منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي در دانشگاه‌ها (‌مصوب دويست و شصت و پنجمين جلسه مورخ 70.8.28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي در دانشگاه‌ها
(‌مصوب دويست و شصت و پنجمين جلسه مورخ 70.8.28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌شماره .2992‌دش - تاريخ 70.9.4
‌الف: تشكل‌هاي اسلامي دانشجويي
‌ماده 1 - تشكل اسلامي دانشجويي (‌از قبيل انجمن اسلامي، يا جامعه اسلامي دانشجويي و...) جمعيتي است مركب از دانشجويان داوطلب مسلمان‌كه در هر يك از مراكز آموزش عالي كشور مي‌تواند به وجود آيد و در محدوده وظايف قانوني خود فعاليت كند.
‌ماده 2 - هر دانشگاه مي‌تواند با رعايت شرايط و مفاد اين آيين‌نامه بيش از يك تشكل اسلامي دانشجويي داشته باشد.
‌ماده 3 - تشكل اسلامي دانشجويي در هر دانشگاه داراي شخصيت حقوقي مستقل است.
‌تبصره - تشكل اسلامي دانشجويي در هر دانشگاه مي‌تواند پس از احراز شرايط رسميت يافتن (‌شرايط مندرج در ماده 5) شعبه يا واحدهايي در‌دانشكده‌هاي آن دانشگاه داير كند.
‌ماده 4 - تشكلهاي اسلامي دانشجويي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مختلف مي‌توانند با حداقل پنج واحد دانشگاهي اتحاديه‌اي تشكيل دهند.
‌ماده 5 - تشكلهاي اسلامي مي‌توانند در دو مرحله داير شوند:
‌مرحله اول - هيأت مؤسس (‌با تعداد هفت نفر) به اضافه تعدادي از دانشجويان به "‌هيأت سه نفره بررسي صلاحيت هيأت مؤسسان" (‌موضوع ماده 6)‌خود را معرفي مي‌كنند.
‌تعداد دانشجويان (‌به اضافه اعضاء هيأت مؤسس) به شرح زير است:
‌براي دانشگاه‌هايي كه تا 2000 دانشجو دارند 30 نفر
‌براي دانشگاه‌هايي كه از 2000 تا 5000 دانشجو دارند 50 نفر
‌براي دانشگاه‌هايي كه از 5000 تا 10000 دانشجو دارند 70 نفر
‌براي دانشگاه‌هايي كه از 10000 دانشجو به بالا دارند 100 نفر
‌هيأت بررسي سه نفر (‌موضوع ماده 6) پس از تأييد صلاحيت، پروانه موقت براي اين تشكل‌ها صادر خواهد كرد.
‌مرحله دوم - هر گاه تعداد اعضاء يك تشكل به چهار درصد تعداد كل دانشجويان يك دانشگاه برسد آن تشكل رسميت مي‌يابد و مي‌تواند از امتيازاتي‌كه در حدود امكانات توسط رييس دانشگاه و طبق دستورالعمل تهيه شده توسط هيأت رييسه تخصيص داده مي‌شود برخوردار گردد.
‌تبصره - هر گاه تشكلي پس از رسميت يافتن شرايط عمومي خود را از دست بدهد يا تعداد اعضاء آن از حد نصاب (‌چهاردرصد) تنزل كند از رسميت‌ساقط خواهد شد.
‌ماده 6 - هيأت سه نفره بررسي صلاحيت تشكلهايي اسلامي در دانشگاه‌ها و صدور پروانه براي آنها عبارت‌اند از:
‌الف) نماينده دفتر شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه
ب) رييس يا نماينده رييس دانشگاه
ج) نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌بر حسب مورد)
‌ماده 7 - شرايط هيأت مؤسس عبارت است از:
‌الف) التزام عملي به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسي
ب) نداشتن فساد اخلاقي و سوابق محكوميت سياسي و جزايي در نظام جمهوري اسلامي و نداشتن محكوميت در كميته‌هاي انضباطي دانشجويي
ج) عدم وابستگي (‌چه در گذشته و چه در حال) به احزاب و گروه‌ها و سازمانهايي كه فعاليت آنها قانوناً ممنوع اعلام شده است.
‌ماده 8 - در صورتي كه هيأت مؤسس يا تشكلي در هر يك از دانشگاه‌ها با هيأت سه نفره اختلاف داشته باشد، مي‌توانند موضوع را براي حل و فصل به‌هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع كنند.
ب: تشكل‌هاي اسلامي اعضاء هيأت علمي
‌ماده 9 - اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مدارس عالي مي‌توانند در يك دانشگاه يك يا چند تشكل اسلامي اعضاء هيأت علمي تشكيل دهند.
‌ماده 10 - داوطلبان تشكيل يك تشكل اسلامي كه حداقل عده آنان بايستي هفت نفر بوده و واجد شرايط ماده 7 اين آيين‌نامه باشند اسامي خود را به‌هيأت سه نفر بررسي صلاحيت طبق ماده 6 اين آيين‌نامه ارائه و در صورت تأييد فعاليت خود را مي‌توانند با اخذ پروانه موقت شروع كنند.
‌ماده 11 - تشكل اسلامي هيأت علمي در هر دانشگاه در صورتي رسميت مي‌يابد و مي‌تواند بر مبناي پروانه دايم اخذ شده از كمك‌هاي دانشگاه‌برخوردار شود كه تعداد كل اعضاء آن (‌با احتساب 7 نفر هيأت مؤسس) به حداقل 4 درصد مجموع اعضاء هيأت علمي آن دانشگاه رسيده و در هيچ‌صورت از 10 نفر كمتر نباشد.
‌ماده 12 - اين آيين‌نامه مشتمل بر 12 ماده و 2 تبصره در دويست و شصت و پنجمين جلسه مورخ 70.8.28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب‌نهايي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF