منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
سوالات بخش ثبت اسناد


دسته‌بندی بخش ثبت اسناد : -
باسلام خدمت شما،پدرمن دردوران اصلاحات ارضی زمینی به مساحت یک هکتارداشت ودران کشت وزرع میکرددرقبل ازانقلاب این زمین روبه زورازماگرفتندوالان استادیوم ورزشی ومتعلق به اداره ورزش وجوانان هست درمنطقه ماچندین جاهستندکه نسق زراعتی دارندماهم درپلاک دیگری نسق داریم امادراین یک هکتارنسق نداریم ومعمولا زمین های این محدوده نسق ندارندومعمولا ان سالهاهرکسی این زمینهادراختیارش بودتصرفی بود حال مااستشهادمحلی هم داریم که این زمین درقبل ازاصلاحت ارضی متعلق به مابودخواستم ببینم ایاراهی هست که مابتونیم احقاق حق کنیم وزمیننون روپس بگیریم باتشکر
اشتباه کارشناس ثبت وچگونه پیگیری کنم