منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1348.7.22 كميسيون كشور مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري
‌مصوب 1348.7.22 كميسيون كشور مجلسين
‌ماده 1 - به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثي يا اصلاحي واقع مي‌شوند‌به نسبت بر تا 25 متر عمق از بر گذر حق مرغوبيت تعلق مي‌گيرد.
‌ماده 2 - حق مرغوبيت بر اساس ارزيابي عرصه بر طبق مواد 16 و 18 قانون نوسازي و عمران شهري با ضرايب مندرج در جدول حق مرغوبيت اين‌آيين‌نامه محاسبه و تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - دريافت حق مرغوبيت منوط به قطعي شدن حق مرغوبيت و ارزيابي عرصه است.
‌ماده 3 - املاكي كه در نتيجه احداث يا توسعه يا اصلاح معابر در بر خيابانهاي 15 متر عرض يا بيشتر واقع شود و عمق زمين آن كمتر از 25 متر باشد‌بر حق مرغوبيت آنها به شرح زير اضافه مي‌گردد:
‌از 5 متر تا 10 متر فاصله 30 درصد ضريب مندرج در جدول ضميمه.
‌بيشتر از 10 متر تا 15 متر فاصله 20 درصد ضريب مندرج در جدول ضميمه.
‌بيشتر از 15 متر تا 20 متر فاصله 10 درصد ضريب مندرج در جدول ضميمه.
‌ماده 4 - در مورد گذرهايي كه عرض آنها در فاصله بين دو رقم مندرج در جدول قرار مي‌گيرد نزديكترين عرض مندرج در جدول ملاك محاسبه‌خواهد بود و اگر از دو عرض مندرج در جدول به يك فاصله باشد در اين صورت عرض كمتر مأخذ محاسبه قرار مي‌گيرد.
‌ماده 5 - هيأت ارزيابي در موقع اجراي ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مكلف است علاوه بر اراضي و املاكي كه مشمول عمليات اجرايي‌طرح واقع مي‌شوند عرصه املاكي را هم كه در بر گذر اصلاحي يا احداثي واقع و مشمول عمليات اجرايي طرح قرار نگرفته‌اند در اجراي ماده 18 قانون‌مذكور تا عمق 25 متر ارزيابي و در فهرست منظور نمايد.
‌ماده 6 - املاكي كه در بر گذر احداثي يا توسعه و اصلاحي قرار مي‌گيرند اگر علاوه بر گذر مذكور داراي بر مشرف به گذر ديگري نيز باشند به تناسب‌عرض گذر ديگر از مبلغ حق مرغوبيتي كه به ملك تعلق مي‌گيرد به نسبتهاي زير كسر مي‌شود:
1 - در صورتي كه عرض گذر ديگر كمتر از 8 متر باشد 15% مبلغ حق مرغوبيت.
2 - در صورتي كه عرض گذر ديگر 8 تا 10 متر باشد 25% مبلغ حق مرغوبيت.
3 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 10 متر تا 12 متر باشد 30% مبلغ حق مرغوبيت.
4 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 12 متر تا 15 متر باشد 35% مبلغ حق مرغوبيت.
5 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 15 متر تا 20 متر باشد 40% مبلغ حق مرغوبيت.
6 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 20 متر تا 25 متر باشد 50% مبلغ حق مرغوبيت.
7 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 25 متر تا 30 متر باشد 55% مبلغ حق مرغوبيت.
8 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 30 متر تا 40 متر باشد 60% مبلغ حق مرغوبيت.
9 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 40 متر تا 45 متر باشد 65% مبلغ حق مرغوبيت.
‌تبصره - هر گاه ملك بيش از يك گذر قبلي داشته باشد فقط عرض گذر وسيعتر ملاك محاسبه كسر مرغوبيت قرار مي‌گيرد.
‌ماده 7 - پس از قطعيت ارزيابي و تعيين ميزان حق مرغوبيت شهرداري مكلف است از طريق انتشار آگهي در جرائد كثيرالانتشار محل و نامه پستي‌به مالكين يا قائم‌مقام قانوني آنان اعلام كند كه ظرف سه ماه براي پرداخت حق مرغوبيت قطعي شده و يا قرار تقسيط آن كه از سه سال تجاوز نخواهد‌كرد به شهرداري مراجعه نمايند.
‌تبصره - در مورد مؤدياني كه بدهي آنان بابت حق مرغوبيت بيش از بيست هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي به عمل‌مي‌آيد. در صورتي كه ملك مشمول حق مرغوبيت در وثيقه ديگري بوده و مالك هم وثيقه ديگري نداشته باشد مي‌تواند با تعهد عدم معامله قطعي بر‌روي ملك مورد مرغوبيت تا پايان پرداخت اقساط حق مرغوبيت قرار تقسيط را امضاء نمايد. در اين صورت شهرداري مكلف است مراتب تعهد را به‌اداره ثبت املاك مربوط براي درج در پرونده ملك مورد نظر اعلام دارد و ادارات ثبت مراتب را ضمن پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمي اطلاع خواهند‌داد.
‌ماده 8 - در صورتي كه مؤدي ظرف سه ماه مهلت مقرر در ماده 7 حق مرغوبيت قطعي شده خود را نپردازد و يا ترتيب لازم براي تقسيط آن ندهد‌شهرداري مكلف است طبق ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري با صدور اجراييه نسبت به وصول طلب خود از مؤدي يا استيفاء آن از عين ملك‌اقدام كند.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره و جدول ضميمه به استناد ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري كه در تاريخ دهم مهر ماه 1348 به‌تصويب كميسيون كشور مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيون‌كشور مجلس شوراي ملي رسيده و صحيح است.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
>‌جدول: دوره 22 - جلد 8 - صفحه 4032<
‌جدول فوق منضم به آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مي‌باشد.
 

دانلود به صورت PDF