مقالات حقوقی حقوق بشر
آیا اعلامیه جهانى حقوق بشر، جهان شمول است (مطلب)
اعلامیه‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌ (مطلب)
آزادی بیان؛محترم در قوانین بین المللی و داخلی (مطلب)
حقوق درمانی زندانیان (مطلب)