منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل مؤسسات مسافربري و حمل و نقل زميني ‌مصوب 1352.5.6 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل مؤسسات مسافربري و حمل و نقل زميني
‌مصوب 1352.5.6 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
‌ماده 1 - مديران مسئول مؤسسات مسافربري و حمل و نقل بايد از دادن مسافر و تحويل بار به وسائط نقليه‌اي كه به وسايل ايمني زير مجهز نباشند‌خودداري نمايند:
‌الف - جعبه كمكهاي اوليه درماني.
ب - مثلث شبرنگ.
ج - چراغ چشمك‌زن.
‌د - كپسول آتشن‌نشاني.
ه - دستگاه سنجش سرعت و زمان (‌تاخوگراف) بدون نقص فني.
‌ماده 2 - مديران مؤسسات مسافربري و حمل و نقل مسئول بايد رانندگان وسائط نقليه مربوط را ملزم به داشتن مدارك زير نموده و از تحويل مسافر‌و بار به وسائط نقليه‌اي كه رانندگان آن فاقد مدارك مزبور باشند خودداري نمايند:
‌الف - گواهينامه بيمه اجباري شخص ثالث.
ب - گواهي بيمه انفرادي راننده و كمك‌راننده و مهماندار در صورتي كه وسيله نقليه داراي مهماندار باشد.
ج - كارت شناسايي عكس‌دار راننده كه از طرف شهرباني تهيه و تنظيم مي‌شود.
‌د - گواهي وابستگي وسيله نقليه به يكي از مؤسسات مسافربري يا حمل و نقل مجاز.
ه - دفترچه كار وسيله نقليه كه به وسيله پليس راه تهيه و تنظيم مي‌شود.
‌و - دفترچه انفرادي راننده كه وسيله پليس راه تهيه و تنظيم مي‌شود.
‌ماده 3 - رانندگي اتوبوس و ميني‌بوس بيش از هشت ساعت در يك شبانه‌روز براي هر راننده ممنوع است. مديران مسئول مسافربري مكلفند براي‌مسافرتهايي كه مستلزم بيش از هشت ساعت رانندگي با سرعت مجاز در يك شبانه‌روز است راننده كمك پيش‌بيني نمايند در صورت توافق مؤسسه و‌راننده ممكن است راننده دو ساعت نيز به عنوان اضافه‌كار انجام وظيفه نمايد در هر حال در شبانه‌روز بيش از ده ساعت ممنوع است.
‌ماده 4 - مؤسسات باربري مكلفند در موقع بارگيري ظرفيت وسيله نقليه را كه از طرف شهرباني در كارت شناسايي قيد شده و شرايط مربوط به طول‌و عرض و ارتفاع و وزن بار را طبق مقررات توزين وزارت راه در نظر گرفته و از حمل محمولاتي كه شرايط مزبور در آن رعايت نشده خودداري نمايند‌براي حمل بارهاي حجيم و سنگين وزن غير قابل تفكيك كه ابعاد و وزن آنها بيش از حدود مشخص شده در مقررات توزين باشد بايد پروانه و اجازه‌حمل از مقامات مسئول وزارت راه دريافت نمايند.
‌تبصره - مؤسسات باربري مكلفند براي توزين و قواره كردن بار ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه يك دستگاه باسكول به ظرفيت‌حداقل 40 تن و در مؤسساتي كه بار به ميزان كافي نباشد قپان دستي مناسب به تشخيص وزارت راه و همچنين يك دستگاه سنجش عرض و ارتفاع بار(‌گاباري) به اندازه مجاز داشته باشند.
‌ماده 5 - هر يك از مؤسسات مسافربري و حمل و نقل كه مقررات اين آيين‌نامه را رعايت نكند به استناد ماده 11 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و‌اخذ جرائم رانندگي و تبصره ذيل آن براي مدت حداكثر يك ماه به تناسب اهميت تخلف و تأثير آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگي از طرف‌شهرباني يا ژاندارمري كل كشور تعطيل خواهد شد
‌تعطيل مازاد بر مدت يك ماه تا يك سال و رسيدگي به اعتراض طبق ماده 11 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي به عمل خواهد آمد.
‌ماده 6 - تعطيل مؤسسه مسافربري و حمل و نقل زميني شامل هر نوع فعاليت مؤسسه مركزي يا نمايندگي متخلف با رعايت تبصره ذيل ماده 11‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي خواهد بود.
‌ماده 7 - مفاد ماده 11 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي راجع به اعتراض مديران به تعطيل مؤسسه در مورد ماده شش اين‌آيين‌نامه نيز لازم‌الاجراء است.
‌ماده 8 - هر گاه ژاندارمري كل كشور تعطيل مؤسسه مسافربري و حمل و نقل واقع در حوزه استحفاظي شهرباني كل كشور را به علت وقوع تخلف‌در حوزه استحفاظي خود لازم تشخيص دهد طبق مقررات اين آيين‌نامه اتخاذ تصميم نموده مراتب را براي اجراء به شهرباني كل كشور اعلام مي‌كند و‌در موردي كه تخلف در حوزه استحفاظي شهرباني اتفاق افتاده و مؤسسه مسافربري و حمل و نقل در حوزه استحفاظي ژاندارمري كل كشور قرار داشته‌باشد تصميم شهرباني براي اجراء به ژاندارمري كل كشور اعلام خواهد شد.
‌ماده 9 - تعطيل مؤسسات حمل و نقل در صورت قطعيت در دفتر مخصوصي كه شهرباني و ژاندارمري تهيه خواهند كرد ثبت مي‌شود.
‌به علاوه مراتب بايد در پشت پروانه كار مؤسسه به وسيله دادگاه و در صورت عدم اعتراض به وسيله اداره راهنمايي و رانندگي شهرباني يا پليس را‌منعكس شود.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره به استناد ماده 11 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350.3.30 در تاريخ‌ششم و هفدهم تير ماه 1352 به تصويب كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس شوراي ملي و در تاريخ ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و‌دو شمسي به تصويب كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس سنا رسيده است.
 
 

دانلود به صورت PDF