منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اساسنامه سازمان گوشت كشور ‌مصوب 1347.5.6 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اساسنامه سازمان گوشت كشور
‌مصوب 1347.5.6 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
‌در اجراي ماده 4 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب دي ماه 1346 اساسنامه سازمان گوشت كشور به شرح زير تصويب‌مي‌گردد:
‌كليات
‌ماده يك - به منظور تنظيم بازار دام و طيور و گوشت آنها و متفرعات قابل تغذيه از دام و طيور (‌به استثناي شير و فرآورده‌هاي آن) در جهت حمايت‌از توليدكننده و مصرف‌كننده، سازمان گوشت كشور كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود تأسيس مي‌گردد.
‌ماده دوم - وظايف و اختيارات سازمان به قرار زير است:
1 - بررسي و برآورد ميزان توليد و مصرف و پيش‌بيني احتياجات گوشت كشور.
2 - ايجاد ميدانهاي خريد و فروش دام و طيور و گوشت آنها و احداث كشتارگاه و سردخانه‌ها در نقاطي كه سازمان ضروري بداند و فراهم كردن‌ساير وسائل و تجهيزات مورد نياز براي تدارك و حمل و نقل و تبديل و نگاهداري و توزيع دام و طيور و گوشت آنها.
3 - پيش‌خريد دام و طيور و گوشت آنها از توليدكنندگان.
4 - تضمين خريد دام و طيور و گوشت آنها در نقاطي كه وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تعيين خواهد نمود. و تأسيس صندوقهاي‌مشترك توليدكنندگان و سازمان براي خريد و فروش دام و طيور و گوشت آنها.
5 - ايجاد و راهنمايي مؤسسات نمونه تدارك و فروش گوشت طبقه‌بندي و درجه‌بندي شده به منظور بهبود در امر توزيع.
6 - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طيور و گوشت آنها.
7 - ارشاد افراد و مؤسساتي كه در زمينه بازاريابي دام و طيور و گوشت آنها در كشور فعاليت دارند و همچنين تهيه و اجراي برنامه‌هاي كارآموزي‌براي كاركنان كشتارگاهها و سردخانه.
‌ماده سوم - سازمان وابسته به وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي بوده و مركز آن در تهران مي‌باشد و مي‌تواند در صورت لزوم شعب يا‌نمايندگيهايي در نقاط ديگر داشته باشد.
‌ماده چهارم - سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود و تابع قانون محاسبات عمومي‌نمي‌باشد.
‌ماده پنجم - سرمايه سازمان از منابع زير تأمين مي‌گردد:
‌الف - از اعتبارات عمومي و عمراني كشور.
ب - آن قسمت از تأسيسات كه طبق قسمت اخير ماده 2 قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي به وزارت مزبور واگذار مي‌گردد‌و به تشخيص وزارت نامبرده مورد احتياج سازمان خواهد بود.
‌تأسيسات مزبور بعد از واگذاري به سازمان طبق اصول و عرف بازرگاني به وسيله كارشناسان منتخب وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي ارزيابي‌خواهد شد.
‌اركان سازمان
‌ماده ششم - اركان سازمان عبارت است از:
‌الف - شورا.
ب - رييس سازمان.
‌ماده هفتم - شورا از وزراي توليدات كشاورزي و مواد مصرفي - كشور - كشاورزي - منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تشكيل‌مي‌شود و رياست آن با وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي است.
‌در صورت غيبت هر يك از وزراء كشور - كشاورزي - منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستايي معاون آنان در شورا حضور خواهد يافت.
‌ماده هشتم - وظايف و اختيارات شورا عبارت است:
1 - تعيين خط مشي كلي سازمان.
2 - رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه سالانه.
3 - رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه.
4 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مورد احتياج سازمان در حدود مقررات اساسنامه.
5 - تعيين نرخ خريد و فروش گوشت براي سازمان در جهت حمايت توليدكننده و مصرف‌كننده.
6 - تعيين ميزان استهلاك اموال و تعيين اندوخته‌هاي ضروري.
7 - اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و ختم دعوي به صلح.
8 - اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري با بخش خصوصي و تأسيس صندوق‌هاي مشترك.
9 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلي كه رييس يا اعضاء شورا در حدود اين اساسنامه مطرح مي‌كنند.
‌ماده نهم - شورا حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود، رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سال گذشته در جلسه اول و تصويب‌بودجه و برنامه خط مشي كلي سال آتي در جلسه آخر سال به عمل مي‌آيد.
‌جلسات فوق‌العاده شورا بر حسب ضرورت به تقاضاي هر يك از اعضاء يا تصميم رييس شورا و يا پيشنهاد رييس سازمان تشكيل مي‌شود.
‌ماده دهم - دعوت به تشكيل جلسه شورا با رييس شورا است در دعوتنامه دستور جلسه ذكر مي‌شود و شورا در ابتداي هر جلسه درباره دستور‌جلسه شور و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌تصميمات شورا با اكثريت آراء معتبر است.
‌ماده يازدهم - رييس سازمان از طرف وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي از بين كارمندان عاليرتبه كه لااقل داراي 10 سال سابقه خدمت رسمي‌دولت باشد تعيين مي‌شود.
‌ماده دوازدهم - وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است:
1 - مسئوليت اداره امور سازمان بر طبق اين اساسنامه و اجراي مصوبات شورا.
2 - تهيه طرح آيين‌نامه معاملات و آيين‌نامه‌هاي داخلي سازمان.
3 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب در حدود قانون استخدام كشوري.
4 - اخذ تصميم و صدور دستور درباره كليه امور مالي و استخدامي و سازماني با رعايت آيين‌نامه‌ها و بودجه سازمان.
5 - تحصيل اعتبار و وام از مؤسسات و بانكهاي دولتي كشور براي اجراي برنامه‌هاي سازمان با تصويب شورا.
6 - امضاء نامه‌ها و اسناد و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاء‌هاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها در حدود بودجه مصوب.
7 - نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص و مؤسسات خصوصي و عمومي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در‌توكيل تا يك درجه.
8 - ارجاع دعوي به داوري و انتخاب داور و يا صلح دعوي با تصويب شورا.
9 - تنظيم گزارشهاي دوره‌اي از وضع مالي و امور جاري و عمليات سازمان و تقديم آن به وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
10 - تنظيم گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و طرح بودجه و برنامه سالانه براي تقديم به شورا.
11 - خريد و فروش دام و طيور و گوشت آنها در حدود اعتبار و نرخ مصوب شورا.
‌تبصره 1 - رييس سازمان مي‌تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از معاونان و رؤساي واحدها و يا كارمندان‌سازمان تفويض نمايد، همچنين مي‌تواند در غياب خود تمام اختيارات و وظايف را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان واگذار كند.
‌تبصره 2 - تعهدات مالي سازمان بايد به امضاء رييس سازمان يا معاوني كه از طرف رييس سازمان اختيار دارد و رييس حسابداري سازمان يا‌جانشين او برسد.
‌ماده سيزدهم - تعيين رييس حسابداري با وزارت دارايي و موافقت وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي خواهد بود.
‌امور مالي
‌ماده چهاردهم - سال مالي سازمان از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال خواهد، بود، به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ شروع به اجراي‌اين اساسنامه مي‌باشد، حسابهاي سازمان در آخر اسفند ماه بسته مي‌شود و رييس سازمان مكلف است ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه را حداكثر‌تا پايان خرداد ماه سال بعد براي طرح در شورا آماده نمايد.
‌ماده پانزدهم - طرح بودجه سازمان تا آخر آبان ماه هر سال براي سال بعد از طرف رييس سازمان تنظيم و پس از تصويب اجراء مي‌شود.
‌ماده شانزدهم - در شهرهايي كه وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي با موافقت وزارت كشور تعيين خواهد نمود شهرداريها مكلفند برنامه‌تأمين گوشت هر سال خود را حداقل سه ماه قبل از شروع هر سال خورشيدي به تأييد سازمان گوشت برسانند.
‌سازمان گوشت ضوابط و استانداردهاي فني و بازرگاني كشتارگاهها را تعيين خواهد نمود و در شهرهاي فوق‌الذكر شهرداريها مكلف به رعايت آنها‌مي‌باشند.
‌ماده هفدهم - مادام كه آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين اساسنامه به تصويب نرسيده سازمان طبق مقررات عمومي و استخدامي كشور عمل خواهد كرد.
‌ماده هجدهم - تجديد نظر در اين اساسنامه طبق تبصره ماده 3 قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي به عمل خواهد آمد.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و دو تبصره كه به ترتيب در جلسات 6 و 17 و 22 تير ماه 1347 به تصويب كميسيونهاي توليدات كشاورزي و مواد‌مصرفي، دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسات اول و دوم و ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل‌و هفت شمسي مورد تصويب كميسيونهاي دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري و توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مجلس سنا قرار گرفت و به‌استناد قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي قابل اجرا مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
س
 

دانلود به صورت PDF