مقالات حقوقی حقوق پزشکی
هیچ‌كس آنها را نمی‌خواهد، اما قانون می‌گوید: «به دنیا بیایید!» (مطلب)
تحلیل جرم سقط جنین (مطلب)
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی (مطلب)
حقوق پزشکی (مطلب)
تعریف مسولیت پزشکی (مطلب)
قتل ترحم آمیز (مطلب)
موارد سقط جنین مجاز (مطلب)
پزشكی قانونی ـ كارشناسی مشکل (مطلب)
برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشكی قانونی (مطلب)
ارتباط ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی (مطلب)