منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌آئين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آئين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور
‌كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي بر اساس فرمان مورخ 1361.10.15 حضرت امام خميني (‌ره)‌و به استناد ماده (18) قانون گزينش معلمان مصوب 1374.6.14 و قانون تسري قانون مذكور مصوب 1375.2.9 آئين‌نامه اجرايي را بنا به پيشنهاد‌هيأت عالي گزينش، به شرح ذيل تصويب نمود: 
‌فصل اول - كليات
 
‌ماده 1 - در اين آئين نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد:
‌الف -"‌هيأت عالي" به جاي هيأت عالي گزينش
ب - "‌هيأت" به جاي هيأت مركزي گزينش 
ج - "‌هسته" به جاي هسته گزينش
‌د - "‌نهاد" به جاي نهاد رياست جمهوري
‌هـ - "‌سازمان" به جاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
‌و - "‌قانون گزينش" به جاي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1374.6.14 مجلس شوراي اسلامي.
‌ز - "‌قانون تسري" به جاي قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي‌دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي مصوب 1375.2.9 مجلس شوراي اسلامي.
 
‌ماده 2 - امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي، غير رسمي (‌پيماني - قراردادي -‌روزمزد و عناوين مشابه) و مشمولين قانون كار در كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحده قانون تسري و ماده (2) قانون گزينش تابع احكام مقرر در‌قانون گزينش و اين آئين نامه خواهد بود.
‌تبصره 1 - هرگونه جذب و بكارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي‌باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعايت ماده فوق غير قانوني است.
‌تبصره 2 - اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور، مأموريت يا انتقال به دستگاه ديگر در مشاغل حساس، بورسيه شدن (‌دوره‌هاي بلند مدت) و‌همچنين پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاهها منوط به تاييد گزينش است.
‌تبصره 3 - گزينش كاركنان وزارت اطلاعات از شمول اين آئين‌نامه مستثني بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
 
‌فصل دوم - ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح
 
‌ماده 3 - ضوابط عمومي گزينش اعتقادي، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آئين‌نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزينش است و التزام‌عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارتست از:
1 - عمل به واجبات از قبيل نماز، روزه و...
2 - اجتناب از محرمات (‌عدم ارتكاب به معاصي كبيره)
 
‌ماده 4 - جزئيات مصاديق ضوابط عمومي و انتخاب اصلح (‌ضوابط عمومي و ملاكهاي تقدم)، ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش كشور و‌دستورالعملهاي مورد نياز توسط هيأت عالي تنظيم و ابلاغ خواهد شد. در تعيين موازين شرعي و تطبيق كليه امور گزينش با مباني فقهي، هيأت عالي‌حسب آراء فقهي حضرت امام خميني (‌رض) و ولي فقيه اقدام خواهد كرد.
‌تبصره 1 - امر گزينش در مشاغل حساس و همچنين موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.
‌تبصره 2 - اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور از مصاديق موارد خاص و مشاغل آموزشي، امنيتي از مصاديق مشاغل حساس محسوب گردد.‌تشخيص ساير موارد خاص با هيأت عالي خواهد بود و موارد حساس به ترتيب مقرر در ماده (41) تعيين خواهد شد.
 
‌فصل سوم ـ تشكيلات، حدود وظايف و صلاحيتها
‌الف - هيات عالي
 
‌ماده 5 - دبير هيات عالي گزينش كه به پيشنهاد اعضاء هيات عالي و حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود همتراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره(2) ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت (‌استانداران، سفرا) مي‌باشد.
‌تبصره - در صورتي كه رئيس جمهور به استناد ماده (6) قانون گزينش، اجراي قانون را به ديگري واگذار نمايد حكم دبير هيات عالي به ترتيب فوق‌توسط وي به عنوان رياست هيات عالي گزينش صادر خواهد شد.
 
‌ماده 6 - هيات عالي با همكاري هياتها و دستگاههاي ذيربط نسبت به ايجاد و توسعه بانك اطلاعاتي گزينش كشور اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره - هياتها و مراكز اطلاعاتي، دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي، سازمانهاي حفاظت و اطلاعات و عقيدتي - سياسي نيروهاي‌مسلح مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اين زمينه حسب نظر هيات عالي معمول دارند.
 
‌ماده 7 - هيات عالي موظف است نسبت به تدوين نظام جامع آموزش گزينش كشور با استفاده از تجارب عملي و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در‌متون فقهي و دستاوردهاي علمي اقدام نمايد و با توسعه پژوهشها نسبت به دستيابي به روشهاي بهينه انجام كار مبادرت ورزد. هيات عالي مي‌تواند‌دوره‌هاي مزبور را رأسا اجرا و يا اجراي آن را به هياتها تفويض نمايد.
‌تبصره 1 - استفاده از مزاياي استخدامي دوره‌هاي آموزشي مزبور با كسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - اشتغال كارگزاران در امر گزينش كشور در صورت تاييد صلاحيت به ترتيب مقرر در قانون گزينش و قانون تسري، منوط به طي دوره‌هاي‌آموزشي مقرر خواهد بود.
 
‌ماده 8 - وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي‌تواند در جلسات هيات عالي در موارد ذيل شركت نمايد:
1 - تصويب دستورالعمل يا رويه خاص دستگاه ذيربط.
2 - ايجاد هيات جديد، ادغام يا انحلال هيات مركزي دستگاه ذيربط.
3 - اعلام نظر نهايي نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمايندگان وزراء در هياتها، اعضاي هسته‌ها شكايات و گزارش بازرسي حسب‌تشخيص هيات عالي.
4 - درخواست وزير جهت شركت در جلسه.
 
ب - هيات مركزي گزينش
‌ماده 9 - جلسات هيات با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آنان با حداقل دو راي معتبر خواهد بود.
 
‌ماده 10 - هيات موظف است بر اساس دستورالعمل هيات عالي نسبت به استعلام سوابق پذيرفته شدگان در كليه آزمونها و يا معرفي شدگان‌موضوع ماده (2) قانون گزينش و مشمولين ماده واحده قانون تسري از بانك اطلاعاتي موضوع ماده (5) اين آئين‌نامه و ساير مراجع ذيربط اقدام نمايد.
 
‌ماده 11 - هيات مي‌تواند با توجه به حجم فعاليتها، توسعه يا كاهش فعاليتهاي موجود، پراكندگي جغرافيايي واحدهاي وابسته و تابعه در مركز و‌استانها و ساير ضرورتهاي مرتبط با امر گزينش، نسبت به ايجاد، ادغام و يا تفكيك هسته‌ها با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌تبصره 1 - در جهت تسريع جذب نيرو و احتراز از ايجاد تشكيلات غير ضرور در واحدهاي تابعه و استاني دستگاهها هيات مي‌تواند عنداللزوم‌يكي از واحدهاي هسته را تشكيل داده و ساير امور مربوطه را توسط يكي از هسته‌هاي مركزي و استاني، منطقه‌اي و يا سيار با رعايت قانون گزينش و‌اين آئين‌نامه انجام دهد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه اقدامات موضوع اين ماده با تاييد هيات عالي مستلزم افزايش پستهاي سازماني باشد مراجع قانوني ذيربط نسبت به تاييد‌آن عمل خواهند نمود.
 
‌ماده 12 - هيات موظف است نسبت به انجام امور گزينش خواهران متقاضي، توسط خواهران با رعايت مقررات قانون تسري و قانون گزينش بر‌اساس دستورالعملي كه به تصويب هيات عالي مي‌رسد اقدام نمايد.
‌تبصره 1 - هيات عالي موظف است به تناسب حجم فعاليت گزينش خواهران كشور و به منظور پشتيباني‌هاي علمي، فني، اجرايي، آموزشي،‌نظارت و بازرسي آنها نسبت به پيش‌بيني سازمان كار مناسب اقدام نمايد.
‌تبصره 2 - هيات و هسته موظفند متناسب با جذب نيروهاي مورد نياز دستگاه بر حسب جنسيت، نسبت به ارائه سازمان كار و همكاري نيروهاي‌خواهر يا برادر واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش اقدام نمايند.
 
‌ماده 13 - هيات موظف است پس از انتخاب نيروهاي مقرر در بند (4) ماده (5) قانون گزينش (‌غير از اعضاء هيات) نسبت به تشكيل پرونده و‌بررسي سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش موارد را جهت تاييد نهايي به هيات عالي ارسال نمايد.
 
‌ماده 14 - هر گونه جابجايي و نقل و انتقال اعضاء هسته‌ها و كاركنان دبيرخانه هيات با هماهنگي هيات و ساير كاركنان هسته با هماهنگي هسته‌انجام مي‌گيرد.
‌تبصره - بكارگيري نيروهاي مورد نياز دبيرخانه هيات، به پيشنهاد مسئول دبيرخانه و تاييد هيات خواهد بود.
 
ج - هسته گزينش
‌ماده 15 - انجام مراحل اجرائي گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش به عهده هسته است كه مرجع ابتدايي صدور آراء گزينش‌مي‌باشد.
‌تبصره - آراء صادر شده توسط هسته‌ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفيذ هيات مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هيات مي‌تواند‌اختيارات موضوع اين تبصره را به هسته تفويض نمايد.
 
‌ماده 16 - صدور راي در گزينش افراد با حضور سه عضو كه با حكم دبير هيات منصوب مي‌شوند انجام مي‌گيرد و تصميمات آنها با اكثريت آراء‌معتبر است.
‌تبصره - مرحله اول تجديد نظر با حضور دو عضو ديگر هسته و يكي از اعضاء قبلي و با رعايت اكثريت آراء در اخذ تصميمات انجام مي‌گيرد.
 
‌ماده 17 - مدير هسته كه از بين اعضا و با حكم دبير هيات منصوب مي‌گردد مستقيما مسئوليت واحد امور اجرائي هسته را بر عهده خواهد داشت.
 
‌ماده 18 - افرادي كه در پستهاي سازماني گزينش با رعايت كليه مقررات مربوطه منصوب مي‌شوند در صورتي كه مجموع وجوه دريافتي آنان نسبت‌به حقوق و مزاياي شغل قبلي كاهش پيدا نمايد، از تفاوت تطبيق بهره‌مند خواهند شد.
 
‌د - دستگاهها
‌ماده 19 - به منظور اجراي امور گزينش در موعد مقرر، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد كليه امكانات مورد نياز هيات عالي، هياتها و هسته‌هاي‌تابعه اعم از فضا، وسيله نقليه، نيروي انساني مورد نياز، منابع مالي (‌با بهره‌مندي از تمامي مزاياي مشابه كاركنان آن نهاد يا دستگاه) و ساير خدمات‌پشتيباني را تامين نمايند.
‌تبصره - هيات موظف است در موارد استثنايي و پيش‌بيني نشده فهرست نيازهاي خود و هسته‌هاي تابعه را به امكانات و نيروي انساني يك ماه‌قبل از شروع انجام امور گزينش به وزير يا بالاترين مقام دستگاه اعلام نمايد.
 
‌ماده 20 - سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند قبل از تصويب تشكيلات هيات و هسته و همچنين در تهيه و تدوين طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل‌دستگاههاي اجرايي، نظر هيات عالي را اخذ و با رعايت آن اقدام نمايند.
‌تبصره 1 - طراحي و تنظيم تشكيلات سازماني هسته‌هاي گزينش و دبيرخانه هياتها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيات عالي تهيه‌و ابلاغ مي‌گردد.
‌تبصره 2 - واحد سازماني هسته زير نظر بالاترين مقام دستگاهي كه هسته در آن ايجاد شده در تشكيلات سازماني تعيين مي‌گردد سازمان و ساير‌مراجع ذيربط مكلفند در طراحي تشكيلاتي دستگاهها اين امر را رعايت نمايند.
‌تبصره 3 - هر گونه پيشنهاد تغيير در تشكيلات و پستهاي سازماني هسته با تاييد هيات و رعايت مقررات مربوطه خواهد بود.
‌تبصره 4 - پستهاي سازماني اعضاء هسته در امتداد پستهاي دبيرخانه هيات پيش‌بيني مي‌گردد.
 
‌ماده 21 - سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با كسب نظر هيات عالي گزينش ضمن اختصاص رديف مستقل بودجه‌اي براي هر يك از‌هياتها در زير رديف دستگاه مربوطه، اعتبار مورد نياز هيات و هسته‌هاي ذيربط را تامين نمايد.
‌تبصره - به منظور تامين بودجه مورد نياز هياتها و هسته‌ها در سال 1377، دستگاه موظف است بر اساس پيشنهاد هيات، اصلاحات لازم را در متن‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نيز موظف به تامين اعتبار مورد نياز هيات ذيربط خواهد بود.
 
‌ماده 22 - دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي، در اجراي ماده (16) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش كتبا به هيات اعلام مي‌نمايد و‌همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آئين‌نامه قبل از انتصاب يا بكارگيري و يا اتخاذ تصميم‌در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد.
‌تبصره - در صورت نياز به انجام مصاحبه‌هاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يك صاحبنظر به نمايندگي از هيات يا هسته ضروري‌مي‌باشد. دستورالعمل اين تبصره توسط هيات عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
 
‌ماده 23 - واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت با ادامه خدمت‌داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامي وي (‌و در مورد استخدام رسمي قبل از تبديل وضع به رسمي قطعي) اقدام نمايد.
‌تبصره 1 - در موارد تمديد قرارداد و تبديل وضع تا قطعي رسمي، در صورتي كه كارمند نسبت به نظر گزينش در مهلت مقرر اعتراض نمايد‌انتصاب افراد ديگر در پستهاي مربوط به آنان تا رسيدگي به اعتراض در هيات (‌مرحله دوم تجديد نظر حداكثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو‌تعهد خدمت، نياز به اخذ مجوز استخدامي جديد نمي‌باشد.
‌تبصره 2 - در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هيات عالي تعيين خواهد شد.
‌تبصره 3 - در مواردي كه پس از تجديد نظر اول يا دوم، داوطلب محق تشخيص داده شود بابت ايام عدم اشتغال از حقوق آمادگي به خدمت‌بهره‌مند خواهد شد و در صورتي كه حكم تداوم خدمت با رعايت غمض عين از بعض شرايط صادر بشود حقوقي بابت ايام مزبور، تعلق نگرفته وليكن‌ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت تلقي خواهد شد. تشخيص غمض عين طبق دستورالعمل هيات عالي، با هيات خواهد بود.
 
‌ماده 24 - در مواردي كه نظر گزينش در مقطع رسمي آزمايشي تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي بر عدم پذيرش باشد و مستخدم تقاضاي‌تجديد نظر نمايد، صدور حكم قطعي رسمي منوط به اخذ نظر گزينش مبني بر پذيرش مستخدم مذكور مي‌باشد و زمان رسيدگي در تجديد نظر اول و‌دوم به زمان مدت خدمت آزمايشي افزوده خواهد شد.
‌ماده 25 - واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند در صورتي كه نظريه مثبت هيات يا هسته نسبت به صدور حكم استخدام‌قطعي كارمندان آزمايشي اعلام نشده باشد، حداقل (6) ماه قبل از انقضاي خدمت آزمايشي نظر هسته يا هيات را راجع به صدور حكم استخدام قطعي‌آنان استعلام نمايند. در غير اينصورت متخلف به مراجع ذيربط معرفي مي‌شود.
‌تبصره 1 - هيات يا هسته (‌در صورت تفويض اختيار از سوي هيات به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پايان مدت مقرر خدمت آزمايشي‌مستخدم نظر خود را به واحد كارگزيني يا واحد امور اداري دستگاه اعلام نمايد، در غير اينصورت واحدهاي مذكور در موعد قانوني اقدام خواهند نمود.
‌تبصره 2 - واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند يك نسخه از احكام صادره در هر مقطع از استخدام را به هيات يا هسته‌مربوطه ارسال نمايند.
‌تبصره 3 - در مواردي كه در زمان ابلاغ اين آئين‌نامه كمتر از (6) ماه به زمان انقضاي مدت خدمت آزمايشي مستخدم مانده باشد، كارگزيني و‌عناوين مشابه اداري موظفند به منظور صدور حكم قطعي سريعا نظر گزينش را اخذ نمايند.
 
‌ماده 26 - تاريخ صدور راي مبني بر عدم پذيرش توسط هسته، هيات و هيات عالي مبناي عدم اشتغال و يا قطع رابطه استخدامي توسط‌كارگزيني‌ها يا واحدهاي اداري مشابه در دستگاه مي‌باشد در اين صورت پرداخت وجه بابت كاركرد مستخدم از زمان صدور راي هسته تا زمان صدور‌حكم كارگزيني حداكثر تا مدت يك ماه بلامانع مي‌باشد.
 
‌ماده 27 - دبيرخانه هيات كه زير نظر هيات و در حوزه ستادي دستگاه مستقر مي‌باشد به عنوان واحد ستادي و اجرايي هيات جهت تحقق وظايف‌محوله از جمله موارد ذيل اقدام مي‌نمايد:
- تهيه پيش‌نويس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي لازم داخلي
- انجام امور بررسي صلاحيت اعضاء هسته‌ها و كاركنان دبيرخانه و تهيه گزارشات لازم جهت طرح در هيات.
- بررسي نمودار تشكيلات، تشكيلات تفصيلي و بودجه مورد نياز هيات و هسته‌هاي تابعه و پيشنهاد به هيات.
- انجام كليه امور پشتيباني، اداري، روابط عمومي، تداركات و... هيات مركزي.
- انجام اقدامات لازم جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي كاركنان در چارچوب مصوبات هيات عالي.
- پيگيري اجراء كليه مصوبات و تصميمات متخذه توسط هيات عالي و هيات مركزي در هسته‌هاي تابعه.
- برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي امور رايانه‌اي.
 
‌فصل چهارم - نظارت و بازرسي و رسيدگي به شكايات 
‌ماده 28 - هيات موظف است با توجه به ضوابط و معيارهاي مقرر در قانون گزينش و نيز بر اساس دستورالعمل هيات عالي نسبت به اجراي ضوابط‌و مصوبات و بررسي عملكرد هسته‌ها و سير مراحل گزينش متقاضيان نظارت دقيق نمايد و عنداللزوم در آراء صادره تجديد نظر نمايد.
‌تبصره - دبير هيات و مدير هسته با رعايت مقررات گزينش، پاسخگوي مراجع رسمي مقرر در قانون گزينش و اين آئين‌نامه مي‌باشند.
 
‌ماده 29 - هيچيك از اعضاي هيات، هسته، محققين و مصاحبه‌گران گزينش را نمي‌توان در ارتباط با وظايفي كه طبق قانون گزينش براي جمع‌آوري‌اطلاعات، مدارك و همچنين صدور راي دارند تحت تعقيب قضايي قرار داد.
‌تبصره - در صورتي كه هر يك از افراد فوق مرتكب جرائم عمومي و يا تخلفات اداري گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هيات عالي يا هيات‌مربوطه به مراجع قضائي، هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع ذيربط ارجاع خواهد شد.
 
‌ماده 30 - ديوان عدالت اداري در زمان رسيدگي به شكايات مقرر در تبصره (3) ماده (14) قانون گزينش از حيث نقض قوانين و مقررات در هر‌مرحله نسبت به استعلام نظر هيات يا هيات عالي اقدام و پس از بررسي و استماع نظرات، راي خود را صادر مي‌نمايد.
 
‌ماده 31 - هيات عالي مي‌تواند براي رسيدگي به هر گونه پرونده و سوابق گزينشي، نسبت به تشكيل كميته يا كميته‌هاي بررسي مركب از 3 تا 5 نفر‌از افراد ذيصلاح در امور گزينش با رعايت شرايط مقرر در ماده 13 قانون گزينش اقدام نمايد.
‌تبصره - كليه اقدامات اجرايي گزينش موضوع ماده فوق از قبيل انجام تحقيقات، مصاحبه، نظردهي توسط دبيرخانه هيات عالي انجام مي‌شود.
‌ماده 32 - هيات و هسته (‌با نظر هيات) مي‌توانند در مواقع كثرت كار نسبت به تشكيل كميته‌هاي بررسي مركب از 3 تا 5 عضو واجد شرايط مقرر‌در ماده (13) قانون گزينش پس از تاييد اعضاء توسط هيات عالي به منظور بررسي مقدماتي و ارائه نظريه به هيات يا هسته اقدام نمايند.
 
‌ماده 33 - هرگونه رسيدگي به تخلفات گزينشي (‌عدم رعايت مقررات گزينش) كاركنان گزينش كشور بر اساس تبصره (2) ماده (14) قانون گزينش‌توسط هيات مربوطه و هيات عالي خواهد بود.
 
‌ماده 34 - هر يك از مراجع تجديد نظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي‌توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به‌صدور راي نمايند.
 
‌ماده 35 - افرادي كه بعد از ابلاغ قانون گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشده و قبلا اعتراض ننموده‌اند مي‌توانند‌حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه اعتراضيه خود را تحويل نمايند كه در اين صورت هيات، مسئول رسيدگي به آن خواهد بود.
 
‌ماده 36 - ماموران تحقيق و مصاحبه‌گران مراحل اول و دوم تجديد نظر يك پرونده، مستقل از يكديگر خواهند بود.
 
‌فصل پنجم - ساير مقررات
‌ماده 37 - شروع به طي مراحل گزينش در ورود به خدمت منوط به اعلام كتبي واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري دستگاه مي‌باشد.
 
‌ماده 38 - آراء و نظرات هيات و هسته تنها براي احراز صلاحيت شغلي داوطلبان در محدوده قانون گزينش مناط اعتبار است.
 
‌ماده 39 - در صورتي كه داوطلب كليه مراحل گزينشي را قبلا طي كرده باشد (‌اخذ نظر موافق)، بهنگام تمديد قرارداد يا تبديل وضع استخدامي و‌موارد انتقال يا ماموريت به دستگاههاي ديگر و همچنين بورسيه‌هاي داخل و خارج كشور، فاصله زماني آخرين بررسي تا زمان طرح موضوع در هيات يا‌هسته براي احراز حال فعلي وي با رعايت ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح ملاك عمل در گزينش خواهد بود. در موارد استثناء طبق نظر هيات و يا‌هيات عالي عمل خواهد شد.
‌تبصره - هر گونه استفاده از كاركنان شركتهايي كه جهت انجام امور خدماتي طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي مي‌باشند در مشاغل اداري و‌كارشناسي، آموزشي و حساس منوط به تاييد گزينش خواهد بود. نحوه بررسي گزينش در مورد اينگونه نيروها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه‌توسط هيات عالي تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.
 
‌ماده 40 - تاريخ دريافت ليستهاي درخواستي و مورد نياز هيات و هسته و مدارك شناسايي متقاضيان از كليه مراجع و واحدهاي مسئول مقرر در‌ماده (2) قانون گزينش اعم از سازمان سنجش و ساير مراجع برگزار كننده آزمونهاي علمي، استخدامي و كارگزيني‌ها، ملاك شروع امر گزينش موضوع‌زمان مقرر در ماده 16 "‌قانون گزينش" مي‌باشند.
‌تبصره - مراجع مقرر در اين ماده موظفند هماهنگي‌هاي لازم را به منظور زمانبندي انجام امر گزينش با هيات يا هسته معمول دارند.
 
‌ماده 41 - نحوه طبقه‌بندي اسناد و پرونده‌هاي گزينشي، نگهداري و نقل و انتقال آنها و چگونگي انجام مكاتبات طبقه‌بندي شده در هياتها و‌هسته‌ها و همچنين احصاء مشاغل حساس (‌علاوه بر موارد مذكور در تبصره (2) ماده (4) اين آئين‌نامه) حسب ضوابطي خواهد بود كه توسط هيات‌عالي و با همكاري "‌سازمان" و وزارت اطلاعات تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
 
‌ماده 42 - بكارگيري مستخدمين رسمي و ثابت كه رابطه استخدامي آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طي مراحل گزينش خواهد بود.
 
‌ماده 43 - كليه اطلاعات به دست آمده در مراحل مختلف گزينش به صورت محرمانه در پرونده گزينش داوطلبان ثبت و ضبط مي‌گردد، و افشاي‌آن مجاز نمي‌باشد و با متخلفين طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
‌تبصره - در صورت درخواست داوطلبان، موارد به صورت كلي، محرمانه و كتبي به وي اعلام شود.
 
‌ماده 44 - ارزشيابي سالانه مسئول و معاونين دبيرخانه هيات و اعضاي هسته‌هاي گزينش كشور توسط هيات و ساير كاركنان دبيرخانه توسط‌مسئول دبيرخانه با رعايت سلسله مراتب مربوطه و طبق ضوابط حاكم بر ارزشيابي كاركنان دولت، صورت خواهد گرفت.
‌تبصره - ارزشيابي ساير كاركنان هسته گزينش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تاييد سازمان خواهد رسيد.
 
‌ماده 45 - فرايند بررسي نياز و صدور مجوز استخدام و برگزاري آزمون عمومي، آزمون علمي و گزينش از يكديگر منفك بوده و دستگاه حسب‌قوانين و مقررات موضوعه وظايف خود را انجام داده و هماهنگي لازم با هيات يا هسته (‌در غير موارد بررسي نياز و صدور مجوز) را طبق دستورالعمل‌صادره از هيات عالي بعمل خواهد آورد.
 
‌ماده 46 - ملاك زمان مقرر در ماده (14) قانون براي رسيدگي به شكايات داوطلبان يكي از زمانهاي ذيل خواهد بود:
‌الف - آگهي در جرايد كثيرالانتشار (‌حداقل يكبار) براي پذيرفته‌شدگان علمي و نهايي توسط مراجع برگزار كننده آزمون (‌با شرط اعلام قبلي زمان‌نتيجه به كليه داوطلبان)
ب - دريافت كارنامه مبني بر عدم پذيرش داوطلب از مراجع برگزار كننده آزمون و همچنين دريافت حكم توسط شخص متقاضي از طريق پست‌سفارشي.
ج - تاريخ ابلاغ حكم توسط اداره كارگزيني يا عناوين مشابه در دستگاه (‌طبق تبصره (1) ماده (90) آئين دادرسي مدني).
‌د ـ تاريخ ابلاغ راي توسط هيات يا هسته به فرد ذينفع
‌تبصره - كليه مراجع برگزار كننده آزمون، بخشهاي اداري ذيربط، هيات و هسته‌ها مكلفند حسب يكي از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن‌داوطلبان اقدام و از اصول آن اطمينان حاصل نمايند.
 
‌ماده 47 - در مواردي كه تبديل وضع استخدامي مستخدم رسمي آزمايشي بر اساس نظر گزينش ذيربط به استخدام رسمي قطعي ميسر نمي‌گردد‌ادامه اشتغال وي به صورت پيماني يا قراردادي در صورت تاييد گزينش و نياز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.
‌تبصره - تبديل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادي يا پيماني به رسمي آزمايشي پس از اعلام نظر گزينش بلامانع خواهد بود.
 
‌ماده 48 - مؤسسات خارج از شمول قانون گزينش و قانون تسري بدون اخذ مجوز رسمي از هيات عالي و رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به‌گزينش نمي‌توانند از نام هيات يا هسته استفاده نمايند.
 
‌ماده 49 - هر گونه به كارگيري افراد غير واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش و موارد مندرج در اين آئين‌نامه توسط دستگاه، نهاد، هيات و‌هسته در امر گزينش كشور مطلقا ممنوع است و در صورت بكارگيري، هيات عالي رأسا نسبت به عزل آنها و تعيين جانشين اقدام مي‌نمايد.
 
‌ماده 50 - هياتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سياسي (‌تبصره 3 ماده 2) مشمولين ماده (2) قانون گزينش از وزارت اطلاعات و ساير مراجع‌ذيربط حسب مورد اقدام نمايند و وزارت اطلاعات و ساير مراجع مقرر در ماده (17) قانون گزينش نيز موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه در خصوص‌موارد درخواستي، كتبا به همراه مدارك (‌در حد مقدور) اعلام نظر نمايند در غير اين صورت هيات يا هسته مي‌توانند اقدام نمايند. بديهي است در‌صورت دريافت نظر مراجع مذكور تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي، مراتب توسط هيات يا هسته ترتيب اثر داده خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مواردي كه نظر مراجع فوق‌الذكر پس از انقضاي مدت خدمت آزمايشي واصل گردد و حكم قطعي رسمي صادر شده باشد، مورد‌جهت رسيدگي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه ذيربط ابلاغ مي‌گردد.
‌تبصره 2 - مكاتبه با وزارت اطلاعات از طريق هيات و ساير مراجع مقرر توسط هسته نيز مي‌تواند انجام گيرد.
 
‌ماده 51 - عدم پذيرش در گزينش و در يك مقطع زماني و يا يك آزمون، مانع از شركت در آزمونهاي بعدي و انجام گزينش مجدد نخواهد بود.
 
‌ماده 52 - دبير هيات و مدير هسته با هماهنگي بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد در جلسات شوراي معاونين و يا مديران شركت خواهند‌كرد.
 
‌آئين‌نامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در مورخ بيست و پنجم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت در جلسه مشترك كميسيون‌آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق‌نوري
 

دانلود به صورت PDF