مقالات حقوقی قانون اساسی کشورها(انگلیسی)
متن کامل قانون اساسی کشور آرژانتین(انگلیسی) (مقاله)
متن کامل قانون اساسی کشور تایوان(انگلیسی) (مقاله)
متن کامل قانون اساسی کشور اسلونی(انگلیسی) (مقاله)