منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران
1358.08.12
‌فصل اول - كليات
‌ماده 1 - شهرداري تهران و كليه مؤسسات تابع آن از لحاظ استخدامي مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود.
‌تبصره - مؤسسات تابع شهرداري تهران از نظر اين آيين‌نامه مؤسساتي هستند كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي باشند و حداقل پنجاه‌درصد سرمايه و يا منابع بودجه آنها از منابع مالي شهرداري تهران تأمين شده باشد و در هر مورد كه در اين آيين‌نامه كلمه شهرداري ذكر گرديده است‌منظور شهرداري تهران و مؤسسات تابع آن مي‌باشد.
‌ماده 2 - به طور كلي مستخدمين شهرداري از لحاظ استخدامي به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
‌الف - مستخدم ثابت كه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني شهرداري استخدام شده باشد.
ب - مستخدم رسمي كه تابع قانون استخدام كشوري است.
پ - مستخدم موقت كه به موجب قرارداد براي مدت معين و كار مشخص به استخدام شهرداري درآيد مقررات استخدامي اين قبيل مستخدمين و‌تغييرات بعدي آن بنا به پيشنهاد شهرداري و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب انجمن شهر خواهد رسيد.
ت - كارگران شهرداري مشمول قانون كار مي‌باشند، تشخيص مشاغل كارگري در شهرداري بنا به پيشنهاد شهرداري و تأييد سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور خواهد بود.
‌ماده 3 - فقط مستخدمين ثابت شهرداري موضوع بند الف ماده فوق مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود.
‌ماده 4 - سازمان تفصيلي شهرداري با قيد پستهاي سازماني با رعايت ماده 112 قانون استخدام كشوري به تصويب انجمن شهر خواهد رسيد.
‌ماده 5 - استخدام اتباع بيگانه در شهرداري با رعايت قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عمل خواهد آمد.
‌فصل دوم - ورود به خدمت
‌ماده 6 - داوطلبان استخدام در شهرداري بايد داراي شرايط زير باشند:
‌الف - تابعيت ايران.
ب - سن كمتر از 18 و بيشتر از 40 سال تمام نباشد.
پ - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.
ت - عدم اعتياد به مواد مخدر و الكل.
ث - نداشتن محكوميت كيفري كه مستلزم محروميت از خدمت دولت باشد.
ج - حداقل دارا بودن ديپلم كامل متوسطه.
چ - داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود.* *>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه284 اين مجموعه بند ح به شرح زير به ماده 6 اضافه شده است: "ح - متدين به يكي از اديان رسمي"<<
‌تبصره 1 - شهرداري مي‌تواند براي بعضي از مشاغل تخصصي با تصويب انجمن شهر داوطلبان را تا سن 45 سالگي استخدام نمايد.
‌تبصره 2 - براي تصدي بعضي از پستهاي سازماني، شهرداري مي‌تواند داوطلبان استخدام را با داشتن سوم متوسطه و يك دوره كلاس تخصصي‌برابر شرح مشاغل با تصويب شوراي اداري شهرداري استخدام نمايد.
‌تبصره 3 - كساني كه مجدداً با استخدام شهرداري در مي‌آيند مشمول محدوديت حداكثر سن موضوع بند الف نخواهند بود مشروط بر اين كه سن‌آنها پس از كسر مدت خدمت آنان در شهرداري از حداكثر سن مقرر تجاوز نكند.
‌ماده 7 - استخدام در شهرداري از طريق امتحان يا مسابقه به عمل مي‌آيد.
‌ماده 8 - داوطلبان استخدام كه در مسابقه و يا امتحان ورودي پذيرفته شده‌اند يك دوره آزمايشي را كه حداقل آن شش ماه و حداكثر آن يك سال‌است طي خواهند نمود و هر گاه وضع خدمت و رفتار آنان در دوره خدمت آزمايشي رضايت بخش باشد حكم قطعي آنان به عنوان مستخدم ثابت صادر‌خواهد شد و در اين صورت مدت خدمت آزمايشي جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب مي‌گردد.
‌تبصره - كساني كه دوره آزمايشي را طي مي‌نمايند در حكم مستخدم ثابت بوده و حقوق و مزاياي آنان بر اساس مدارك تحصيلي معادل حقوق و‌مزاياي مستخدمين ثابت مشابه پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 2 - كساني كه در دوره آزمايشي صالح براي استخدام تشخيص داده نشوند به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده مي‌شود و به اين گونه افراد‌حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 3 - شهرداري مي‌تواند افرادي را كه مجدداً به استخدام شهرداري درمي‌آيند از طي دوره آزمايشي معاف نمايد.
‌ماده 9 - شهرداري موظف است در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين خود را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي‌آنان منعكس سازد، يا سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي احراز پستهاي بالاتر و يا لزوم‌گذرانيدن دوره كارآموزي جديد باشد*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه عبارت "‌ استحقاق مستخدم براي احراز‌پستهاي بالاتر" به عبارت "‌استحقاق مستخدم براي احراز مرتبه و پستهاي بالاتر" تغيير يافته است.<<
‌فصل سوم - حقوق
‌ماده 10 - حقوق ماهانه مستخدمين ثابت بر اساس مدارك تحصيلي سوابق خدمت مستخدم در بيست و دو رتبه به موجب جدول واحد بر مبناي‌عدد (100) به شرح زير تعيين مي‌گردد:
‌دو يك پايه رتبه دو يك پايه رتبه
--------------------------------------------------------
890 870 بيست و دوم 385 370 يازدهم
840 820 بيست و يكم 345 330 دهم
790 770 بيستم 310 300 نهم
740 720 نوزدهم 280 270 هشتم
690 670 هيجدهم 250 240 هفتم
640 620 هفدهم 220 210 ششم
590 570 شانزدهم 190 180 پنجم
545 530 پانزدهم 165 160 چهارم
505 490 چهاردهم 145 140 سوم
465 450 سيزدهم 125 120 دوم
425 410 دوازدهم 105 100 يكم
‌ماده 11 - ضريب ريالي جدول حقوق مستخدمين ثابت معادل ضريب ريالي جدول حقوق مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و‌تغييرات و اصلاحات بعدي آن با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌گردد.
‌ماده 12 - حداقل و حداكثر اعداد مبناي جدول حقوق ماهانه مستخدمين ثابت موضوع ماده 10 براي مقاطع مختلف تحصيلي به شرح زير تعيين‌مي‌گردد:*
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه عبارت "‌فوق ليسانس فني" از ماده 12 حذف‌شده است و ماده 14 نيز اصلاح شده است.<<
‌مدارك تحصيلي ورود به خدمت (‌حداقل) حداكثر
----------------------------------------------------------------------
‌سوم متوسطه و معادل آن پايه يك رتبه دوم پايه دوم رتبه پانزدهم
‌ديپلم كامل و معاد آن پايه يك رتبه پنجم پايه دوم رتبه هيجدهم
‌فوق ديپلم پايه يك رتبه هفتم پايه دوم رتبه بيستم
‌ليسانس پايه يك رتبه نهم پايه دوم رتبه بيست و دوم
‌فوق‌ليسانس پايه يك رتبه دهم پايه دوم رتبه بيست و دوم
‌دكتري و فوق ليسانس فني پايه يك رتبه يازدهم پايه دوم رتبه بيست و دوم
‌تبصره 1 - تاريخ اجراي جدول حقوق مستخدمين ثابت موضوع ماده 10 تاريخ تصويب طرح طبقه‌بندي مشاغل و طرح فوق‌العاده شغل در شوراي‌حقوق و دستمزد خواهد بود.
‌تبصره 2 - مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به عنوان مستخدم ثابت در خدمت شهرداري هستند و در بدو ورود به خدمت داراي‌سواد قديمه و يا ششم ابتدايي بوده‌اند در پايه يك رتبه يكم با احتساب سوابق خدمت آنان حداكثر تا پايه دوم رتبه سيزدهم بر اساس مفاد اين آيين‌نامه‌تطبيق داده مي‌شوند.
‌ماده 13 - تعيين رتبه و پايه استحقاقي مستخدمين ثابت كه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه در استخدام شهرداري مي‌باشند بر اساس مدارك‌تحصيلي آنان در زمان اولين تطبيق به موجب آيين‌نامه استخدامي مصوب 45.9.19 و ورود به خدمت شهرداري و احتساب سوابق خدمت آنان تعيين‌خواهد گرديد.
‌ماده 14 - مستخدمين ثابت شهرداري در هر سال از يك درجه ترفيع استفاده خواهند نمود.*
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه عبارت "‌فوق ليسانس فني" از ماده 12 حذف‌شده است و ماده 14 نيز اصلاح شده است.<<
‌ماده 15 - رتبه و پايه مستخدميني كه در حين خدمت موفق به اخذ مدارك تحصيلي بالاتر مي‌شوند به شرح زير تعيين مي‌گردد.
‌الف - مستخدميني كه در رتبه پايين‌تر از رتبه تخصيص يافته به مدرك تحصيلي ارائه شده قرار دارند در پايه يك رتبه مربوط قرار مي‌گيرند و بابت‌هر دو سال خدمت از يك درجه ترفيع استفاده خواهند نمود.
ب - مستخدميني كه در رتبه بالاتر از رتبه تخصيص يافته به مدرك تحصيلي ارائه شده قرار دارند به ازاء هر دو سال تحصيلي از يك درجه ترفيع‌استفاده مي‌كنند.**
**>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، تبصره‌اي به ماده 15 الحاق شده است.<<
‌ماده 16 - ترفيع عبارت است از ارتقاء كارمند از يك پايه به پايه بالا و يا از پايه دوم رتبه به پايه اول رتبه بالاتر.
‌ماده 17 - در صورتي كه حقوق پايه و رتبه مستخدم در تاريخ اجراي اين آيين‌نامه بيش از حقوق پايه و رتبه استحقاقي وي برابر جدول حقوق‌موضوع ماده 10 باشد حقوق فعلي مستخدم با تقريب اضافي ملاك تعيين رتبه و پايه او خواهد بود.*
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه،‌عبارت قسمت اخير ماده 17 اصلاح شده‌است.<<
‌فصل چهارم - مزايا
‌ماده 18 - مشاغل شهرداري بر اساس اهميت وظايف و مسئوليتهاي و شرايط احراز طبقه‌بندي و پس از ارزيابي با نظر شوراي اداري شهرداري و‌تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و شوراي حقوق و دستمزد به يكي از گروه‌هاي جدول فوق‌العاده شغل تخصيص داده مي‌شود.
‌ماده 19 - ارجاع پست سازماني در شهرداري به كسي كه حائز شرايط تصدي آن طبق شرح شغل مربوط نباشد ممنوع است.
‌ماده 20 - چنانچه براي تصدي پست سازماني در شهرداري مستخدم واجد شرايط نباشد، فقط در اين صورت شهرداري مي‌تواند از وجود كارمندان‌ساير سازمانها و مؤسسات دولتي به عنوان مأمور استفاده نمايد و يا مستخدمين مادون در همان رسته را به عنوان كفيل تصدي پست مزبور منصوب‌نمايد اجراي اين ماده در مورد مستخدميني كه فاقد شرط تحصيلي پست مورد نظر مي‌باشند تا يك گروه بالاتر و در مورد كساني كه شرط تحصيلي‌پست مورد نظر را دارند تا دو گروه بالاتر ممكن خواهد بود.** **>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه284 اين مجموعه، عبارت مواد 20 و 22 اصلاح شده است.<<
‌تبصره - در موارد فوق مستخدم حقوق مرتبه و پايه خود را دريافت مي‌كند و از فوق‌العاده شغل پست مورد تصدي استفاده خواهند نمود مشروط‌بر اين كه از فوق‌العاده شغل پست قبلي مستخدم كمتر نباشد. كه در اين صورت فوق‌العاده شغل مستخدم با تقريب اضافي در نزديكترين سطح جدول‌فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است.
‌ماده 21 - جدول و يا جداول فوق‌العاده شغل بر اساس طرح طبقه‌بندي بر مبناي عدد (100) تا حداكثر (900) تنظيم و ضمن تعيين ضريب ريالي آن‌پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و شوراي حقوق و دستمزد به تصويب انجمن شهر خواهد رسيد.
‌ماده 22 - شهرداري مكلف است از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه حداكثر ظرف 2 ماه طرح طبقه‌بندي مشاغل و نيز جدول و يا جداول فوق‌العاده‌شغل بر اساس طرح طبقه‌بندي بر مبناي عدد (100) تا حداكثر (900) تنظيم و ضمن تعيين ضريب ريالي آن پس از تأييد سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور و شوراي حقوق و دستمزد به تصويب انجمن شهر خواهد رسيد.**
**>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، عبارت مواد20 و22 اصلاح شده‌است.<<
‌ماده 23 - شهرداري مي‌تواند تا تهيه و تنظيم طرح طبقه‌بندي و جدول و يا جداول فوق‌العاده شغل نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغلي كه مستخدم‌در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه دريافت مي‌نموده است اقدام نمايد.
‌ماده 24 - مستخدمين ثابت بر اساس پست مورد تصدي از فوق‌العاده شغل مربوط بر مبناي طرح طبقه‌بندي و جدول فوق‌العاده شغل استفاده‌خواهند نمود.
‌ماده 25 - تعيين و برقراري فوق‌العاده روزانه، فوق‌العاده اضافه كار، فوق‌العاده تضمين، كسر صندوق هزينه اياب و ذهاب و نظاير آن بر اساس‌مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.
‌ماده 26 - شهرداري مكلف است به هر يك از مستخدمين شاغل معادل يك ماه حقوق و فوق‌العاده شغل در پايان هر سال به عنوان پاداش به تناسب‌مدتي كه مستخدم در آن سال تصدي پستي را به عهده داشته است پرداخت نمايد.
‌تبصره - علاوه بر پاداش مذكور شهرداري مي‌تواند در صورت وجود اعتبار به مستخدمي كه در طول سال خدمات برجسته انجام مي‌دهد حداكثر تا‌يك ماه حقوق و مزاياي ثابت به عنوان پاداش حسن خدمت با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و با تصويب انجمن شهر پرداخت نمايد.
‌ماده 27 - حقوق و مزاياي كساني كه به سمت معاون شهرداري تهران منصوب مي‌شوند معادل حقوق و مزاياي معاونان وزارتخانه خواهد بود.
‌فصل پنج - آموزش
‌ماده 28 - مستخدمين شهرداري در طي دوره آزمايشي تحت نظر واحد آموزشي شهرداري خدمت خواهند كرد.
‌ماده 29 - واحد آموزشي مكلف است برنامه‌هاي كارآموزي كه شامل آشنايي با مقررات و وظائف شهرداري و مؤسسات تابعه و محيط كار و شغل‌مورد نظر براي داوطلبان خدمت مي‌باشد، جهت ايشان طرح و تنظيم و اجرا نمايد.
‌ماده 30 - شهرداري به منظور بالابردن سطح معلومات تخصصي و حرفه‌اي مستخدمين خود به تشكيل دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با‌احتياجات خويش اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره - شهرداري تهران مكلف است با توجه به احتياجات شهرداري راساً برنامه‌هاي آموزشي يا كارآموزي لازم اعم از آموزش داخل يا خارج از‌كشور را تنظيم و به تصويب انجمن شهر برساند.*
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه ماده 30 اصلاح عبارتي شده است.<<
‌ماده 31 - شهرداري تهران موظف است همه ساله در بودجه تنظيمي اعتبار لازم براي آموزش كاركنان خود منظور نمايد.
‌فصل ششم - رفاه
‌ماده 32 - مستخدمين شهرداري سالي يك ماه به تناسب مدت خدمت حق مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده مربوط را خواهند داشت.
‌ماده 33 - مستخدمين شهرداري در صورت ابتلاء به بيماري‌هايي كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.
‌تبصره - جز در موارد بيمارهاي صعب‌العلاج حداكثر استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.
‌ماده 34 - مستخدم مي‌تواند با موافقت شهرداري از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.
‌تبصره 1 - حداكثر مدتي كه مستخدم شهرداري در طول خدمت خود مي‌تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده كند سه سال خواهد بود ولي براي‌ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مورد نياز شهرداري حداكثر اين مرخصي با تصويب انجمن شهر تا دو سال ديگر قابل تمديد مي‌باشد.
‌تبصره 2 - مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي‌گردد، مگر اين كه طي اين مدت مستخدم در رشته‌اي كه به‌تشخيص شوراي اداري، مورد نياز شهرداري باشد به تحصيل اشتغال داشته و كسور بازنشستگي سهم خود را پرداخت نمايد در اين صورت شهرداري‌نيز موظف به پرداخت سهم خود مي‌باشد.
‌تبصره 3 - حفظ پست ثابت سازماني مستخدمي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌كند بيش از چهار ماه الزامي نيست و در صورتي كه پس از‌پايان مرخصي بدون حقوق پستي براي ارجاع به مستخدم موجود نباشد به حالت آماده به خدمت در مي‌آيد.
‌ماده 35 - استفاده از مرخصي‌هاي موضوع مواد 32 و 33 بر اساس آيين‌نامه مورد عمل درباره مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري‌خواهد بود*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، در اين ماده از ذكر مواد 32 و 33، ماده 34‌اضافه شده است.<<
‌ماده 36 - شهرداري موظف است به طرق متقاضي در تأمين بهداشت و درمان مستخدمين خود و همچنين ايجاد محيط مناسب كار و كمك به امور‌تعاوني در زمينه‌هاي مصرف و مسكن و نظائر آن كه بر اساس طرحهاي رفاهي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت تهيه خواهند شد با تصويب انجمن‌شهر اقدام نمايد.
‌ماده 37 - در صورتي كه مستخدم فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و فوق‌العاده شغل و مزاياي مستمر او بابت‌مرخصي استحقاقي به وزارت قانوني وي پرداخت مي‌شود.
‌فصل هفتم - بازنشستگي
‌ماده 38 - مستخدمين ثابت شهرداري كماكان تابع صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شهرداري كه به استناد ماده 58 اصلاحي قانون‌شهرداريها و ماده 47 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 45.9.19 تشكيل گرديده مي‌باشند.
‌ماده 39 - شهرداري مكلف است از تاريخ تطبيق وضع مستخدمين خود با آيين‌نامه استخدامي هر ماده هفت درصد از حقوق و فوق‌العاده شغل‌مستخدم را كسر نموده و پس از افزودن چهارده درصد به آن بابت سهم شهرداري مجموع آن را به صندوق بازنشستگي و وظيفه شهرداري پرداخت‌نمايد.
‌تبصره 1 - وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداري در حساب مخصوص در يكي از بانكهاي دولتي كه به صرفه و صلاح صندوق تشخيص‌داده شود نگهداري خواهد شد.
‌تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق رتبه و پايه آنان احتساب و از حقوق ماهانه آنان كسر مي‌شود.
‌ماده 40 - شهرداري مكلف است اولين حقوق ماهانه كساني كه دوره آزمايشي را طي نموده و به استخدام شهرداري پذيرفته مي‌شوند و همچنين هر‌نوع تفاوت يك ماهه حقوق حاصله از ترفيع كارمند را برداشت و به حساب صندوق بازنشستگي واريز نمايد.
‌ماده 41 - مستخدمين شهرداري مي‌توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي نمايند و شهرداري مكلف به قبول آن است.
‌الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت.
‌ماده 42 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران در خدمت شهرداري بوده‌اند شناسنامه‌اي‌است كه در تاريخ 1345.9.19 در دست داشته‌اند و در مورد مستخدميني كه بعداً به استخدام شهرداري پذيرفته شده و يا مي‌شوند شناسنامه‌اي است‌كه در بدو ورود به خدمت ارائه نموده و يا نمايند.
‌تبصره - در صورتي كه ماه تولد و يا ماه تاريخ ورود به خدمت از روي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
‌ماده 43 - شهرداري موظف است قبل از تاريخ بازنشستگي در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداكثر چهار ماه مرخصي با‌استفاده از حقوق و فوق‌العاده شغل به وي اعطا نمايد و تاريخ انقضاء اين مرخصي در هر حال بايد طوري تعيين گردد كه سن مستخدم از 65 سال تمام‌تجاوز ننمايد.
‌ماده 44 - حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمتي كه مستخدم كسور بازنشستگي مقرر را‌پرداخت نموده و يا پرداخت آن را طبق مفاد اين آيين‌نامه تعهد كرده باشد مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق و فوق‌العاده شغل‌قبل از بازنشستگي تجاوز نكند*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه قسمت اخير ماده 44 اصلاح شده است.<<
‌ماده 45 - متوسط حقوق موضوع ماده 44 عبارت از معدل حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر اشتغال به خدمت مي‌باشد و در صورتي كه‌مجموع خدمت مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معدل حقوق و فوق‌العاده شغل سنوات خدمت او خواهد بود.
‌ماده 46 - شهرداري مي‌تواند آن عده از مستخدمين خود را كه واجد شرايط مذكور در ماده 41 اين آيين‌نامه مي‌باشند بازنشسته كند.
‌ماده 47 - شهرداري مكلف است كليه مستخدميني را كه شصت و پنج سال تمام سن دارند بازنشسته نمايد.
‌ماده 48 - سوابق خدمت مستخدمين ثابت شهرداري كه به استناد آيين‌نامه استخدامي شهرداري مصوب 1345.9.19 تبديل وضع يافته‌اند بنا به‌تقاضاي آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنها محسوب و منظور خواهد شد مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي سوابق مذكور را‌به صندوق بازنشستگي پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 - مأخذ پرداخت كسور بازنشستگي به منظور احتساب سوابق خدمت مستخدمين موضوع اين ماده هفت درصد نصف مجموع اولين‌حقوق و فوق‌العاده شغل ورود به خدمت آنان در شهرداري به علاوه اولين حقوق و فوق‌العاده شغل بعد از تطبيق مستخدم ثابت بر اساس آيين‌نامه‌استخدامي شهرداري مصوب 1345.9.19 خواهد بود و سهم شهرداري نيز با توجه به مفاد ماده 39 اين آيين‌نامه به همان نسبت پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 2 - سوابق خدمت مستخدمين ثابت كه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه استخدام مي‌شوند در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شهرداريها از‌لحاظ ترفيع و بازنشستگي قابل احتساب است مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي مدت مذكور را بر مبناي 21 درصد اولين حقوق و فوق‌العاده شغل‌ورود به خدمت شهرداري به صندوق بازنشستگي پرداخت نمايند.
‌ماده 49 - كسور متعلق در اجراي اين ماده از طرف مستخدم و شهرداري در يكصد و بيست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگي پرداخت خواهد‌گرديد. مشروط بر اين كه در مورد مستخدم شاغل مجموع پرداختي مستخدم بابت بدهي كسور بازنشستگي سنوات خدمت گذشته و كسور بازنشستگي‌جاري از (4).(1) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل وي و در مورد بازنشستگان و وظيفه‌بگيران از (4).(1) حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان تجاوز نكند‌و در صورتي كه از اين مقدار تجاوز كند به همان نسبت به تعداد اقساط ماهانه علاوه خواهد شد*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، اين ماده اصلاح شده است.<<
‌تبصره - كليه وجوهي كه به عنوان پس‌انداز از حقوق مستخدمين ثابت اعم از سهم مستخدم و شهرداري قبلاً دريافت شده است بابت كسور‌بازنشستگي همان سنوات خدمت (‌اعم از سهم مستخدم و شهرداري) محسوب و منظور خواهد شد و بابت اين سنوات كسور ديگري تأديه نمي‌گردد.
‌ماده 50 - سابقه خدمت مستخدمين مشمول ماده 48 از لحاظ بازنشستگي و وظيفه در صورتي جزء خدمت ثابت آنان محسوب خواهد شد كه به‌موجب احكام صادره قبلي در شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا يكي از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بوده باشد.
‌تبصره - سوابق خدمت كساني كه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به عنوان كارمند ثابت با مقررات استخدامي تطبيق شده‌اند از لحاظ ترفيع و‌بازنشستگي قابل احتساب است مشروط بر اين كه سوابق مذكور مستند به ليستهاي حقوق و مداركي كه مبين انجام خدمت آنان در مشاغل اداري‌شهرداري به تأييد شوراي اداري رسيده باشد.
‌ماده 51 - مدت خدمت وظيفه مستخدمين ثابت جزء سابقه خدمت آنان محسوب مي‌گردد مشروط اين كه مستخدم كسور بازنشستگي سهم خود‌را طبق تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 48 حسب مورد و ماده 49 پرداخت نمايد كه در اين صورت شهرداري نيز موظف به پرداخت سهم خود در مدت مقرر‌مي‌باشد.
‌ماده 52 - مستخدمين رسمي مشمول ماده 144 قانون استخدام كشوري در صورت تمايل مي‌توانند به استناد تبصره 3 ماده مذكور مشمول اين‌آيين‌نامه شوند و شهرداري موظف است درخواست آنان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارد تا سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به‌واريز كسور مربوط به صندوق بازنشستگي شهرداري اقدام نمايد.
‌تبصره - كسور بازنشستگي مستخدمين رسمي دولت موضوع اين ماده و همچنين حقوق بازنشستگي يا وظيفه پرداختي به آنان يا بازماندگان آنها‌بايد در حساب جداگانه نگهداري شود تا در صورتي كه صندوق بازنشستگي از اين بابت با كسري مواجه شود دولت كمبود آن را تأمين و پرداخت كند.
‌ماده 53 - در صورتي كه مستخدم ثابت به علل غير ناشي از كار ازكارافتاده شناخته شود ماهانه يك سي و پنج متوسط حقوق ضربدر سنوات‌پرداخت كسور را به عنوان حقوق وظيفه ازكارافتادگي دريافت خواهد داشت و در صورتي كه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم از 15 سال‌كمتر باشد 15 سال تمام محسوب خواهد شد*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، مواد 53 و 54 و تبصره ماده 54 اصلاح‌شده‌اند.<<
‌ماده 54 - در صورتي كه مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه ازكارافتاده شناخته شود بدون رعايت سنوات پرداخت كسور‌بازنشستگي تمام حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي برقرار مي‌شود.*
‌تبصره - هر گاه مستخدم موضوع اين ماده به علت همان حادثه فوت شود تمام حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه به وراث وي‌پرداخت خواهد شد*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، مواد 53 و 54 و تبصره ماده 54 اصلاح‌شده‌اند.<<
‌ماده 55 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته و يا ازكارافتاده فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان او با رعايت شرايط زير برقرار مي‌شود:
‌الف - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده است و در صورتي كه متوفي داراي چند عيال باشد اين سهم بين آنان تقسيم خواهد شد.
ب - شوهر در صورتي كه عليل و ازكارافتاده و تحت تكفل عيال متوفاي خود بوده باشد.
پ - فرزندان متوفي تا پايان بيست سالگي و در صورت ادامه تحصيل در مؤسسات رسمي عالي آموزشي تا پايان بيست و پنج سالگي ( در مورد‌دختران مشروط بر اين كه شوهر نداشته باشند).
ت - فرزندان عليل يا ناقص‌العضو مستخدم متوفي كه ازكارافتاده باشند مادام‌العمر.
ث - والدين متوفي مشروط بر اين كه تحت تكفل مستخدم متوفي بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام يا بيشتر و يا از كار افتاده‌باشند.
ج - نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده‌اند با دارا بودن شرايط بندهاي پ و ت.
‌ماده 56 - مجموع حقوق وظيفه بازماندگان معادل (5).(4) حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه ازكارافتادگي مستخدم متوفي است كه به تساوي بين‌بازماندگان واجد شرايط تقسيم مي‌شود و در صورت قطع سهم هر يك از بازماندگان سهم قطع شده به تساوي به سهم ساير بازماندگان افزوده خواهد شد‌ولي هر گاه بازمانده واجد شرط مستخدم متوفي منحصر به فرد باشد سهم او معادل نصف ميزان مقرر در اين ماده خواهد بود.
‌ماده 57 - در صورتي كه مستخدم قبل از برقراري حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه ازكارافتادگي موضوع ماده 53 فوت شود حقوق وظيفه‌بازماندگان وي بر مبناي چهار پنجم حقوق بازنشستگي استحقاقي مستخدم در صورتي كه از 15 سال كمتر باشد 15 سال تمام منظور خواهد شد.
‌ماده 58 - در موارد ازكارافتادگي و فوت هر گاه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم كمتر از سه سال باشد متوسط حقوق مدتي كه‌مستخدم كسور بازنشستگي را پرداخت كرده است ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
‌ماده 59 - ازكارافتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه به آن اشتغال داشته است‌مي‌باشد. تشخيص ازكارافتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با‌هيأت مديره صندوق بازنشستگي خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأي شوراي اداري شهرداري تهران قطعي و لازم‌اجرا است.
‌ماده 60 - در صورتي كه مستخدم متوفي از بابت پرداخت كسور بازنشستگي سنوات خدمت احتساب شده قبلي يا خدمت وظيفه عمومي بدهكار‌باشد شهرداري و بازماندگان او از پرداخت بقيه اقساط مربوط معاف خواهند بود.
‌ماده 61 - اخذ حقوق وظيفه در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر ممنوع است.
‌ماده 62 - دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت و همچنين دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه‌بازنشستگي توأماً از صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق مؤسسات دولتي شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و انجمنهاي بهداري و‌سازمانهايي كه جنبه محلي داشته و هزينه‌هاي آنها از درآمدهاي خاص محلي تأمين مي‌شود ممنوع است. مستخدمي كه مستحق دريافت بيش از يك‌حقوق وظيفه و يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه عبارتي به آخر ماده 62 اضافه شده است.<<
‌ماده 63 - حقوق بازنشستگي و وظيفه و ازكارافتادگي كارمندان بازنشسته‌اي كه به استناد آيين‌نامه مصوب 53.4.15 هيأت وزيران بازنشسته‌گرديده‌اند، با توجه به حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال بر اساس مفاد اين آيين‌نامه ترميم خواهد شد**.
**>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، اين ماده اصلاح شده است.<<
‌ماده 64 - هر گاه مستخدمي كه طبق اين آيين‌نامه از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتاً يا تبعاً به‌محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصاً از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود ولي‌در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتار مي‌شود كه در مورد بازماندگان بازنشستگان متوفي مي‌شود.
‌اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او به ترتيب مقرر در ماده 56 پرداخت‌خواهد شد.
‌ماده 65 - هر گاه مستخدمي كه طبق اين آيين‌نامه مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده است به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار‌از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شود و بعداً در اثر اعاده دادرسي از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد مستحق‌دريافت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي استحقاقي خود و وجوهي كه طبق ماده 64 در مدت محروميت پرداخت شده است خواهد بود.
‌ماده 66 - هر گاه مستخدمي كه طبق اين آيين‌نامه از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي‌كند در مدت يك سال حقوق بازنشستگي يا‌وظيفه خود را مطالبه نكند عائله او در صورتي كه طبق شرايط ماده 56 مشمول دريافت حقوق و وظيفه باشند حق دارند موقتاً حقوق وظيفه مقرر خود‌را تقاضا و دريافت كنند.
‌اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي‌شود و در صورتي كه معلوم گردد در حال‌حيات است وضع حقوق به حالت اول اعاده مي‌گردد.
‌تبصره - منظور از عائله مذكور در اين مقررات افرادي است كه طبق ماده 55 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.
‌ماده 67 - توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم‌حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.
‌ماده 68 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.
‌ماده 69 - در صورتي كه خدمت مستخدم در شهرداري قطع شود و مقررات مؤسسه جديد محل خدمت او اجازه دهد بنا به درخواست مستخدم‌صندوق بازنشستگي مكلف است كسور بازنشستگي مربوط به او را اعم از سهم شهرداري و سهم مستخدم با احتساب 6% بهره مركب ساده به صندوق‌مربوط به مؤسسه جديد انتقال دهد*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، عبارتي از اين ماده حذف شده است.<<
‌ماده 70 - هر گاه خدمت مستخدم در شهرداري قطع شود و از شمول اين مقررات خارج گردد، وجوهي كه مستخدم بابت كسور بازنشستگي‌پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.
‌ماده 71 - صندوق بازنشستگي موظف است هر سه سال يك بار وضع مالي صندوق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگي با توجه به تعهدات صندوق‌در مورد حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس محاسبات فني مورد بررسي قرار داده و نتيجه را براي اطلاع به شهرداري تهران اعلام نمايد تا در صورتي‌كه صندوق با كمبود اعتبار مواجه باشد شهرداري نسبت به تأمين آن اقدام نمايد.
‌ماده 72 - در صورتي كه ضريب ريالي جدول حقوق موضوع ماده 11 تغيير نمايد به نسبت اين تغيير حقوق كارمندان بازنشسته و وظيفه‌بگيران با‌تصويب انجمن شهر اضافه خواهد گرديد.
‌فصل هشتم - مقررات مختلف
‌ماده 73 - به منظر حسن اجراي اين آيين‌نامه شورايي به نام شوراي اداري شهرداري تشكيل مي‌شود.
‌ماده 74 - شوراي اداري شهرداري مركب خواهد بود از يك معاون شهرداري كه سمت رياست آن را خواهد داشت و چهار نفر ديگر از بين معاونان يا‌مديران و كارشناسان عاليرتبه شهرداري تهران به انتخاب شهردار:
‌ماده 75 - وظايف شوراي اداري به قرار زير است:
1 - رسيدگي و تأييد طرح طبقه‌بندي و ارزيابي مشاغل.
2 - اظهار نظر نسبت به تخصيص مشاغل به گروه‌هاي شغلي.
3 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به دستورالعملهاي اجرايي اين آيين‌نامه.
4 - بررسي و تأييد سازمان تفصيلي شهرداري تهران و مؤسسات تابعه.
5 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين شهرداري در مورد وضع تضييع حقوق استخدامي آنها "‌رأي صادره در صورتي كه به نفع مستخدم باشد‌قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود و هر گاه به زيان مستخدم باشد مستخدم مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به ديوان عالي كشور شكايت كند."
6 - اظهار نظر نسبت به كليه مسائلي كه از طرف شهردار ارجاع مي‌شود.
7 - گزارش سالانه عمليات شورا به شهردار.
‌ماده 76 - انواع مجازاتهاي اداري و ترتيب رسيدگي به تخلفات و تقصيرات اداري مستخدمين شهرداري تهران همان است كه در مورد مستخدمين‌رسمي مشمول قانون استخدام كشوري اعمال مي‌شود و در اين مورد شهردار يا رييس مؤسسه تابع داراي همان اختياراتي است كه در مقررات مذكور به‌رئيس مؤسسه دولتي تفويض شده است.
‌ماده 77 - مستخدمي كه براي خدمت نظام وظيفه، خدمت وي در شهرداري موقتاً قطع مي‌شود هر گاه ظرف دو ماه پس از پايان خدمت نظام خود‌را جهت خدمت در شهرداري معرفي نمايد مجدداً به كار گمارده خواهد شد ولي اگر پستي براي او خالي نبود آماده به خدمت محسوب مي‌شود.
‌ماده 78 - مستخدمين شهرداري مي‌توانند از خدمت شهرداري استعفا كنند مشروط بر اين كه تصميم خود را دو ماه قبل از استعفا از طريق واحد‌متبوع به اطلاع شهرداري برسانند مادام كه موافقت شهرداري با استعفا به مستخدم ابلاغ نشد او در قبال وظائفي كه عهده‌دار است مسئول شناخته‌مي‌شود.
‌ماده 79 - در صورتي كه مستخدم مدت 2 ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت به خدمت وي‌خاتمه داده مي‌شود و استخدام مجدد او به هر عنوان در شهرداري ممنوع است.
‌تبصره 1 - هر گاه چنين مستخدمي شروط بازنشسته‌شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد، در آن صورت بازنشسته خواهد شد.
‌تبصره 2 - هر گاه مستخدم مذكور در اين ماده به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود يا عدم‌حضورش را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول شهرداري قرار نگيرد مي‌تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به شوراي اداري شهرداري‌تسليم كند شوراي اداري مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم صادره حاكي از موجه‌بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و مدت غيبت او جزء مرخصي بدون حقوق محسوب خواهد شد.
‌ماده 80 - در صورتي كه پست سازماني مستخدم حذف شود و پست ديگري متناسب با شرايط او براي ارجاع به وي موجود نباشد مستخدم آماده‌به خدمت مي‌شود.
‌ماده 81 - حقوق دوران آمادگي به خدمت به ترتيب زير تعيين مي‌شود:
‌الف - 6 ماه تمام از آخرين حقوق استفاده خواهد كرد.
ب - از ماه هفتم تا پايان ماه بيست و چهارم نصف آخرين حقوق را دريافت خواهد داشت.
‌ماده 82 - شهرداري مكلف است در صورتي كه نتواند در مدت 2 سال دوره آمادگي به خدمت شغلي به مستخدم آماده به خدمت ارجاع كند يا‌امكان انتقال وي به ساير شهرداريها فراهم نشود اگر مستخدم شرايط بازنشسته شدن را طبق مقررات اين آيين‌نامه دارا باشد او را بازنشسته كند در غير‌اين صورت چنين مستخدمي از خدمت معاف خواهد شد و به مستخدمي كه از خدمت معاف مي‌شود مبلغي معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌شغل ماهانه زمان اشتغال در ازاء هر يك سال خدمت در شهرداري به علاوه حقوق و فوق‌العاده شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده بر مبناي دريافتي‌قبل از آمادگي به خدمت پرداخت خواهد شد و در احتساب سالهاي خدمت موضوع اين ماده كسر يك سال خدمت يك سال تمام محاسبه خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم موضوع اين ماده در شهرداري كمتر از 10 سال باشد ده سال تمام محسوب مي‌شود.
‌ماده 83 - شهرداري پايتخت مكلف است مستخدمي را كه طبق قانون معلق شده است در صورت برائت از تاريخ قطعي شدن رأي دادگاه به خدمت‌ابقاء و كليه حقوق دوران تعليق را به مأخذ آخرين حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتي كه پست سازماني براي وي خالي نباشد مستخدم آماده‌به خدمت محسوب خواهد شد.
‌ماده 84 - مستخدمين ثابت شهرداري كه به مقاماتي از قبيل نمايندگي مجلسين يا نمايندگي انجمن شهر يا شهردار (‌غير از شهردار تهران) و يا به‌تصدي مقامات دولتي موضوع ماده 3 قانون استخدام كشوري انتخاب يا منصوب مي‌شوند تا پايان تصدي مقامات مذكور از شهرداري تهران هيچگونه‌حقوق يا مزايايي دريافت نخواهند كرد ولي اين مدت جزء سابقه خدمت ايشان محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه مستخدم كسور بازنشستگي‌سهم خود را به مأخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي از شهرداري به صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين شهرداري بپردازد كه در اين صورت‌شهرداري مكلف است سهم خود را نيز به صندوق بپردازد*. *>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284‌اين مجموعه، اين ماده اصلاح عبارتي شده است.<<
‌تبصره - شهرداري مكلف است مستخدمين مذكور را پس از بازگشت به خدمت به پستي منصوب كند ولي در صورتي كه پست سازماني بلاتصدي‌براي ارجاع به آنان موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد.
‌ماده 85 - در مواردي كه شهرداري از خدمت هر يك از مستخدمين ثابت بي‌نياز باشد و مستخدم حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشد‌مي‌تواند با تأييد هيأت سه نفر مركب از يك نفر از معاونان شهرداري تهران و يكي از مديران شهرداري و مسئول كارگزيني مستخدم مذكور را بازنشسته‌كند. اين گونه مستخدمين در صورتي كه كمتر از بيست سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي داشته باشند مي‌توانند كسور بازنشستگي كسر اين مدت‌را به صندوق بازنشستگي و وظيفه شهرداري پرداخت نمايد. به مدت خدمت اين قبيل مستخدمين در احتساب حقوق بازنشستگي آنان حداكثر ده سال‌سابقه خدمت بدون پرداخت كسور بازنشستگي افزوده مي‌شود و خدمت زائد بر 35 سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان‌متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل يك سال آخر زمان اشتغال ايشان طبق مقررات اين آيين‌نامه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.
‌ماده 86 - ساعات كار شهرداري از طرف شهردار تعيين و ابلاغ خواهد شد و اشتغال مستخدمين شهرداري در غير ساعات خدمت در خارج از‌شهرداري موكول به جلب موافقت شهردار يا رييس مؤسسه تابعه است.
‌ماده 87 - در صورتي كه مستخدم به طرفيت شهرداري و مؤسسات تابعه وكالت يا داوري نمايد به خدمت وي در شهرداري خاتمه داده مي‌شود.
‌ماده 88 - مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين ساير مؤسسات كه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه بنا به ضرورت مأمور‌خدمت در شهرداري و شاغل پست سازماني هستند تفاوت اصل حقوق رسمي خود را با حقوق دريافتي فعلي بر اساس آيين‌نامه استخدامي مصوب45.9.19 و 1355.2.27 به عنوان فوق‌العاده تطبيق تا زماني كه در شهرداري خدمت مي‌نمايند دريافت و از فوق‌العاده شغل پست مورد تصدي برابر‌طرح طبقه‌بندي و جدول يا جداول فوق‌العاده شغل استفاده خواهند نمود*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، ماده 88 اصلاح و نيز ماده 90 حذف و ماده91 به ماده 90 تغيير يافته است.<<
‌ماده 89 - شهرداري مكلف است دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه را تنظيم و با رعايت مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، ماده 88 اصلاح و نيز ماده 90 حذف و ماده91 به ماده 90 تغيير يافته است.<<
‌ماده 90 - نسبت به كليه مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني‌هاي لازم نشده است طبق قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن عمل‌خواهد شد*.
*>>‌پاورقي: به موجب مصوبه 59.1.27 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 284 اين مجموعه، ماده 88 اصلاح و نيز ماده 90 حذف و ماده91 به ماده 90 تغيير يافته است.<<
‌ماده 91 - اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه استخدامي اصلاحيه شهرداري پايتخت مصوب 1355.2.27 خواهد بود*.
 

دانلود به صورت PDF