مقالات حقوقی آیین دادرسی کیفری
صدور قرار منع تعقب به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی (مطلب)
استفتائات فقهی _ قضایی(در امور كیفری) (مطلب)
چند نوع عفو وجود دارد؟ (مطلب)
دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مطلب)
تعریف حقوقی تفهیم اتهام (مطلب)
منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (مقاله)
قرار منع تعقیب و اعتراض به آن (مطلب)