مقالات حقوقی متون حقوقی(انگلیسی)
چندیدن لغات کلیدی که در اکثر آزمونهای حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد (مطلب)
جزوه متوق حقوقی 1(درس 1تا10) (مطلب)
جزوه متوق حقوقی 1(درس 11تا15) (مطلب)
جزوه متوق حقوقی 1(درس 31تا40) (مطلب)
جزوه متوق حقوقی 1(درس 16 تا 20) (مطلب)
جزوه متوق حقوقی 1(درس 21تا 25) (مطلب)
جزوه متوق حقوقی 1(درس 26 تا 30) (مطلب)
متون حقوقی انگلیسی،جبران خسارت (مطلب)
راهنمای مطالعه متون حقوقی(مفیدبرای آزمون کارشناسی ارشد.) (مطلب)
The Law Of contract،حقوق قرارداد (مطلب)
متون حقوقی انگلیسی - جزا (مطلب)
مختصری بر متون حقوقی (حقوق قراردادها ) (مطلب)
مختصری بر متون حقوقی (حقوق قراردادها )قسمت دوم (مطلب)
مختصری بر متون حقوقی (حقوق قراردادها )قسمت سوم (مطلب)
کارگاه ترجمه شماره 1 (توصیه به همه دوستان) (مقاله)
گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی) (مقاله)
جرم شناسی سایبر(به انگلیسی) (مقاله)
حق شرط درمعاهدات - Reservation in the conventions (مقاله)
1753 واژه مهم لاتین حقوقی با ترجمه فارسی مناسب برای آزمونها حقوقی (مقاله)