منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (‌مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 70.4.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
(‌مصوب دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 70.4.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌شماره .1640‌دش - تاريخ 70.5.12
‌ماده 1) اركان دانشگاه عبارت‌اند از:
1) هيأت امناء
2) رييس
3) شوراي دانشگاه
‌ماده 2 - وظايف و اختيارات هيأت امناء وظايف و اختياراتي است كه در قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي‌توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي (‌مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 67.12.9 و 67.12.23) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (‌مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 69.10.18) تعيين شده است.
‌ماده 3 - رييس هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي را بر حسب مورد از جانب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد و پس از تأييد شورا، با حكم وزير، به مدت چهار سال به اجراي وظائف خود خواهد پرداخت.‌تمديد اين مدت بلامانع است.
‌ماده 4 - معاونان دانشگاه را رييس دانشگاه با رعايت شرايط ذيل انتخاب خواهد كرد. عزل آنان نيز به عهده رييس دانشگاه خواهد بود.
‌الف) شرايط عمومي اعضاء هيأت رئيسه
1) عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات
2) معتقد به ملتزم بودن به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3) برخوردار بودن از حسن شهرت و اخلاق اسلامي و آشنا بودن به امور دانشگاه
4) عدم شركت فعالانه در تحكيم رژيم سابق
5) عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي غير قانوني
ب) صلاحيت علمي اعضاء هيأت رييسه
‌داشتن حداقل پنج سال سابقه كار آموزش يا پژوهشي با مرتبه استادياري
‌تبصره 1) در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي معاونت اداري و مالي و نيز معاونت عمراني كافي است.
‌تبصره 2) در مورد مراكز آموزش عالي كمتر از سطح دانشگاه و در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي معاونان كافي است.
‌تبصره 3) تشخيص موارد استثناي مذكور در تبصره‌ها 1 و 2، حسب مورد، به عهده وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي است.
‌ماده 5 - هيأت رييسه دانشگاه مركب است از رييس و معاونان دانشگاه. معاونان دانشگاه به تناسب حجم كار و گستردگي دانشگاه تعيين مي‌شوند و‌تعداد آنها حداكثر 7 نفر خواهد بود، بعضي از معاونتها را مي‌توان در هم ادغام كرد.
‌معاونتها به شرح زير است:
1) معاونت آموزشي
2) معاونت پژوهشي
3) معاونت تحصيلات تكميلي
4) معاونت دانشجويي
5) معاونت فرهنگي
6) معاونت اداري و مالي
7) معاونت عمراني
‌تبصره 1) در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي معاونت امور درمان نيز مي‌توان تعيين كرد.
‌تبصره 2) در دانشگاه‌هاي غير علوم پزشكي مي‌توان معاونت طرح و برنامه نيز تعيين كرد.
‌ماده 6 - وظايف و اختيارات رييس دانشگاه:
‌الف) نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و مالي عمراني و امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و‌بين‌المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاحيت.
ب) تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي.
ج) هدايت فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه.
‌د) ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امناء.
ه) نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاحيت.
‌و) مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.
‌ز) نصب و عزل اعضاي هيأت رييسه (‌با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 4) و رؤساي دانشكده‌ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه‌هاي‌آموزشي.
ح) اجراي مصوبات و آيين‌نامه‌هاي و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت.
ط) تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشي‌ها براي طرح در هيأت امناء.
ي) ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه.
ك) ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.
ل) نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت.
م) نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (‌هيأت علمي - دانشجويان - كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات.
‌ماده 7 - وظايف و اختيارات هيأت رييسه دانشگاه:
‌الف) فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت.
ب) پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداري لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امناء از طريق رييس دانشگاه.
ج) بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رييسه و نظارت بر عملكرد واحدهاي دانشگاه.
‌د) فراهم كردن زمينه مردمي كردن دانشگاه و كمك به خودكفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته.
ه) ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف معاونت‌ها.
‌و) بررسي آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها، طرحها و برنامه‌هايي كه بايد در دستور كار هيأت‌امناء قرار گيرد.
‌ز) پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيأت امناء از طريق رييس دانشگاه.
ح) پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي،‌پژوهشي تعلق مي‌گيرد از طريق رييس دانشگاه به وزارت.
‌ماده 8 - شرح وظايف معاونان دانشگاه:
1 - معاون آموزشي:
‌الف) اداره كليه امور آموزشي دانشگاه.
ب) مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط.
ج) نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه.
‌د) تدوين پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش.
ه) نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته.
‌و) تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه.
‌ز) برنامه‌ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط.
ح) نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رييسه.
ط) ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و‌اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي.
ي) همكاري با معاونت تحصيلات تكميلي در امور دوره‌هاي تحصيلات تكميلي.
ك) اجراي دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي.
2 - معاون پژوهشي:
‌الف) بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي.
ب) مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.
ج) تماس با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي.
‌د) اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه.
ه) همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي‌بين دانشگاه و ساير مؤسسات.
‌و) همكاري در اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهي.
‌ز) نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه، كتابخانه‌ها و بانكهاي اطلاعاتي.
ح) برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
ط) تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي‌پژوهشي دانشگاه.
ي) بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي دانشگاه در چهارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رييسه.
3 - معاون تحصيلات تكميلي:
‌الف) برنامه‌ريزي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه.
ب) اداره كليه امور آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه با هماهنگي با معاونت آموزشي.
ج) نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي.
‌د) نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي دوره‌هاي تخصصي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به هيأت رئيسه.
ه) تنظيم دستور جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.
‌و) همكاري با معاونان آموزشي و پژوهشي در اجراي دوره‌هاي كوتاه‌مدت تخصصي.
4 - معاون دانشجويي:
‌الف) اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه.
ب) مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي.
ج) نظارت بر اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي دانشجويي.
‌د) تدوين و پيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي.
ه) نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.
‌و) برنامه‌ريزي امور فوق برنامه دانشجويي.
5 - معاون فرهنگي:
‌الف) نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه.
ب) برنامه‌ريزي براي گسترش و تعميق ارزشهاي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشگاهي.
ج) ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت لازم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي، فرهنگي و سياسي دانشجويي از طريق تشكيل جلسات مناسب با دفتر‌نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاد دانشگاهي و انجمن اسلامي.
‌د) برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي فوق برنامه با همكاري معاونت دانشجويي.
ه) ايجاد ارتباط و همكاري هر چه بيشتر با مراكز، مؤسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي و انقلابي براي شكوفايي بيشتر فعاليت‌هاي فكري، فرهنگي و‌هنري.
‌و) نظارت و برنامه‌ريزي براي توسعه آموزش‌هاي عقيدتي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع‌فرهنگي، فكري، سياسي دانشگاهي و نظارت بر آنها و بهره‌وري هماهنگ از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي.
‌ز) ارزيابي وضعيت كلي اعتقادي، سياسي و اخلاقي نيروهاي دانشگاهي و گزارش آنها به هيأت رييسه و شوراي فرهنگي.
ح) فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهاي دانشگاه حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه.
ط) تلطيف و سالم‌سازي روابط عمومي ميان استادان، دانشجويان و كاركنان و برنامه‌ريزي براي استفاده بهتر نيروهاي دانشگاهي از امكانات فرهنگي و‌هنري.
ي) پيشنهاد برنامه‌هاي لازم به شوراي فرهنگي و پيگيري وظايف محوله.
6 - معاون اداري و مالي:
‌الف) همكاري با رييس دانشگاه در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.
ب) رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي مختلف.
ج) ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود.
‌د) نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي.
ه) ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر.
‌و) اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه.
‌ز) شركت در شوراها، كميسيون‌ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
7 - معاون عمراني:
‌الف) برنامه‌ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالي و اقدام در مورد تأمين اعتبارات عمراني مورد نياز.
ب) برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركتهاي مشاور و پيمانكار براي طرحهاي عمراني.
ج) نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه.
‌د) بررسي صورت وضعيت‌ها و موارد مالي طرح‌هاي عمراني.
ه) اجراي طرح‌هاي اماني و مورد نياز دانشگاه.
‌و) جمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرحهاي عمراني،
‌ز) برنامه‌ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
ح) مواظبت در تعميرات اساسي و نگهداري ساختمانهاي دانشگاه.
ط) تهيه طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالي.
ي) پيشنهاد بودجه‌هاي عمراني دانشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور.
ك) تهيه نقشه‌هاي طرحهاي عمراني دانشگاه.
‌مديريت دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها
‌ماده 9 - اداره هر دانشكده يا آموزشكده با رييس آن است كه به وسيله رييس دانشگاه منصوب مي‌شود.
‌ماده 10 - رييس دانشكده يا آموزشكده مي‌تواند بر حسب نياز يك يا چهار معاون به تشخيص هيأت رييسه داشته باشد.
‌ماده 11 - شرايط انتخاب رييس و معاونان دانشكده و آموزشكده همان است كه در ماده (4) ذكر شده است، داشتن مرتبه مربي براي رييس و معاونان‌آموزشكده‌ها كافي است.
‌ماده 12 - وظايف رييس دانشكده يا آموزشكده، بدين قرار است:
‌الف) نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رييس دانشگاه ابلاغ مي‌شود و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلي.
ب) ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده يا آموزشكده.
ج) نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده يا آموزشكده،
‌د) ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي واحدهاي تابع دانشكده يا آموزشكده.
ه) پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده يا آموزشكده.
‌و) نظارت بر كار شوراي آموزشي و پژوهشي و... دانشكده يا آموزشكده.
‌ز) ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رييس دانشگاه.
ح) بررسي صلاحيت معاونان گروه‌ها و اظهار نظر درباره آنان.
‌الف - شوراي دانشگاه
‌ماده 13 - شوراي دانشگاه از اعضاي ذيل تشكيل مي‌شود:
‌الف) اعضاي هيأت رييسه دانشگاه
ب) رؤساي دانشكده و آموزشكده‌ها و پژوهشكده‌ها
ج) 2 نفر از اعضاي هيأت علمي هر شورا (‌شوراهاي آموزشي، پژوهشي و تحصيلات تكميلي) به انتخاب شوراي مربوط كه بايد واجد شرايط ماده 4‌باشند.
‌د) 2 نفر از اعضاي هيأت علمي كه دانشيار يا استاد و واجد شرايط ماده 4 باشند به انتخاب رييس دانشگاه.
‌تبصره) رييس دانشگاه مي‌تواند در مورد مسائلي كه مربوط به دروس معارف است از رييس گروه معارف دعوت كند تا با حق رأي در شوراي دانشگاه‌شركت كند.
‌ماده 14 - دوره شوراي دانشگاه 2 سال است.
‌ماده 15 - رياست شورا با رييس دانشگاه است. شورا داراي نايب رييس است كه توسط اعضاي شورا از ميان سه نفر عضو شورا كه ريس دانشگاه‌پيشنهاد مي‌كند با رأي بيشتر انتخاب مي‌شوند. حكم اعضاي بندهاي "ج" و "‌د" شوراي دانشگاه توسط رييس دانشگاه صادر مي‌شود و ابلاغ مصوبات‌شورا و مكاتبات آن از طريق دفتر رييس دانشگاه صورت مي‌گيرد.
‌ماده 16 - وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه بدين شرح است:
‌الف) بررسي و تأييد دوره‌ها و رشته‌هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
ب) بررسي و تأييد برنامه‌هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت.
ج) بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن.
‌د) بررسي سالانه امكانات علمي (‌نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه‌بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها.
ه) برنامه‌ريزي پذيرش دانشجو بر اساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور.
‌و) بررسي مسائلي كه توسط رييس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي‌گيرد.
‌ز) بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه‌حلهاي لازم.
ح) ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه.
ط) بررسي و تصويب طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي.
ي) تدوين و تصويب آيين‌نامه داخلي شورا و تصويب آيين‌نامه كميته‌هاي داخلي شورا.
ب - شوراهاي تخصصي دانشگاه
‌ماده 17 - به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامه‌ريزي، همكاري با شوراي دانشگاه و هيأت رييسه، در هر يك از حوزه‌هاي معاونت‌هاي‌فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و تحصيلات تكميلي، شوراهايي با تركيب و وظايف خود و به رياست هر كدام از معاونان تشكيل مي‌شود،‌اين شوراها، شوراهاي تخصصي دانشگاه محسوب مي‌شوند و حكم اعضاي آن را رييس دانشگاه صادر مي‌كند. شوراي دانشگاه مي‌تواند به صوابديد‌خود مسائلي را براي بررسي و اظهار نظر به يكي از شوراهاي تخصصي محول كند.
1 - شوراي آموزشي
‌ماده 18 - به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه‌فعاليت‌هاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل مي‌شود.
‌ماده 19 - اعضاي شوراي آموزشي عبارت‌اند از:
‌الف) معاون آموزشي دانشگاه
ب) معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه
ج) معاونان آموزشي دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها
‌د) مدير كل امور خدمات آموزشي دانشگاه
ه) دو تن از چهار تن اعضاي هيأت علمي به پيشنهاد معاون آموزشي و تصويب شوراي دانشگاه.
‌ماده 20 - وظايف شوراي آموزشي دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيأت رييسه.
ب) ارائه پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي دانشگاه از جمله:
- برنامه‌هاي آموزشي
- نحوه اجراي برنامه‌هاي درسي در چهارچوب مصوبات
- آيين‌نامه‌هاي آموزشي
- طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه‌مدت و ميان مدت
- ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد
ج) بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي‌دهد.
‌د) بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.
ه) بررسي پيشنهاد تأسيس رشته‌ها و دوره‌هاي جديد دانشگاه
‌و) بررسي متون جزوه‌ها و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه
‌ز) بررسي و تأييد دعوت استادان خارجي در رشته‌هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروه‌هاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني.
ح) بررسي و تأييد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي دانشگاه كه بايد پس از تأييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رييس هر دانشكده به‌شوراي آموزشي ارجاع شود.
2 - شوراي پژوهشي
‌ماده 21 - به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه‌فعاليتهاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي‌شود.
‌ماده 22 - اعضاي شوراي پژوهشي عبارت‌اند از:
‌الف) معاون پژوهشي دانشگاه
ب) معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه
ج) معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده و پژوهشكده‌ها
‌د) يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رييس دانشگاه (‌در صورتي كه واحد مستقل باشد) و با معرفي رييس‌دانشكده و آموزشكده (‌چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد)
ه) دو تن از چهار تن اعضاي هيأت علمي، صاحب فعاليت‌هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه.
‌ماده 23 - وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رييسه.
ب) ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله:
- بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
- هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
- مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
- بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز‌صنعتي.
ج) تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق.
‌د) بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش.
ه) پيشنهاد چگونگي استاد از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزش
‌و) تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط.
‌ز) بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي‌دهد.
ح) تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
ط) ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و‌نشر آثار علمي.
ي) پيشنهاد آيين‌نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه.
ك) ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ‌التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه، از طريق اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي ويژه.
ل) تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني كشور
م) برنامه‌ريزي فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي.
ن) پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه.
3 - شوراي دانشجويي
‌ماده 24 - به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي و فراهم نمودن امكانات لازم براي رشد فكري و روحي و تأمين نيازهاي‌رفاهي دانشجويان و همكاري با معاون دانشجويي در امور اجرايي، شوراي دانشجويي دانشگاه تشكيل مي‌شود.
‌ماده 25 - اعضاي شوراي دانشجويي دانشگاه عبارت‌اند از:
‌الف) معاون دانشجويي
ب) يك نماينده از هر يك از شوراهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه
ج) دو دانشجو به انتخاب رييس دانشگاه از ميان دانشجوياني كه از هر دانشكده يك نفر به وسيله رييس آن دانشكده با مشورت دانشجويان به رييس‌دانشگاه معرفي مي‌شوند.
‌د) سه نفر مسئول امور خوابگاه‌ها، تربيت بدني و غذاخوري دانشگاه
ه) مدير كل امور دانشجويي
‌و) يكي از اعضاء جهاد دانشگاهي (‌در صورت موافقت رييس دانشگاه)
‌تبصره) شرط عضويت دانشجو در شوراي دانشجويي:
1) بيش از نيمي از واحدهاي را گذرانده باشد
2) معدل كل او 3 (14) و يا بالاتر باشد
3) شرايط عمومي بند "‌الف" ماده 4 در آيين‌نامه را دارا باشد
‌ماده 26 - وظايف شوراي دانشجويي دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همكاري با معاون دانشجويي دانشگاه براي ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيأت رييسه
ب) تدوين برنامه‌هاي مختلف در زمينه‌هاي امور دانشجويي و پيشنهاد آنها به شوراي دانشگاه از جمله:
- آيين‌نامه‌هاي فعاليت‌هاي ورزشي و فوق برنامه
- اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي و مسائل انضباطي
- اداره امور غذاخوري‌هاي دانشجويي
ج) بررسي مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون دانشجويي دانشگاه، به شوراي دانشجويي ارجاع مي‌شود و اظهار نظر درباره آنها.
‌د) همكاري در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي رفاهي (‌قرض‌الحسنه - وام و كار دانشجويي، تعاوني مصرف و نقليه و...)
4 - شوراي تحصيلات تكميلي
‌ماده 27 - به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم‌آوردن امكانات در زمينه گسترش دوره‌هاي تخصصي، شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها به شرح زير تشكيل‌مي‌شود.
‌ماده 28 - الف) تركيب اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه
1) معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه (‌رييس شورا)
2) معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه
3) مسئولان (‌مديران) تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها يا نمايندگان شوراهاي تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها
4) مسئول خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه
ب) وظايف شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه عبارت‌اند از:
‌الف) همكاري با معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيأت رييسه و آيين‌نامه‌ها و‌برنامه‌هاي مصوب
ب) تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه از جمله:
- برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري
- پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه، اجراي برنامه‌هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب
- بررسي آيين‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر درباره آنها
- پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي دانشگاه
- برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي دانشگاه
ج) بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي‌شود
‌د) بررسي كيفيت آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره‌ها و ارائه گزارش آن‌به شوراي دانشگاه
ه) بررسي پيشنهاد تأسيس رشته‌ها و دوره‌هاي تكميلي جديد دانشگاه
‌و) تصويب عناوين رساله (‌پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و بالاتر)
‌ماده 29: (1) شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در دانشگاه‌هاي تخصصي
‌الف) تركيب اعضاء:
1) رييس دانشكده (‌رييس شورا)
2) معاون آموزشي دانشكده (‌نايب رييس)
3) نمايندگان شاخه‌هايي كه مجري دوره‌هاي تخصصي هستند با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدريس يا تحقيق.
4) در صورت لزوم يك يا دو تن از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه‌ها با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي
ب) وظايف:
1) كليه وظائف گروه‌هاي آموزشي مندرج در آيين‌نامه‌هاي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتر (PHD) در دانشكده‌هاي تخصصي به عهده شوراي‌تحصيلات تكميلي دانشكده واگذار مي‌شود.
2) شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در دانشگاه‌هاي جامع:
‌الف) تركيب اعضاء:
1) رييس دانشكده (‌رييس شورا)
2) معاون آموزشي دانشكده (‌نايب رييس)
3) معاون پژوهشي دانشكده
4) نمايندگان گروه‌هاي آموزشي كه مجري دوره‌هاي تخصصي هستند با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه آموزشي يا پژوهشي
5) 1 تا 2 نفر از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه‌ها با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي
ب) وظائف:
‌شوراي تحصيلات تكميلي هر دانشكده جانشين شوراي آموزشي - پژوهشي آن دانشكده در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا خواهد بود.
5 - شوراي فرهنگي
‌ماده 30 - به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌هاي فرهنگي دانشگاه در چهارچوب سياست‌ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختيارات و وظايف‌مراجع و نهادهاي ذيربط و همكاري با رييس دانشگاه در تحقق ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي اسلام در شئون مختلف، شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل‌مي‌شود.
‌ماده 31 - اعضاي شوراي فرهنگي عبارت‌اند از:
1) رييس دانشگاه به عنوان رييس شورا
2) معاون فرهنگي
3) معاون دانشجويي
4) يك نفر عضو هيأت علمي با رعايت شرايط موضوع بند "‌الف" ماده 4 به انتخاب رييس دانشگاه
5) مسئول دفتر شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه
6) نماينده‌اي از جهاد دانشگاهي كه به درخواست رييس دانشگاه از طرف جهاد دانشگاهي معرفي خواهد شد.
7) يك دانشجو به پيشنهاد انجمن اسلامي دانشجويان و تأييد رييس دانشگاهي
8) يك دانشجو از دوره‌هاي تخصصي (‌كارشناسي ارشد به بالا) به انتخاب رييس دانشگاه
‌ماده 32 - وظايف شوراي فرهنگي عبارت است از:
‌الف) برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دانشگاه
ب) همكاري براي گسترش و تعميق مباني ارزشي، ديني، اخلاقي و انقلابي با برگزاري برنامه‌هاي مناسب فرهنگي و تبليغاتي
ج) ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي دفتر نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاد دانشگاهي و انجمن‌هاي اسلامي.
‌د) برنامه‌ريزي و تعيين خط مشي فعاليتهاي فوق برنامه دانشگاه با همكاري معاونت دانشجويي و طرح‌هاي تحقيقاتي فرهنگي و سياسي با همكاري‌معاونت پژوهشي و برقراري پيوند سازنده و سودمند ميان استاد و دانشجو با همكاري معاونت آموزشي
ه) همكاري براي ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاري سمينارها، جلسات و برنامه‌هاي آموزشي مشترك
‌و) برنامه‌ريزي براي گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي
‌ز) شناخت و سازماندهي نيروهاي متعهد و مستعد از طريق نهادهاي دانشجويي و فرهنگي و معرفي براي كمك به جامعه در مواقع اضطراري
‌شوراي آموزشي - پژوهشي دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها
‌ماده 33 - در هر دانشكده كه داراي سه گروه آموزشي يا بيشتر باشند و همچنين در آموزشكده‌ها شوراي آموزشي - پژوهشي دانشكده و آموزشكده با‌اين تركيب تشكيل مي‌شود:
‌الف) رييس دانشكده يا آموزشكده
ب) معاونان دانشكده يا آموزشكده
ج) مديران گروه‌هاي دانشكده يا آموزشكده به انتخاب رييس دانشكده تا هفت نفر
‌تبصره) هنگام طرح مسائل و موضوعات وابسته به هر گروه آموزشي، رييس آن گروه با حق رأي براي شركت در شورا دعوت مي‌شود.
‌ماده 34 - وظايف شوراي آموزشي - پژوهشي دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها عبارت است از:
‌الف) برنامه‌ريزي جهت ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه ابلاغ مي‌گردد
ب) تدوين سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي دانشگاه
ج) بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه
‌د) بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه
ه) هماهنگي ميان گروه‌ها و بخشها در ارائه دروس مشترك
‌و) اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده يا آموزشكده
‌ز) بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه
ح) پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي
ط) بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رييس دانشكده به شورا ارجاع مي‌دهد.
ي) بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه
ك) بررسي طرح‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه
‌گروه‌هاي آموزشي
‌ماده 35 - گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده‌اي‌داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي‌دهند.
‌ماده 36 - وظيفه گروه عبارت است از:
‌الف) هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط
ب) تنظيم برنامه‌هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است
ج) نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسي و محتواي دروس بر اساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب
‌د) اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه
ه) اظهار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان
‌و) بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي - پژوهشي دانشكده يا آموزشكده
‌ز) اظهار نظر درباره بورسها و مأموريت‌هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده
ح) پيش‌بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدام براي طي مراحل قانوني
ط) ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي - پژوهشي
ي) برنامه‌ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه‌ريزي تفويض كرده است.
ك) بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درسها (‌از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با‌توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي تصويب در شوراي عالي برنامه‌ريزي
‌تبصره 1) اظهار نظر در مورد تقاضاي استخدام جديد، ارتقاي اعضاي هيأت علمي ارزيابي سالانه اعضاي هيأت علمي، بورسها و فرصت‌هاي مطالعاتي‌در هر گروه به وسيله كميته يا كميته‌هايي مركب از استادان، دانشياران و استادياران منتخب آن گروه كه سابقه خدمت بيشتري دارند و پس از تأييد رييس‌دانشكده به عنوان عضو كميته‌هاي تخصصي تعيين مي‌شوند، انجام مي‌گيرد.
‌تبصره 2) در دانشگاه‌هاي جديدالتأسيس و گروه‌هايي كه تعداد اعضاي هيأت علمي استاديار و بالاتر آنها از سه نفر كمتر باشد، بررسي موارد مندرج در‌تبصره 1 به عهده شوراي آموزشي دانشكده است.
‌ماده 37 - شوراي هر گروه، دو تن از اعضاي آن گروه را كه واجد شرايط بند "‌الف" ماده 4 و حداقل در مرتبه استادياري باشند، براي تصدي مديريت‌گروه به رييس دانشكده معرفي مي‌كند، به پيشنهاد رييس دانشكده و با تأييد و حكم رييس دانشگاه، يكي از آنان به مدت دو سال به مديريت گروه‌منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است
‌تبصره) مواد استثنايي به تشخيص رييس دانشگاه تصميم‌گيري مي‌شود.
‌ماده 38 - معاون گروه، توسط مدير گروه پس از تأييد رييس دانشكده تعيين و با حكم رييس دانشكده يا آموزشكده منصوب مي‌شود
‌ماده 39 - وظيفه مدير گروه عبارت است از:
‌الف) تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه‌قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رييس دانشكده
ب) ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه
ج) نظارت بر كليه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي
‌د) تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به رييس دانشكده
ه) تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط
‌و) تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رييس دانشكده يا آموزشكده براي‌هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوباتي كه رييس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.
‌ز) پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده
ح) انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رييس دانشكده و يا آموزشكده
ط) پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رييس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در‌شوراي پژوهشي دانشگاه
ي) ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده
‌ماده 40 - اين آيين‌نامه در چهل ماده و 13 تبصره در دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 70.4.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي‌رسيد.
 

دانلود به صورت PDF