منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت" ‌مصوب 2535.1.25 كميسيون‌هاي كشور مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
"‌آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت"
‌مصوب 2535.1.25 كميسيون‌هاي كشور مجلسين
‌فصل اول - نصاب معاملات
‌ماده اول - معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود:
‌نوع اول - معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند.
‌نوع دوم - معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيشتر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
‌نوع سوم - معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد.
‌تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
‌تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس منتخب شهرداري پايتخت است.
‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئي مأمور خريد بايد به فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار مورد احتياج مراجعه و پس از تحقيق كامل از بهاي كالا يا‌كار يا خدمت مورد نياز در صورتي كه بهاي مورد معامله تا ده هزار ريال باشد به مسئوليت خود و از مبلغ مزبور به بالا تا يكصد هزار ريال را با مسئوليت‌خود و با جلب موافقت كتبي رييس كارپردازي با رعايت صرفه شهرداري معامله را انجام دهد مأمور خريد بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام‌خانوادگي و سمت و تاريخ و همچنين نشاني و مشخصات كامل طرف معامله و گواهي اين كه معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است امضاء‌كند.
‌تبصره - در مناطق و سازمانهاي وابسته و تابع شهرداري معاملات زائد بر ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال با موافقت مسئول منطقه يا سازمان‌حسب مورد انجام خواهد شد.
‌ماده 3 - در مورد معاملات متوسط مأمور خريد بايد از فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت مورد احتياج كه عده آنها كمتر از سه نفر نباشد(‌مگر در مواردي كه عمده فروشندگان يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت كمتر باشند) از هر كدام روي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد به اين‌ترتيب كه مأمور خريد نوع كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور كامل در برگ استعلام بها تعيين و فروشنده كالا يا‌انجام‌دهنده كار يا خدمت و حداقل بهاي آن را با قيد مدت اعتبار بهاي اعلام شده در آن تصريح و با ذكر كامل نشاني خود و تاريخ امضاء نمايد مأمور‌خريد بايد ذيل برگهاي استعلام بها را با ذكر اين كه استعلام بها وسيله او به عمل آمده است با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت خود امضاء كند.
‌تبصره 1 - در مواردي كه فروشنده يا انجام‌دهنده كار يا خدمت كمتر از سه نفر باشد مأمور خريد مراتب را بايد در متن سند هزينه بنويسد و امضاء‌كند.
‌تبصره 2 - مأمور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر‌كرده‌اند طوري بايد اقدام كند كه به علت انقضاء مدت خسارتي متوجه شهرداري نشود.
‌ماده 4 - مأمور خريد در صورتي كه حداقل بهاي به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخيص دهد پس از جلب موافقت كميسيوني مركب از‌مسئولين ادارات حسابداري، بازرسي و تداركات يا معاونان آنها كه به نام كميسيون معاملات ناميده مي‌شود با پيشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام‌خواهد داد.
‌كميسيون مزبور مي‌تواند در صورت احتياج از نظر متخصصين و مطلعين شهرداري استفاده نمايد.
‌تبصره - در كليه مناطق شهرداري و سازمانهاي وابسته و تابع شهرداري پايتخت اعضاء كميسيون معاملات با پيشنهاد مسئول منطقه يا سازمان و‌تصويب شهردار پايتخت تعيين مي‌گردد.
‌فصل دوم - مناقصه
‌ماده 5 - در مورد معاملات عمده معامله بايد با انتشار آگهي مناقصه (‌مناقصه عمومي) يا ارسال دعوتنامه (‌ مناقصه محدود) به تشخيص شهردار‌پايتخت انجام شود.
‌آگهي مناقصه (‌مناقصه عمومي)
‌ماده 6 - آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار پايتخت بايد منتشر گردد.
‌تبصره 1 - در مواردي كه شهرداري پايتخت تشخيص دهد كه انتشار آگهي در خارج از پايتخت ضرورت دارد مي‌تواند علاوه بر نشر آگهي در‌پايتخت در شهرهايي كه لازم بداند به نشر آگهي اقدام كند.
‌تبصره 2 - در مواردي كه شهرداري پايتخت تشخيص دهد مي‌تواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتي از قبيل پخش آگهي در راديو و تلويزيون و يا‌ارسال آگهي براي اشخاص مربوط يا الصاق آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد.
‌تبصره 3 - اگر به تشخيص شهرداري پايتخت موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا‌انجام‌دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امور خارجه به هر يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوط‌در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي كشور شاهنشاهي ايران در ممالك مربوط از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.
‌ماده 7 - در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود:
1 - نوع و مقدار كالا و يا كار يا خدمت با ذكر مشخصات.
2 - مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار‌يا خدمت كلاً يا بعضاً تأخير نمايد.
3 - تصريح اين كه بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.
4 - مدت قبول پيشنهادها.
5 - محل تسليم پيشنهادها.
6 - ميزان سپرده شركت در مناقصه به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده شهرداري پايتخت در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه‌پيشنهاد تسليم شود.
7 - ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن.
8 - حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
9 - روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه.
10 - ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص شهرداري پايتخت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن.
11 - محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم.
12 - محل توزيع نمونه‌هاي ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانت‌نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه‌قرارداد نيز با قيد اين كه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.
13 - تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري پايتخت موضوع ماده 10 اين آيين‌نامه‌مي‌باشد.
‌ماده 8 - شهرداري پايتخت در صورتي كه ذكر و شروط خاصي را علاوه بر آن چه در ماده 7 ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اين كه با‌قوانين و مفاد اين آيين‌نامه مغاير نباشد مي‌تواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد به طوري كه داوطلبان قبل از تسليم‌پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي پرونده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع است.
‌ماده 9 - در صورتي كه شروط مناقصه كه طبق مواد 7 و 8 بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن‌است نوع كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحويل و ميزان پيش پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج شود و‌تصريح محل معيني كه نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذكر اين كه پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با‌قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.
‌ماده 10 - شهرداري در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادها و انعقاد قراردادها داراي تكاليف و اختيارات زير مي‌باشد:
1 - شهرداري مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در‌صورتي كه بر اساس تبصره ماده 22 براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند.
2 - شهرداري اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد كل مورد معامله افزايش يا كاهش دهد.
3 - شهرداري مجاز نيست به پيشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر‌دهد.
4 - شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده‌ها مسترد خواهد شد.
5 - هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6 - شهرداري مكلف است هر گونه ماليات يا عوارض يا وجوهي را كه قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق مي‌گيرد بهاي كاركرد يا كالاي‌تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.
‌ماده 11 - شهرداري مكلف به رعايت نكات زير مي‌باشد:
1 - مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي‌هايي كه در داخل كشور منتشر مي‌شود از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي كشور از ده روز نبايد كمتر باشد و‌در مورد آگهي‌هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر مي‌شود از 60 روز (‌شصت روز) نبايد كمتر تعيين شود.
2 - در صورتي كه به تشخيص شهرداري نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شروط و مشخصات و نمونه‌هاي ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارك‌ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را آماده نمايد.
3 - ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و پرداخت آن در قبال ضمانت‌نامه بانكي انجام خواهد شد.
4 - ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآورد معامله كمتر باشد ولي در صورتي كه‌ميزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ريال بيشتر شود شهرداري مي‌تواند ميزان سپرده را به مبلغ مناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل‌دهد.
5 - حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا‌باربري يا خريد ماشين آلات باشد پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله مي‌باشد و بايد به صورت نقد، به حساب سپرده بانكي‌شهرداري تحويل شود در مورد معاملات ساختماني و باربري علاوه بر پنج درصد مذكور شهرداري بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب‌سپرده بابت تضمين حسن انجام معامله منظور كند.
"‌دعوتنامه (‌مناقصه محدود)"
‌ماده 12 - در هر مورد كه شهردار پايتخت از لحاظ فوريت امر و يا نوع و ميزان كار يا خدمت و نحوه تخصص انتشار آگهي مناقصه را ضروري‌تشخيص ندهد مي‌تواند با رعايت آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور از مناقصه محدود استفاده كند.
"‌كميسيون مناقصه"
‌ماده 13 - كميسيون مناقصه از پنج نفر به شرح زير تشكيل مي‌شود:
1 - يكي از معاونان شهرداري پايتخت به انتخاب شهردار پايتخت.
2 - مسئول امور مالي شهرداري پايتخت و در غياب او جانشين او.
3 - مسئول واحد تقاضاكننده مورد معامله و در غياب او جانشين او.
4 - مسئول امور حقوقي شهرداري پايتخت و در غياب او جانشين او.
5 - يك نفر مأمور فني به انتخاب شهردار پايتخت.
‌ماده 14 - در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد شهرداري مي‌تواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اتخاذ تصميم به كميسيوني‌مركب از معاون مالي و اداري شهرداري و دو نفر عضو عالي مقام شهرداري كه به پيشنهاد شهردار پايتخت و تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شوند احاله‌كند هر گاه كميسيون انجام معامله را از طريق ترك مناقصه تجويز كند با توجه به مبلغ معامله با رعايت مفاد ماده 31 اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.
‌ماده 15 - در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشد عادله باشد كميسيون مناقصه تشكيل مي‌شود و پيشنهادهاي رسيده را اعم از اين كه يك يا بيشتر‌باشد رسيدگي و به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود:
‌در صورتي كه به نظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده يا بهاي پيشنهاد شده در موردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد كميسيون‌پيشنهاددهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غير اين صورت مي‌تواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام‌بها شود و نتيجه در كميسيون مطرح گردد.
‌در صورتي كه حداقل بهاي به دست آمده در استعلام بها كمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد كميسيون پيشنهاددهنده حداقل بها در‌استعلام را حائز حداقل اعلام مي‌كند مگر اين كه تفاوت اين دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اين صورت اگر پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر‌باشد به حداقل بهاي به دست آمده در استعلام معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتي كه حداقل بهاي به دست آمده‌در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد كميسيون مي‌تواند پيشنهاددهنده‌حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام كند يا رأي به تجديد مناقصه دهد.
‌تبصره 1 - شهرداري در مواردي كه ميسر تشخيص دهد بايد قبل از قرائت پيشنهادها بهاي عادله مورد مناقصه را به وسائل مقتضي و مطمئن و به‌طور محرمانه تهيه نموده در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصه قرار دهد تا روزي كه پيشنهادات واصل قرائت مي‌شود مورد استفاده در‌اتخاذ تصميم كميسيون مناقصه قرار گيرد.
‌تبصره 2 - در مواردي كه كميسيون مناقصه رأي به تجديد مناقصه دهد احاله موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده 14 بلامانع‌است.
‌تبصره 3 - شهرداري پايتخت در مورد انتخاب مهندس مشاور و پيمانكار عمليات عمراني مكلف به رعايت آيين‌نامه موضوع ماده 22 قانون برنامه‌و بودجه كشور مي‌باشد.
‌ماده 16 - در مواردي مناقصه كه موضوع چند نوع كالا يا كار يا خدمت باشد هر گاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله براي شهرداري‌پيش‌بيني نشده باشد كميسيون مناقصه مي‌تواند شخصي را كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است برنده مناقصه اعلام كند.
‌ماده 17 - تصميم كميسيون مناقصه با اكثريت آراء معتبر است و در صورتي كه عضو فني كميسيون مناقصه در امور فني در اقليت باشد موضوع‌براي اظهار نظر به كميسيون مقرر در ماده 14 احاله خواهد شد.
‌تبصره - كميسيون مناقصه مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف هفت روز به استثناي ايام تعطيل نظر خود را اعلام كند و در موارد‌استثنايي ممكن است اين مهلت با جلب نظر شهردار پايتخت تا ده روز ديگر تمديد شود.
‌ماده 18 - تصميم كميسيون مناقصه پس از موافقت شهرداري پايتخت و تصويب انجمن شهر بايد به مناقصه‌گزار ابلاغ شود و مناقصه‌گزار نيز بايد‌حداكثر ظرف پنج روز به استثناي ايام تعطيل نتيجه مناقصه را به برنده ابلاغ و سپس به انعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نمايد.
‌تبصره - در مواردي كه انجمن شهر مستند به تبصره الحاق به بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري و ساير مقررات موضوعه به شهردار پايتخت‌تفويض اختيار نموده باشد تحصيل موافقت انجمن شهر ضرورت ندارد.
‌ماده 19 - در مواردي كه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد (‌مگر‌اين كه رجوع به او طبق تبصره 1 ماده 20 ميسر نباشد) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
‌ماده 20 - در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن‌انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط مي‌شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم‌قرار دارد با رعايت مفاد تبصره يك اين ماده ابلاغ مي‌گردد اگر او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين‌حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي‌شود و در اين صورت به تشخيص شهرداري مناقصه تجديد و‌يا موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده 14 اين آيين‌نامه ارجاع خواهد شد.
‌تبصره 1 - رجوع پيشنهاددهنده كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ميسر است كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از‌مبلغ سپرده بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع است.
‌تبصره 2 - مدت 7 روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد حداكثر تا يك ماه تعيين مي‌شود مشروط‌بر اين كه مدت مذكور در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد.
‌ماده 21 - در صورتي كه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد برنده مناقصه به قيد قرعه انتخاب خواهد شد.
‌ماده 22 - در معاملاتي كه تحويل مورد معامله در مهلت‌هاي مقرر در ماده 20 ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود.
‌ماده 23 - در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد:
1 - نام متعاملين.
2 - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3 - مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
4 - ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5 - الزام تحويل كالا طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد.
‌در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شهرداري نگاهداري شود.
6 - اقرار برنده مناقصه به اين كه از مشخصات كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد.
7 - اختيار شهرداري نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
8 - بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد بهاي مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر مي‌شود ولي‌بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بهاي احتساب و پرداخت خواهد شد.
9 - مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.
10 - ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن بر اساس شرائط مناقصه.
11 - مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط و ساختمان و راه‌سازي و نظاير آن بر اساس شرايط مناقصه.
12 - اقرار بعدي شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري‌مصوب دي ماه 1337.
13 - ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.
14 - ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آن كه متضمن امتيازاتي علاوه بر آن چه در شرائط مناقصه ذكر شده براي طرف‌قرارداد نباشد.
‌فصل چهارم - ترتيب و تحويل كالا يا خدمت
‌ماده 24 - تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود:
‌الف - در صورتي كه بهاي آن تا ده هزار ريال است توسط انباردار يا تحويل گيرنده كار يا خدمت حسب مورد.
ب - در مورد معاملاتي كه بهاي آن از ده هزار ريال بيشتر است و از يكصد هزار ريال تجاوز نمي‌كند به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده‌كار و نماينده قسمت تقاضاكننده.
ج - در مورد معاملات متوسط و عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل‌گيرنده كار يا خدمت و نماينده قسمت تقاضاكننده با نظارت‌كميسيوني كه لااقل از سه نفر از افراد واجد شرايط به انتخاب شهردار پايتخت تشكيل خواهد شد.
‌تبصره 1 - براي تحويل هر فقره جنس يا كار يا خدمت مورد معامله موضوع بند "ج" اين ماده بايد كميسيون تحويل صورت‌مجلس تنظيم كند و در‌آن به طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار يا خدمت انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در پيمان مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاي‌كميسيون و فروشنده يا پيمانكار امضاء نمايند. گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا كار يا خدمت در مورد بند "‌الف" به عهده انباردار يا تحويل گيرنده‌كار يا خدمت و در مورد بند "ب" به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار يا خدمت و نماينده قسمت تقاضاكننده مي‌باشد.
‌تبصره 2 - در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج به بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت تقاضاكننده از بين كساني بايد‌انتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را عهده‌دار خواهد بود.
‌ماده 25 - براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت در دفتر انبار روي قبض ذكر گردد.
‌تبصره 1 - در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌گردد و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن ماده 24 و تبصره‌هاي آن حسب مورد اقدام‌خواهد شد و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورت‌مجلس حسب مورد مبناي صدور قبض انبار و‌حواله انبار قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - كالاهاي غير مصرفي علاوه از ثبت در دفتر انبار بايد ثبت دفتر اموال شهرداري نيز بشود.
‌ماده 26 - در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 24 و 25 تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده‌باشد بايد اجرا شود.
‌ماده 27 - در مواردي كه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بند "ج" ماده 24 از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا خدمت يا‌كالايي كه بايد تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد نحوه تحويل طبق نظر شهردار پايتخت يا رييس منطقه شهرداري و رييس سازمان به اقتضاي‌مورد با كسب نظر افراد بصير تعيين خواهد شد.
‌فصل پنجم - مزايده.
‌ماده 28 - در مورد معاملات جزئي مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقق كامل از بهاء با رعايت صرفه شهرداري‌معامله را تا ميزان ده هزار ريال به مسئوليت خود انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اين كه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و‌نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند و در مورد معاملات جزئي زايد بر ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال مأمور فروش پس از جلب نظر ارزياب‌شهرداري با در نظر گرفتن مراتب فوق اقدام به فروش خواهد كرد.
‌ماده 29 - معاملات متوسط به طريق حراج و به شرح زير انجام خواهد شد.
1 - اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد يك نوبت آگهي‌در روزنامه رسمي و حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت ضرورت به وسائل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون يا‌الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد و در آگهي بايد قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت خواهد شد و پرداخت هر گونه ماليات و‌عوارض به عهده خريدار است.
2 - مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون حراج كه به شرح مذكور در‌بند 3 اين ماده تشكيل خواهد شد قرار گيرد حراج از بهاي ارزيابي شروع شده و با خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند معامله انجام خواهد شد و اگر‌به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود بايد ارزيابي تجديد شود.
30 - كميسيون حراج حداقل از پنج نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
1 - مسئول امور مالي يا نماينده او.
2 - مسئول تداركات يا نماينده او.
3 - مسئول بازرسي يا نماينده او.
4 - مسئول امور حقوقي يا نماينده او.
5 - مسئول واحد تقاضاكننده يا نماينده او.
‌ماده 3 - معاملات عمده به طريق مزايده و با انتشار آگهي به شرح زير به عمل مي‌آيد.
1 - در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين‌نامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت بشود.
2 - مقرراتي كه در اين آيين‌نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و كميسيون مقرر در ماده 14 و اتخاذ تصميم در كميسيونهاي مذكور و‌اجراي تصميم كميسيونها و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.
‌فصل ششم - ترك مناقصه يا مزايده و حراج.
‌ماده 31 - در موارد زير معاملات بدون تشريفات مناقصه يا مزايده و حراج انجام خواهد شد.
1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شركت دولتي يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها باشند.
2 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوق مالي كه به تشخيص شهردار پايتخت منحصر به فرد باشد.
3 - در مورد خريد يا اجاره كردن اموال غير منقول كه طبق نظر كارشناس منتخب شهرداري پايتخت انجام خواهد شد.
4 - در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و كارشناسان.
5 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه از طرف مراجع صالح دولتي براي آنها تعيين نرخ شده باشد.
6 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها يا مراجع ذيصلاح براي آنها تعيين شده باشد.
7 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي - دريايي - هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
8 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق‌و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظائر آن به تشخيص شهردار پايتخت.
‌تبصره - در مواردي كه نماينده انحصاري فروش كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي خارجي يا كارخانه‌هاي داخلي كالا را موجود نداشته باشند يا به نرخ‌اعلام شده از طرف مراجع رسمي نفروشند شهرداري پايتخت مي‌تواند كالا را با رعايت مقررات اين آيين‌نامه خريداري كند و در صورتي كه كالا بيش از‌نرخي كه از طرف مراجع فوق‌الذكر تعيين شده از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي خريداري شود بايد مراتب را به مراجع تعيين‌كننده نرخ‌اعلام كند.
‌ماده 32 - در مورد چاپ و صحافي معامله طبق آيين‌نامه مربوط كه براي امور چاپ و صحافي دستگاههاي دولتي به تصويب هيأت وزيران رسيده‌است انجام خواهد شد.
‌ماده 33 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده و حراج به تشخيص و طبق گزارش توجيهي واحد مربوط و تأييد كميسيون مقرر در ماده 14 ميسر يا‌به مصلحت نباشد در اين صورت معامله با رعايت مراتب زير و به ترتيبي كه كميسيون مذكور معين خواهد كرد انجام مي‌شود.
‌الف - در مورد معاملات تا مبلغ پنج ميليون ريال با تصويب شهرداري پايتخت در حدود اختيار تفويض شده به شهرداري موضوع تبصره الحاقي به‌بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري.
ب - در مورد معاملات از پنج ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال با موافقت شهردار پايتخت و تصويب انجمن شهر.
ج - در مورد معاملات يكصد ميليون ريال و بيشتر با موافقت شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد هيأت وزيران.
‌تبصره - شهردار پايتخت مي‌تواند در موارد مذكور در ماده 33 اختيار خود را تا مبلغ يك ميليون ريال به رؤساي مناطق شهرداري و مديران كل يا‌مديران عامل سازمان‌هاي تابعه و وابسته تفويض نمايد.
‌ماده 34 - بهاي اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهاي 2 و 4 و 8 ماده 31 در صورتي كه طبق تعرفه‌هاي مبتني بر قانون يا از طرف مراجع‌صلاحيتدار تعيين نشده باشد قيمت مورد معامله وسيله ارزياب يا كارشناس منتخب شهرداري تعيين و پس از تأييد شهردار پايتخت معامله انجام خواهد‌شد.
‌فصل هفتم - مقررات عمومي
‌ماده 35 - دريافت ضمانت‌نامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله‌بلامانع مي‌باشد و در هر صورت با موافقت شهردار پايتخت در هر موقع قابل تبديل به يكديگر مي‌باشد.
‌ماده 36 - هر گاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني و عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه يا نوع كار يا خدمت پيش آيد كه جداگانه‌انجام‌پذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست واحد بها پيش‌بيني و تعيين نشده باشد بهاي عادله واحد كار يا خدمت مورد نظر از طرف‌قسمت فني با موافقت پيمانكار و تصويب شهردار پايتخت تعيين خواهد شد ولي ميزان كارها يا خدمات جديد نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز‌نمايد.
‌ماده 37 - در صورتي كه شهرداري بخواهد موافق بند 2 ماده 10 اين آيين‌نامه ميزان كار يا خدمت يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد بايد‌قبل از انقضاء مدت به پيمانكار ابلاغ نمايد.
‌ماده 38 - اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه كه بين طرفين ايجاد مي‌شود در هيأتي مركب از نماينده شهرداري به انتخاب شهرداري‌پايتخت و نماينده انجمن شهر مطرح مي‌شود و هيأت مذكور مي‌تواند با طرف قرارداد توافق كند اين توافق براي طرفين قابل اجرا و غير قابل اعتراض‌خواهد بود. و در صورتي كه اختلاف رفع نشود هر يك از طرفين مي‌تواند به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.
‌ماده 39 - مؤسسات تابعه و وابسته شهرداري پايتخت كه داراي شخصيت حقوقي بوده و به طريق بازرگاني اداره مي‌شوند در صورتي كه داراي‌آيين‌نامه معاملات مخصوص خود نباشند معاملات خود را طبق مقررات اين آيين‌نامه انجام خواهند داد.
‌ماده 40 - آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب سال 1344 از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه لغو مي‌شود.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر چهل ماده و بيست و دو تبصره به استناد تبصره 39 قانون بودجه سال 1344 (2524 شاهنشاهي) كل كشور پس تصويب‌كميسيون كشور مجلس شوراي ملي در جلسه روز چهارشنبه 1354.10.24 (2534 شاهنشاهي) در جلسه روز چهارشنبه بيست و پنجم فروردين ماه‌دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب كميسيون كشور مجلس سنا رسيده است.
 
 

دانلود به صورت PDF