مقالات حقوقی لوایح
لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان (مقاله)
لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم (مقاله)