منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اساسنامه سازمان اقدامات تأميني و تربيتی مصوب 1356.11.15 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اساسنامه سازمان اقدامات تأميني و تربيتي
 
 
‌مصوب 1356.11.15 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
 
‌ماده 1 - در اجراي قانون تأسيس سازمان اقدامات تأميني و تربيتي مصوب تير ماه 2536 شاهنشاهي سازمان 
اقدامات تأميني و تربيتي وابسته به‌وزارت دادگستري كه از اين پس سازمان ناميده مي‌شود تشكيل و طبق اين 
اساسنامه اداره خواهد شد.
 
‌ماده 2 - سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و مي‌تواند طرف هر گونه قرارداد واقع 
شود.
 
‌ماده 3 - وظايف اصلي سازمان عبارت است از:
 
‌الف - بررسي علل ارتكاب جرائم و تهيه برنامه‌ها و طرحهاي اساسي به منظور پيشگيري از آن.
 
ب - حمايت قانوني و اجتماعي از اطفال كمتر از 18 سال كه سلامت و امنيت و اخلاق آنان به واسطه محيط 
زندگي خانوادگي و پرورشي كه در آن‌پرورش يافته‌اند يا به سبب نوع كار و حرفه يا اعمال و كردار خود در معرض 
خطر بزهكاري قرار گرفته‌اند با همكاري سازمانهاي مربوط.
 
ج - ايجاد و اداره كانونهاي اصلاح و تربيت.
 
‌د - بررسي و اظهار نظر درباره تأسيس و محل و ظرفيت و ساير خصوصيات ساختماني و تجهيزات تبعيدگاه و زندان 
و بيمارستان مجرمين معتاد و‌تيمارستان مجرمين مجنون و مختل‌المشاعر و كارگاههاي كشاورزي و صنعتي 
موضوع قانون اقدامات تأميني و نحوه اداره آنها با همكاري سازمانهايي كه‌وظيفه احداث و تأسيس و اداره 
مؤسسات مذكور را به عهده دارند.
 
ه - بررسي و تعيين نظام مؤسسات فوق‌الذكر و اصول مربوط به نگاهداري مجرمين و رفتار با زندانيان و تنظيم 
برنامه‌هاي تهذيب و تربيت مجرمان‌و آموزش آنان و نظارت در اجراي اصول و ترتيبات مذكور.
 
‌و - راهنمايي لازم به دادسراهاي شهرستان و استان يا واحدهاي تابع براي نظارت در زندانها و ساير مؤسساتي 
كه سازمان طبق اين اساسنامه‌تكليف نظارت بر آنها را دارد و بررسي گزارش دادسراها يا واحدهاي مذكور در اين 
باره و ساير امور و مسائل مؤسسات مزبور.
 
‌ز - دادن دستورالعمل و راهنمايي لازم به دادسراهاي شهرستان يا واحدهاي تابع در زمينه مراقبت بعد از خروج و 
بررسي گزارشهاي مربوط.
 
ح - پيگيري هدفهاي قانون اقدامات تأميني مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهي) و ارشاد دادسراها در اين 
زمينه و هر گونه اقدام لازم ديگر به‌منظور حسن اجراي قانون مزبور.
 
ط - صدور اجازه تأسيس انجمنهاي حمايت از زندانيان و خانواده آنان و نظارت بر كار انجمنهاي مزبور.
 
ي - تهيه و تنظيم سجل كيفري مجرمان و تنظيم پرونده شخصيت آنها در موارد لزوم كه متضمن اطلاعات لازم از 
قبيل وضع اجتماعي، رواني و‌اخلاقي آنان خواهد بود.
 
ك - جمع‌آوري آمارهاي لازم از جرائم و بررسي و نتيجه‌گيري از آنها.
 
ل - رسيدگي به تقاضاي عفو و بخشودگي و تهيه فهرست اسامي افراد واجد شرايط.
 
م - نظارت بر رفتار مجرمان بعد از آزادي مشروط يا تعليق تعقيب يا تعليق مجازات و اقدامات لازم با استفاده از 
امكانات سازمان براي هدايت و‌كمك آنان در زمينه‌هاي اخلاقي و اجتماعي.
 
ن - تأسيس مراكز مراقبت بعد از خروج به منظور راهنمايي، كمك به اشتغال و بازپذيري اجتماعي مجرمان بعد از 
آزادي يا در شرايط محكوميت به‌تبعيد يا اقامت اجباري و تعليق و آزادي مشروط.
 
س - تنظيم و اجراي برنامه‌هاي لازم به منظور بالابردن آگاهي عمومي در زمينه مقررات جزايي با استفاده از 
وسائل ارتباط جمعي.
 
ع - تهيه طرحهاي كارآموزي مددكاران اجتماعي كاركنان اداره دادگاههاي اطفال و كانونهاي اصلاح و تربيت و 
آموزش ضمن خدمت كاركنان مزبور‌و قضات دادگاههاي اطفال و اجراي اين طرحها.
 
‌تبصره - احداث و اداره تبعيدگاه و زندان و كارگاههاي كشاورزي و صنعتي موضوع اين اساسنامه با شهرباني 
كشور شاهنشاهي و مؤسسات درماني‌مذكور با وزارت بهداري و بهزيستي با رعايت نظر سازمان اقدامات 
تأميني و تربيتي خواهد بود.
 
‌ماده 4 - سازمان داراي يك رييس و يك شورا و تشكيلات لازم است، مسئوليت اداره امور سازمان و اجراي 
مصوبات شورا به عهده رييس سازمان‌است.
 
‌ماده 5 - شوراي سازمان تشكيل مي‌شود از:
 
1 - وزير دادگستري كه رياست شورا را بر عهده دارد.
 
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او.
 
3 - وزير كشور يا معاون او.
 
4 - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
 
5 - وزير بهداري و بهزيستي يا معاون او.
 
6 - وزير آموزش و پرورش يا معاون او.
 
7 - وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.
 
8 - دادستان كل.
 
9 - رييس شهرباني كشور شاهنشاهي.
 
10 - مدير عامل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران.
 
11 - يك نفر روانشناس به انتخاب رييس شورا.
 
12 - يك نفر متخصص علوم اجتماعي به انتخاب رييس شورا.
 
13 - يك نفر جامعه‌شناس به انتخاب رييس شورا.
 
14 - يك نفر روانكاو به انتخاب رييس شورا.
 
15 - چهار نفر از اشخاص بصير و علاقمند از بين صاحبان مشاغل غير دولتي به پيشنهاد رييس شورا و با صدور 
فرمان همايوني براي مدت 3 سال‌منصوب مي‌شوند.
 
16 - يك نفر نماينده از دانشگاهي كه در اين زمينه سازمان تحقيقاتي دارد.
 
‌رييس سازمان بدون حق رأي در جلسات شورا شركت و اظهار نظر مي‌كند.
 
‌ماده 6 - وظايف شورا به قرار زير است:
 
1 - تعيين خط مشي كلي سازمان.
 
2 - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب تشكيلات و 
آيين‌نامه‌هاي استخدامي سازمان‌پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
 
3 - بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي مربوط به پيشگيري از ارتكاب جرائم و اصلاح و تربيت و مراقبت 
مجرمين.
 
4 - بررسي و تصويب نظام مؤسسات تأميني و تربيتي و زندانها.
 
5 - بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سازمان.
 
6 - اتخاذ تصميم راجع به هر مسئله ديگري در حدود اين اساسنامه كه رييس شورا ضروري بداند.
 
‌ماده 7 - جلسات شورا در موارد لازم به دعوت رييس شورا تشكيل مي‌شود و براي بررسي و تصويب بودجه و 
تعيين خط‌مشي سازمان نيز در مهر‌ماه هر سال تشكيل جلسه مي‌دهد تصميمات شورا با اكثريت آراء مناط 
اعتبار خواهد بود.
 
‌ماده 8 - ذيحساب سازمان از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
 
‌ماده 9 - اعتبارات سازمان از طرف دولت در بودجه سالانه كل كشور منظور و پس از تصويب به صورت كمك در 
اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.
 
‌اساسنامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره به استناد قانون تأسيس سازمان اقدامات تأميني و تربيتي پس از 
تصويب كميسيونهاي امور استخدام و‌دادگستري و امور اقتصادي و دارايي مجلس سنا در جلسه روز سه‌شنبه 
2536.9.15، به ترتيب در جلسات شنبه هشتم، چهارشنبه دوازدهم و شنبه‌پانزدهم بهمن ماه دو هزار و پانصد و 
سي و شش شاهنشاهي به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري، امور اقتصادي و دارايي 
و‌دادگستري مجلس شوراي ملي رسيد.
 
‌رييس مجلس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
 
 

دانلود به صورت PDF