته‌هاي ضروري‌طبق نظر مجمع عمومي مي‌باشد، سود ويژه براي منظور نمودن به درآمد عمومي به خزانه‌داري كل تحويل مي‌شود تا معادل ماليات بر درآمد متعلقه به‌نرخ مذكور در ماده 134 قانون ماليات‌هاي مستقيم به حساب ماليات و مابقي آن را به حساب سود سهام منظور دارد، با تصويب وزير توليدات كشاورزي‌و مواد مصرفي پرداخت علي‌الحساب به خزانه داري كل از اين بابت در هر موقع ممكن خواهد بود.
‌ماده هيجدهم - مستخدمين غير رسمي كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات قانون استخدام كشوري استحقاق تبديل به مستخدم رسمي‌را داشته‌اند و تا تاريخ تصويب اين اساسنامه حكم تبديل آنها صادر نشده است تبديل وضع استخدامي آنها به رسمي در حدود مقررات قانون استخدام‌كشوري انجام خواهد شد.
‌ماده نوزدهم - اين اساسنامه بعد از تصويب قابل اجرا است و طبق تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل‌تجديد نظر مي‌باشد و مادام كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به تصويب نرسيده مقررات جاري در زمان تبديل مؤسسه دخانيات به شركت در حدود اين‌اساسنامه مورد عمل خواهد بود.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده به استناد تبصره ذيل ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي در جلسه سوم مرداد ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و هفت كميسيونهاي توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و دارايي و در جلسه پنجم مرداد ماه 1347 به تصويب كميسيون امور‌استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده و در جلسات روز سه شنبه بيست و دوم مرداد ماه و روز يكشنبه سوم شهريور ماه و روز شنبه‌شانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به ترتيب مورد تصويب كميسيونهاي توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، دارايي و‌استخدام و سازمانهاي اداري مجلس سنا قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
 

دانلود به صورت PDF